Subsidie aanvragen

Organisaties kunnen in onze gemeente subsidie aanvragen voor activiteiten op verschillende beleidsterreinen.

U kunt het overzicht raadplegen om te zien om welke organisaties het gaat.

Soorten subsidie 2019

Onderstaande subsidies zijn opgenomen in het boekwerk Nadere regels 2019;

Cultuur & recreatie

Deze subsidie is voor activiteiten bedoeld om cultuur en recreatie in de gemeente Roosendaal te bevorderen.

Let op: activiteitensubsidie cultuur kan alleen aangevraagd worden via de website van stichting Cultuur verbindt Roosendaal.

Onderwijs

Het gaat hier om subsidie voor activiteiten die gericht zijn op achterstanden in het onderwijs of het bieden van een goede start in de peuteropvang.
Let op: het gaat hier om boekjaar (schooljaar 2019-2020). U heeft tot 1 juli 2019 de tijd om deze subsidie aan te vragen.

Sport

Subsidies voor (eenmalige) sportactiviteiten van verenigingen en stichtingen die actief zijn in de gemeente Roosendaal.

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Het gaat hier om activiteiten die gericht zijn op o.a. (maatschappelijke) participatie, zelfredzaamheid, toename van het aantal hulp- en ondersteuningsvragen in het voorliggend veld en verbinden.

De subsidie voor Methodisch groepswerk Jongeren is niet gekoppeld aan een organisatie. U kunt hierop vrij uw aanvraag indienen. Alle aanvragen worden getoetst op basis van het Toetsingsmodel. Meer informatie vindt u in het boekwerk, Nadere regel 5.13.

Maatschappelijke initiatieven

Subsidies voor initiatieven van organisaties die bijdragen aan de leefbaarheid, gezondheid , aantrekkelijkheid en/of saamhorigheid in de wijken en dorpen of op gemeentelijk niveau.

De volgende subsidies hebben een apart aanvraagformulier;

  • Meerjarige subsidie voor OZB compensatie 2018 t/m 2021: subsidie voor de compensatie van onroerend zaak belasting (OZB) voor sportclubs, scoutingverenigingen en buurthuizen. (aanvraagtermijn 2 maanden na dagtekening van de aanslag).
  • Meerjarige jeugdledensubsidie 2018 t/m 2021: subsidie voor actieve jeugdleden tot en met 18 jaar woonachtig in Roosendaal. Aan te vragen door verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur en scouting.

Aanvragen

Subsidie aanvragen

Let op: Subsidie aanvragen voor 2018 is alleen nog mogelijk voor compensatie Ozb, jeugdleden en het Stimuleringsfonds.

Het aanvragen van subsidie kan uitsluitend online met eHerkenning - niveau 2. (Een soort DigiD voor organisaties)

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de procedure en voorwaarden vindt u in de Algemene Subsidieverordening Roosendaal en de Nadere regels voor subsidieverstrekking.

Vragen

Voor vragen over eHerkenning kunt u terecht op: www.eherkenning.nl. Gebruik het Stappenplan aanvragen eHerkenning als u moeite heeft met het aanvragen van eHerkenning.

Heeft u vragen over subsidies? Dan kunt u met ons contact opnemen via subsidies@roosendaal.nl