Subsidie Armoede

Bent u een organisatie die actief is binnen het beleidsveld armoede? U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Hieronder leest u welke subsidieregels we hebben binnen dit beleidsveld.

Wat u moet weten

Open de subsidieregeling om meer informatie erover te lezen.

Subsidieregelingen Armoede

Deze subsidie heeft betrekking op het aanbieden van tweedehands kleding, noodpakketten, leerwerkplekken voor uitkeringsgerechtigden, het coördineren van het concept ‘warm onthaal’ en samenwerking in de Pius X. 

Aanvraagperiode 

Deze subsidie kunt uitsluitend aanvragen tussen 1 juli en 1 oktober 2022. 

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten met een jaarlijks plafond van € 60.000,- 

Na het indienen van uw aanvraag

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen.  

De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen. 

Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies 

Uiterlijk 31 december 2022 ontvangt u een beschikking. 

Deze subsidie heeft betrekking op het aanbieden van een financieel spreekuur voor jongeren, hun te kunnen voorlichten en te begeleiden bij geldzaken en/of (beginnende) schulden.

Aanvraagperiode 

Deze subsidie kunt uitsluitend aanvragen tussen 1 juli en 1 oktober 2022.

Subsidiebedrag 

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten met een jaarlijks plafond van € 45.000,- 

Na het indienen van uw aanvraag

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen.  

De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen. 

Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies 

Uiterlijk 31 december 2022 ontvangt u een beschikking.

Deze subsidie heeft betrekking op een vrijblijvend aanbod van producten en diensten via een digitaal platform, het organiseren/in stand houden van een Quiet Community door het bieden van een ontmoetingsplaats/inloopmoment/ activiteiten en het fungeren als tussenpersoon voor Quiet Nederland.

Aanvraagperiode

Deze subsidie kunt uitsluitend aanvragen tussen 1 juli en 1 oktober 2022.

Subsidiebedrag 

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten met een jaarlijks plafond van € 310.000,-. 

Na het indienen van uw aanvraag

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen.  

De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen. 

Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies 

Uiterlijk 31 december 2022 ontvangt u een beschikking.

Deze subsidie kan worden aangevraagd door een non-profit organisatie die bereid is een huurovereenkomst aan te gaan voor een ruimte in het Pius X gebouw t.b.v. het bevorderen van het dierenwelzijn, door het faciliteren van een dierenvoedselbank.

Aanvraagperiode

Een subsidie aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 oktober tot en met 13 november 2022. 

Subsidiebedrag

•    De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per jaar. 
•    Het subsidieplafond van €10.000,- per jaar wordt vastgesteld onder voorbehoud van goedkeurig van de begroting door de gemeenteraad.

Dit kan de consequentie hebben dat, wanneer geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld, het subsidieplafond wordt verlaagd. Het verlaagde subsidieplafond geldt dan ook voor reeds ingediende aanvragen. Indien er door de verlaging van het subsidieplafond geen of onvoldoende financiële middelen zijn om de volledige uitvoering van de activiteit conform onderhavige regeling te subsidiëren, kan de consequentie zijn dat er geen subsidie voor de activiteit wordt verstrekt. Reeds ingediende aanvragen worden buiten behandeling gesteld en de subsidieregeling wordt ingetrokken. 

Na het indienen van uw aanvraag

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier in. Deze vindt u onderaan in de subsidieregeling als bijlage. 
De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen.  
De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen. 
Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies 
Uiterlijk 31 december 2022 ontvangt u een beschikking. 
 

Subsidiebeleid

Ons Subsidiebeleid is opgebouwd uit: 

Hoe het werkt

Aanvragen

  • U dient online de aanvraag voor de subsidies in met eHerkenning - Niveau 2.

Nodig  

  • Een activiteitenplan  
  • Een sluitende begroting conform verplicht begrotingsformat (excel, 115Kb)
  • Bij subsidies van meer dan € 100.000,- 
    • een jaarverslag voorgaand jaar indien het gaat om een aanvraag van meer dan € 100.000,- 
    • een accountantsverklaring (controleverklaring van een onafhankelijke accountant) die moet voldoen aan het Controleprotocol van de gemeente Roosendaal