Subsidie Jeugd, onderwijs en peuteropvang

Bent u een organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, kinderopvang en praktijkbegeleiding? U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Hieronder leest u welke subsidieregels we hebben binnen dit thema.

Wat u moet weten

Voor de subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid 2022

Subsidie kan worden verstrekt aan primair onderwijs voor het aanbieden van een taalvoorziening voor anderstalige leerlingen en schakelklassen.

Voor de subsidieregeling Compensatie peuteropvang 2022 en/of 2023

Subsidie kan worden verstrekt aan kinderopvangorganisaties als ouders geen recht hebben op Kinderopvangtoeslag. Mocht de inkomensafhankelijke bijdrage door ouders niet betaald kunnen worden, dan kan ook deze inkomensafhankelijke bijdrage worden gesubsidieerd.

Voor de subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs 2022 tot en met 2023

De subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is aan te vragen door kinderopvang organisaties die voorschoolse educatie aanbieden, het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Met als doel het inhalen van onderwijsvertragingen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. Deze subsidie is voor het primair en voortgezet onderwijs complementair aan de eigen ingezette NPO middelen.

Aanvraagperiode

Subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid 2022

Een subsidieaanvraag kan voor het aanbieden van een erkend VVE programma en vergroten van ouderbetrokkenheid worden ingediend tussen 1 juli en 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar, of de jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. 
Een subsidieaanvraag voor de schakelprogramma’s gaan per schooljaar. De aanvraag moet voor 1 juli van desbetreffend schooljaar worden gedaan. 
Een subsidieaanvraag voor een eenmalige subsidie kan in overleg gedurende het gehele jaar worden gedaan. 

Subsidieregeling Compensatie peuteropvang 2022 en of 2023

Een subsidie aanvraag kan gedurende het hele jaar gedaan worden. Per half jaar kan er 1 aanvraag worden ingediend. 

Subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs 2022 tot en met 2023

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 juli 2023.

Subsidiebeleid

Ons Subsidiebeleid is opgebouwd uit: 

Hoe het werkt

Aanvragen

  • Subsidies worden online aangevraagd. Dit doet u door in te loggen met uw eHerkenning (niveau 2)

Nodig 

Voor de subsidieregeling Onderwijsachterstandenbeleid 2022 

  • Een activiteitenplan 
  • Een sluitende begroting conform verplicht begrotingsformat (excel, 115Kb)
  • Bij subsidieaanvragen van meer dan € 100.000,- dient een jaarverslag over het jaar voorafgaand aan de aanvraag te worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag, jaarrekening en -indien beschikbaar- een accountantsverklaring.               

Voor de subsidieregeling Compensatie peuteropvang 2022 en of 2023

  • Een activiteitenplan 
  • Een overzicht van een onderbouwing per peuter waarin de gevraagde gegevens worden weergegeven 
  • Bij subsidieaanvragen van meer dan € 100.000,- dient een jaarverslag over het jaar voorafgaand aan de aanvraag te worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag, jaarrekening en -indien beschikbaar- een accountantsverklaring. 

Voor de subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs 2022 tot en met 2023

Na het indienen van uw aanvraag

  • Uw aanvraag wordt beoordeeld door een ambtelijk specialisten uit het sociaal domein en jeugdbeleid. Zij toetsen daarbij de aangevraagde subsidie op de gestelde criteria  
  • De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, waarna subsidie wordt verstrekt indien voldaan is aan de voorwaarden van deze subsidieregeling totdat het subsidieplafond is bereikt.  
  • U ontvangt uiterlijk 13 weken na ontvangst van uw subsidieaanvraag een besluit.