Subsidie cultuur, recreatie en milieu

Bent u een organisatie die actief is op het gebied van Cultuur en Recreatie? Mogelijk komt u in aanmerking voor subsidie.

Leest u de subsidieregelingen goed door voordat u subsidie aanvraagt

De gemeente Roosendaal stimuleert cultuur. Subsidies voor culturele activiteiten zijn ondergebracht bij Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. Informatie over cultuursubsidies vindt u op de website van Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal.

Wat u moet weten

Open de subsidieregeling om meer informatie erover te lezen.

Subsidieregelingen cultuur, recreatie en milieu

Hoofddoel van de regeling is dat cultuur jongeren en volwassenen de kans biedt hun talenten te ontdekken en dit bijdraagt aan het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden als probleemoplossend denken en creatief handelen. 

Dit leer je op school en in je vrije tijd. Het is daarnaast belangrijk dat onze inwoners optimaal de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen door met kunst en cultuur aan de slag te gaan. Participatie aan cultuur draagt bij aan saamhorigheid en onderlinge betrokkenheid. In Roosendaal zijn er dan ook voor iedereen voldoende mogelijkheden voor cultuureducatie en –beoefening aansluitend op het verhaal van Roosendaal.

Lees de volledige subsidieregeling goed door voor u uw aanvraag indient.

Aanvraagperiode

Deze subsidie kunt u uitsluitend aanvragen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2023.

Subsidiebedrag 

De subsidieplafonds voor het tijdvak 2024 tot en met 2027 vindt u in de regeling.

Na het indienen van uw aanvraag

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen. 

De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen. 

Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies. 

Uiterlijk 31 december 2023 ontvangt u een beschikking. 

Doelstelling van de regeling is de ontwikkeling van Roosendaal om zich voor de komende 10 tot 15 jaar verder te ontwikkelen als een ‘verbonden stad’ te bevorderen. 

Hierbij is het hoofddoel: de balans tussen mens en natuur te bevorderen door het verbeteren van de balans tussen het bebouwde gebied, landbouw, natuur en recreatie. 

Onderliggend subdoel is om door middel van een ontwikkeld educatieprogramma inwoners bewust te maken van hun leefstijl en de gevolgen daarvan op de leefomgeving, binnen de drie pijlers van natuur, milieu en duurzaamheid.   

Lees de volledige subsidieregeling goed door voor u uw aanvraag indient. 

Aanvraagperiode

Deze subsidie kunt u uitsluitend aanvragen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2023. 

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten met een jaarlijks plafond van € 127.000,-. 

Na het indienen van uw aanvraag

Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen.   

De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.  

Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies. 

Uiterlijk 31 december 2023 ontvangt u een beschikking. 

Hoe het werkt

Aanvragen

  • U dient online de aanvraag voor de subsidies in met eHerkenning - Niveau 2.

Nodig  

  • Een activiteitenplan
  • Een sluitende begroting conform verplicht begrotingsformat (excel, 115Kb)
  • Bij subsidies van meer dan € 100.000,- 
    • een jaarverslag voorgaand jaar indien het gaat om een aanvraag van meer dan € 100.000,- 
    • een accountantsverklaring (controleverklaring van een onafhankelijke accountant) die moet voldoen aan het Controleprotocol van de gemeente Roosendaal.