Subsidie welzijn, zorg en ondersteuning

Wat u moet weten

Open de subsidieregeling om meer informatie erover te lezen.

Subsidieregelingen Welzijn, Zorg en Ondersteuning

De doelstelling van deze regeling is bevorderen dat inwoners hun eigenwaarde en zelfredzaamheid kunnen herstellen en/of behouden.

Hierbij zijn de hoofddoelen: inwoners zijn zelfredzaam en zien om naar elkaar, ze voelen zich onderdeel van een netwerk en zetten zich in voor hun omgeving. Hierbij blijven zij naar vermogen zelfstandig functioneren en actief meedoen in de samenleving.

Aanvraagperiode

Deze subsidie kunt u uitsluitend aanvragen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2023. 

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten met een jaarlijks plafond van € 3.885.168.

Na het indienen van uw aanvraag

 1. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen. 
 2. De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen. 
 3. Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies. 
 4. Uiterlijk 31 december 2023 ontvangt u een beschikking. 

De doelstelling van deze regeling is het bevorderen dat inwoners een actieve gezonde leefstijl hebben en participeren in de samenleving, waardoor zij langer vitaal en zelfredzaam blijven.

Hierbij is het hoofddoel: inwoners ervaren hun mentale en fysieke gezondheid als positief, waarbij sport en cultuur als middel worden ingezet om eenzaamheid tegen te gaan en een gezonde leefstijl te bevorderen.

Onderliggend subdoel is: het wegnemen van de financiële belemmering om deel te kunnen nemen aan sport en cultuur, waardoor de participatie van de doelgroep op het gebied van sport en cultuur wordt vergroot.

Aanvraagperiode

Deze subsidie kunt u uitsluitend aanvragen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2023.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten met een jaarlijks plafond van € 90.000.

Na het indienen van uw aanvraag 

 1. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen. 
 2. De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen. 
 3. Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies. 
 4. Uiterlijk 31 december 2023 ontvangt u een beschikking. 

De doelstelling van deze regeling is het versterken van de sociale cohesie en inclusie in de wijken en dorpen van Roosendaal. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid. 

Aanvraagperiode

Deze subsidie kunt u uitsluitend aanvragen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2023.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten met een jaarlijks plafond van € 782.189,80.

Na het indienen van uw aanvraag

 1. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen. 
 2. De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen. 
 3. Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies. 
 4. Uiterlijk 31 december 2023 ontvangt u een beschikking.

De doelstelling van deze regeling is het bevorderen dat inwoners die leven onder of rond het sociaal minimum ondersteuning krijgen in de vorm van voedselpakketten.

Aanvraagperiode

Deze subsidie kunt u uitsluitend aanvragen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2023.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten met een jaarlijks plafond van € 35.000,-.

Na het indienen van uw aanvraag

 1. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen. 
 2. De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen. 
 3. Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies. 
 4. Uiterlijk 31 december 2023 ontvangt u een beschikking. 

Aanvraagperiode

Jaarlijks kunt u subsidie aanvragen vanaf 1 juli tot en met 1 oktober. 

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten met een jaarlijks plafond van € 650.000,-

Na het indienen van uw aanvraag

Het college beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier in. Deze vindt u onderaan in de subsidieregeling als bijlage. 
Het college stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen.  

Doelstelling van de regeling is het bevorderen van inclusie en sociale en maatschappelijke participatie, zodat inwoners zich welkom en gelijkwaardig voelen en participeren als onderdeel van een netwerk. 

Lees de volledige subsidieregeling goed door voor u uw aanvraag indient.

Aanvraagperiode 

Deze subsidie kunt u uitsluitend aanvragen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2023. 

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten met een jaarlijks plafond van € 331.000,-

Na het indienen van uw aanvraag 

 1. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier in. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen.
 2. De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.
 3. Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.
 4. Uiterlijk 31 december 2023 ontvangt u een beschikking. 

De doelstelling van deze regeling is het bevorderen dat kinderen en jongeren in de gemeente Roosendaal veilig en gezond opgroeien, zich op een gezonde manier ontwikkelen en actief deelnemen aan de samenleving.

Aanvraagperiode

Deze subsidie kunt u uitsluitend aanvragen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2023.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten met een jaarlijks plafond: 

voor algemeen jongerenwerk 

 • jaar 2024 € 755.000 
 • jaar 2025 € 925.000 
 • jaar 2026 € 925.000 
 • jaar 2027 € 925.000 

*voor online jongerenwerk € 70.000 per jaar

Na het indienen van uw aanvraag

 1. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen.
 2. De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.
 3. Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.
 4. Uiterlijk 31 december 2023 ontvangt u een beschikking. 

Doelstelling van de regeling is dat inwoners veerkrachtig en betrokken zijn, wat omvat dat inwoners goed kunnen rondkomen, zelfredzaam zijn, zich onderdeel voelen van een netwerk en zich inzetten voor hun omgeving. 

Hierbij is het hoofddoel: nastreven dat een inwoner in armoede opnieuw gelooft in zijn of haar eigen mogelijkheden en invloed op de omgeving en vanuit dat geloof stappen zet om zijn of haar leven duurzaam te veranderen (empowerment). 

Onderliggende subdoelen zijn: nastreven dat volwassenen participeren in de samenleving, regie ervaren op het eigen leven en zich voldoende weerbaar voelen. 

Lees de volledige subsidieregeling goed door voor u uw aanvraag indient! 

Aanvraagperiode 

Deze subsidie kunt u uitsluitend aanvragen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2023. 

Subsidiebedrag 

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten met een jaarlijks plafond van € 150.000,-. 

Na het indienen van uw aanvraag 

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen. 

De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen. 

Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies. 

Uiterlijk 31 december 2023 ontvangt u een beschikking. 

Subsidiebeleid

Ons Subsidiebeleid is opgebouwd uit: 

 

Hoe het werkt

Aanvragen

 • U dient online de aanvraag voor de subsidies in met eHerkenning - Niveau 2.

Nodig  

 • Een activiteitenplan
 • Een sluitende begroting conform verplicht begrotingsformat (excel, 115Kb)
 • Bij subsidies van meer dan € 100.000,- 
  • een jaarverslag voorgaand jaar indien het gaat om een aanvraag van meer dan € 100.000,- 
  • een accountantsverklaring (controleverklaring van een onafhankelijke accountant) die moet voldoen aan het Controleprotocol van de gemeente Roosendaal

Nodig voor de Subsidieregeling Wijk- en dorpshuizen 2022 tot en met 2025

Wij vragen u de volgende documenten te uploaden in uw subsidiedossier, voor jaarlijkse aanvraag activiteitensubsidie en voor uw tussenrapportage en jaarlijkse vaststelling.

Voor uw jaarlijkse aanvraag activiteiten

Voor uw tussenrapportage

Voor uw jaarlijkse vaststelling