Subsidie armoede

Bent u een organisatie die actief is binnen het beleidsveld armoede? U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Hieronder leest u welke subsidieregels we hebben binnen dit beleidsveld.

Wat u moet weten

Open de subsidieregeling om meer informatie erover te lezen.

Subsidieregelingen Armoede

Deze subsidie kan worden aangevraagd door een non-profit organisatie die bereid is een huurovereenkomst aan te gaan voor een ruimte in het Pius X gebouw t.b.v. het bevorderen van het dierenwelzijn, door het faciliteren van een dierenvoedselbank.

Aanvraagperiode

Een subsidie aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 juli tot en met 30 september 2023.

Subsidiebedrag

De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per jaar.

Na het indienen van uw aanvraag

 1. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier in. Deze vindt u onderaan in de subsidieregeling als bijlage.  
 2. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen.   
 3. De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.  
 4. Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies  
 5. Uiterlijk 31 december 2023 ontvangt u een beschikking.

Doelstelling van de regeling is gelijke kansen voor jeugdigen te bevorderen. Jeugdigen die in armoede opgroeien mogen geen verschil ervaren met leeftijdsgenoten. Hierbij is het hoofddoel dat er peuteropvang wordt geboden, zodat alle kinderen in de gemeente de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Peuters die woonachtig zijn in de gemeente moeten gebruik kunnen maken van peuteropvang of voorschoolse educatie, ongeacht de werksituatie of het inkomen van de ouders. 

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door houders kinderopvang conform artikel 1 van de Wet Kinderopvang. 

Lees de volledige subsidieregeling goed door voor u uw aanvraag indient.

Aanvraagperiode

Deze subsidie kunt u uitsluitend aanvragen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2023. 

Subsidiebedrag 

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten met een jaarlijks plafond van:  

 • maximaal € 225.000,- per jaar voor de Compensatieregeling peuteropvang.  
 • maximaal € 10.000,- per jaar voor de Armoederegeling peuteropvang. 

De aan te vragen subsidie voor de Armoederegeling peuteropvang bedraagt maximaal € 3.000,- per aanbieder die voor het eerst gebruik maken van deze subsidie. 

Subsidiebeleid

Ons Subsidiebeleid is opgebouwd uit: 

Hoe het werkt

Aanvragen

 • U dient online de aanvraag voor de subsidies in met eHerkenning - Niveau 2.

Nodig  

 • Een activiteitenplan  
 • Een sluitende begroting conform verplicht begrotingsformat (excel, 115Kb)
 • Bij subsidies van meer dan € 100.000,- 
  • een jaarverslag voorgaand jaar indien het gaat om een aanvraag van meer dan € 100.000,- 
  • een accountantsverklaring (controleverklaring van een onafhankelijke accountant) die moet voldoen aan het Controleprotocol van de gemeente Roosendaal