Subsidie Jeugd, onderwijs en peuteropvang

Bent u een organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, kinderopvang en praktijkbegeleiding? U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Hieronder leest u welke subsidieregels we hebben binnen dit thema.

Wat u moet weten

Open de subsidieregeling om meer informatie erover te lezen.

Subsidieregelingen Jeugd, onderwijs en peuteropvang

Subsidie kan worden verstrekt aan kinderopvang organisaties en primair onderwijs voor activiteiten die bijdragen aan het voorkomen van onderwijsachterstanden, zoals het aanbieden van een erkend VVE programma; het aanbieden van activiteiten om de ouderbetrokkenheid te vergroten; taalvoorziening voor anderstalige en schakelklassen 

Aanvraagperiode 

Een subsidieaanvraag kan voor het aanbieden van een erkend VVE programma en vergroten van ouderbetrokkenheid worden ingediend tussen 1 juli en 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. 
Een subsidieaanvraag voor de schakelprogramma’s gaan per schooljaar. De aanvraag moet voor 1 juli van desbetreffend schooljaar worden gedaan. 
Een subsidieaanvraag voor een eenmalige subsidie kan in overleg gedurende het gehele jaar worden gedaan. 
 

Subsidie kan worden verstrekt voor het compenseren van een deel van de kosten van de peuteropvang voor ouders die niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag, of ter compensatie van de ouderbijdrage 

Aanvraagperiode

Een subsidie aanvraag kan gedurende het hele jaar gedaan worden. Per half jaar kan er 1 aanvraag worden ingediend.

Met deze subsidieregeling levert u een bijdrage aan het inhalen van onderwijsvertragingen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie en daarbij complementair zijn aan de, door het primair en voortgezet onderwijs, ingezette eigen Nationaal Programma Onderwijs middelen. 

Aanvraagperiode

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend gedurende de gehele periode van 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2023.

Subsidie kan worden verstrekt aan kinderopvangorganisaties voor activiteiten die bijdrage aan het voorkomen van onderwijsachterstanden en vergroten van ouderbetrokkenheid in de voorschoolse periode.

Aanvraagperiode

Een subsidieaanvraag kan voor het aanbieden van een erkend VVE programma en vergroten van ouderbetrokkenheid worden ingediend tussen 1 juli en 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Een subsidieaanvraag voor een eenmalige subsidie kan in overleg gedurende het gehele jaar worden gedaan.

Subsidiebeleid

Ons Subsidiebeleid is opgebouwd uit: 

Hoe het werkt

Aanvragen

  • Subsidies worden online aangevraagd. Dit doet u door in te loggen met uw eHerkenning (niveau 2)

Nodig 

Voor de subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid 2022 

  • Een activiteitenplan 
  • Een sluitende begroting conform verplicht begrotingsformat (excel, 115Kb)
  • Bij subsidieaanvragen van meer dan € 100.000,- dient een jaarverslag over het jaar voorafgaand aan de aanvraag te worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag, jaarrekening en -indien beschikbaar- een accountantsverklaring.               

Voor de subsidieregeling Compensatie peuteropvang 2022 en of 2023

  • Een activiteitenplan 
  • Een overzicht van een onderbouwing per peuter waarin de gevraagde gegevens worden weergegeven 
  • Bij subsidieaanvragen van meer dan € 100.000,- dient een jaarverslag over het jaar voorafgaand aan de aanvraag te worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag, jaarrekening en -indien beschikbaar- een accountantsverklaring. 

Voor de subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs 2022 tot en met 2023

Voor de subsidieregeling Voorschoolse educatie 2023

Na het indienen van uw aanvraag

  • Uw aanvraag wordt beoordeeld door een ambtelijk specialisten uit het sociaal domein en jeugdbeleid. Zij toetsen daarbij de aangevraagde subsidie op de gestelde criteria  
  • De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, waarna subsidie wordt verstrekt indien voldaan is aan de voorwaarden van deze subsidieregeling totdat het subsidieplafond is bereikt.  
  • U ontvangt uiterlijk 13 weken na ontvangst van uw subsidieaanvraag een besluit.