Subsidie sport

Bent u een organisatie die actief is binnen het beleidsveld sport? U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie.

Lees de subsidieregelingen goed door voordat u de subsidie aanvraagt

Wat u moet weten

Subsidieregelingen Sport

Deze subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten in de gemeente Roosendaal die gericht zijn op: 
Het bevorderen van structurele sport- en beweegparticipatie en het stimuleren van het maken van gezonde beweeg- en voedingskeuzes en daarmee het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Aanvraagperiode

Deze subsidie kunt u aanvragen vanaf 1 juli tot en met 30 september 2023. 

Subsidiebedrag 

Het maximale bedrag per aanvraag is € 4.000,-.   
Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2024 € 30.000 

Voorwaarden

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten. 

 • Subsidie kan worden verstrekt aan verenigingen en stichtingen. Natuurlijke personen kunnen geen aanvraag indienen.  
 • Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in. 
 • De aanvrager dient geen aanvraag in voor reguliere activiteiten of activiteiten exclusief voor eigen leden. 
 • De aanvrager dient geen aanvraag in voor activiteiten waarvoor al drie keer eerder subsidie is ontvangen sinds 1 januari 2020. 
 • Indien de aanvrager voor dezelfde activiteit in het voorgaande jaar of voorgaande twee jaren eerder subsidie heeft ontvangen van de gemeente Roosendaal, overlegt de aanvrager een bewijs van uitvoering hiervan. 

Na het indienen van uw aanvraag

 1. Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier in. Deze vindt u onderaan in de subsidieregeling als bijlage.  
 2. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen.   
 3. De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.
 4. Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies  
 5. Uiterlijk 31 december 2023 ontvangt u een beschikking. 

Subsidiebeleid

Ons Subsidiebeleid is opgebouwd uit: 

Hoe het werkt

Aanvragen

Subsidies worden online aangevraagd. Dit doet u door in te loggen met uw eHerkenning (niveau2) 

Nodig  

Sportinitiatieven 2023

Na het indienen van uw aanvraag

Sportinitiatieven 2023 

 • Een onafhankelijke adviescommissie beoordeelt alle aanvragen en vult individueel per aanvrager een beoordelingsformulier. De commissie stelt de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen.  
 • De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen. 
 • Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies 
 • Uiterlijk 31 december 2022 ontvangt u een beschikking.