Subsidie Sport

Bent u een organisatie die actief is binnen het beleidsveld sport? U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie.

Wat u moet weten

Subsidieregelingen Sport

Deze subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten of investeringen in materiaal waarmee een gezondere leefstijl, meer sport- en beweegparticipatie en/of meer toegankelijkheid en inclusiviteit in sport en bewegen wordt bevorderd 

Aanvraagperiode 

Deze subsidie kunt u aanvragen tussen 15 april 2022 en 1 oktober 2022. 

Subsidiebedrag 

 • Het maximale bedrag per aanvraag is € 4.000 voor een activiteit. 
 • Het maximale bedrag per aanvraag is € 2.000 voor een investering in materiaal. 
 • Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2022 € 40.000,-. 

Voorwaarden

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten. 

 • De aanvrager is partner van RSD FIT!; 
 • Subsidie kan worden verstrekt aan non-profit organisaties en profit organisaties. Natuurlijke personen kunnen geen aanvraag indienen. 
 • Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in. 
 • De aanvrager dient geen aanvraag in voor activiteiten die rechtstreeks omzet en/of winst opleveren voor de aanvrager. 
 • De aanvrager dient geen aanvraag in voor investeringen die direct betrekking hebben op reguliere activiteiten. 
 • De aanvraag gaat niet over activiteiten of investeringen in materiaal waarvoor, hetzij door dezelfde aanvrager, hetzij door een andere aanvrager met dezelfde uitvoerder, al in hetzelfde kalenderjaar een aanvraag is gedaan of is toegekend. 

Aanvraagperiode

Deze subsidie kunt u aanvragen tussen 15 april 2022 en 1 oktober 2022.

Subsidiebedrag

Het maximale bedrag per aanvraag is € 15.000,- voor een investering 
Mocht op 1 september 2022 blijken dat het subsidieplafond (€60.000,-) nog niet is bereikt, dan wordt het resterende bedrag opengezet voor een 2e aanvraag. 

Voorwaarden

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten. 

 • De aanvrager is partner van RSD FIT!; 
 • Subsidie kan worden verstrekt aan non-profit organisaties en profit organisaties. Natuurlijke personen kunnen geen aanvraag indienen. 
 • Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in. 
 • De aanvrager dient geen aanvraag in voor activiteiten die rechtstreeks omzet en/of winst opleveren voor de aanvrager. 
 • De aanvrager dient geen aanvraag in voor investeringen die direct betrekking hebben op reguliere activiteiten. 
 • De aanvraag gaat niet over activiteiten of investeringen in materiaal waarvoor, hetzij door dezelfde aanvrager, hetzij door een andere aanvrager met dezelfde uitvoerder, al in hetzelfde kalenderjaar een aanvraag is gedaan of is toegekend.

Deze subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten in de gemeente Roosendaal die gericht zijn op: 
Het bevorderen van structurele sport- en beweegparticipatie en het stimuleren van het maken van gezonde beweeg- en voedingskeuzes en daarmee het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Aanvraagperiode

Deze subsidie kunt u aanvragen tussen 1 juli en 1 oktober 2022 

Subsidiebedrag 

Het maximale bedrag per aanvraag is € 4.000,-.   
Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2023 € 30.000 

Voorwaarden

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten. 

 • Subsidie kan worden verstrekt aan verenigingen en stichtingen. Natuurlijke personen kunnen geen aanvraag indienen.  
 • Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in. 
 • De aanvrager dient geen aanvraag in voor reguliere activiteiten of activiteiten exclusief voor eigen leden. 
 • De aanvrager dient geen aanvraag in voor activiteiten waarvoor al drie keer eerder subsidie is ontvangen sinds 1 januari 2020. 
 • Indien de aanvrager voor dezelfde activiteit in het voorgaande jaar of voorgaande twee jaren eerder subsidie heeft ontvangen van de gemeente Roosendaal, overlegt de aanvrager een bewijs van uitvoering hiervan. 

Subsidiebeleid

Ons Subsidiebeleid is opgebouwd uit: 

Hoe het werkt

Aanvragen

Subsidies worden online aangevraagd. Dit doet u door in te loggen met uw Eherkenning (niveau2) 

Nodig  

RSD FiT! Gezonde leefstijl en bewegen 2022 

RSD FiT! Duurzame sportaccommodaties 2022 

Sportinitiatieven 2023

Na het indienen van uw aanvraag

RSD FiT! Gezonde leefstijl en bewegen 2022 & RSD FiT! Duurzame sportaccommodaties 2022 

 • De aanvragen voor deze subsidie worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. 
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader dat hoort bij de subsidieregeling. 
 • U ontvangt uiterlijk 13 weken na ontvangst van uw subsidieaanvraag een besluit. 

Sportinitiatieven 2023 

 • Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen.  
 • De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen. 
 • Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies 
 • Uiterlijk 31 december 2022 ontvangt u een beschikking.