Openbaar groen

Groen en bomen zijn van grote waarde voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de openbare ruimte. Bomen zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze leefomgeving.
Het onkruidseizoen begint aan zijn hoogtepunt en onze groenaannemer is druk met de bestrijding hiervan in onze gemeente. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. We schoffelen, plukken, gebruiken hete stoom en branden onkruid weg. Tijdens piekperioden, zoals bij zonneschijn na regen, zet de aannemer altijd meer personeel in. Toch kan het zijn dat we niet altijd het groeitempo bij kunnen houden, maar uiteindelijk komt alles een keer aan de beurt. 
pdf Infographic onkruidbestrijding (PDF, 6.28 MB)

Regulier groenonderhoud

Groen en bomen zijn van grote waarde voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de openbare ruimte. Bomen zorgen voor de filtering van CO2, stof- rook- en roetdeeltjes en een geschikt microklimaat. Verder zorgen bomen voor het matigen van temperatuurextremen en het breken van wind. In een groene omgeving worden mensen minder snel ziek, het herstel na ziekte gaat sneller, het welbevinden stijgt en criminaliteit komt minder voor.

Onderhoud

De gemeente moet als eigenaar van het openbaar groen voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Het onderhoud is toegespitst op het beheren volgens de door de raad vastgestelde kwaliteitsniveaus.

Wijken en dorpen

In de wijk- en dorpsonderhoudsplannen staat de reguliere onderhoudsopgave per wijk en per dorp beschreven. De werkzaamheden zijn te verdelen in regulier onderhoud (onkruidbeheersing, hagen, knippen, maaien, snoeien) en vervangend onderhoud (vervangen van bomen, versleten groenvakken, gazons verlagen). Bij de reguliere onderhoudsopgave per wijk en per dorp kan juist gekeken worden naar ideeën en suggesties van de omwonenden. De gemeente stimuleert bewonersinitiatieven bij de uitvoering van geplande vervangingsinvesteringen, zodat we samen de leefomgeving vormgegeven. De wijkchefs spelen hierin een cruciale rol.

Verbindend groen

In de nota ‘Verbindend Groen’ staat beschreven wat nodig is om het groen te beheren volgens de vastgestelde kwaliteitsniveaus, hoe we dit aanpakken en welke ruimte inwoners hierbij hebben.

pdf Notitie Verbindend Groen (PDF, 292.56 KB)

Wijkchefs

Met ideeën, initiatieven en vragen over groenonderhoud kunt u terecht bij de wijkchefs:

Klachten en overlast bij de reguliere onderhoudswerkzaamheden kunt u melden op onze pagina Melden aan de gemeente.

Bomen

De gemeente Roosendaal heeft circa 47.000 bomen (in 2013 waren dit er nog 43.000) in openbaar gebied. Het bomenbestand varieert van kleine straatboompjes op woonerven tot majestueuze monumentale parkbomen. Niet al deze bomen hebben dezelfde functie, waarde, toekomstverwachting of omlooptijd en daarom kan het kantelpunt tussen enerzijds kappen en/of vervangen, of anderzijds investeren in behoud voor de toekomst variëren. In Roosendaal onderscheiden we drie boomcategorieën: 

  • Hoofdstructuurbomen: (oude) monumentale bomen
  • Sfeerbomen: beeldbepalende bomen 
  • Overige bomen & snippergroen 
pdf Bomen in Roosendaal (PDF, 448.99 KB)

Onderhoud van de bomen in Roosendaal

Als eigenaar van de bomen in openbaar gebied zijn wij verplicht goed voor de bomen te zorgen. We helpen bijvoorbeeld jonge bomen om uit te groeien tot gezonde volwassen exemplaren. Verder controleren we de bomen regelmatig of ze nog gezond zijn of niet.  Als bomen gevaarlijk worden voor de omgeving, moeten we ze kappen. Wij plaatsen voor elke gekapte boom altijd een boom terug. Dit kan zijn op dezelfde plaats, maar als dit niet kan, kijken we of het in de buurt kan. Door dit onderhoud blijft het aantal bomen op peil en proberen we ook het aantal uit te breiden.

Bomencontrole 2018

In totaal hebben we bij deze controle 15.000 bomen geïnspecteerd. Daarvan bleken 356 bomen niet gezond zijn. Het gaat hier om jonge bomen die het niet hebben gered en oudere bomen die niet meer veilig zijn. Deze moeten we helaas weghalen. Op 11 februari 2019 starten we hiermee. We hebben voor elke wijk een kaartje gemaakt met daarop de plekken waar de bomen staan die we moeten kappen (zie hieronder). Wij proberen zoveel mogelijk van deze bomen te herplanten op dezelfde plek. Maar dit kan niet altijd. Het kan zijn dat de plek niet ruim genoeg is, of dat er veel kabels en leidingen lopen waardoor we een boom niet op dezelfde plek kunnen planten. We zoeken altijd naar een alternatief in de omgeving of ergens anders.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via p.van.de.sanden@roosendaal.nl 

Bomenkaplocaties 2019

Overlast 

De keerzijde van de aanwezige bomen is de overlast. De openbare ruimte in de stad wordt steeds intensiever gebruikt. Door de beperkte ruimte zijn er weinig mogelijkheden om bomen te laten groeien. En als er al ruimte is, dan is dat vaak dicht bij andermans eigendommen. Bomen kunnen dan hinder of zelfs overlast veroorzaken, bijvoorbeeld door overhangende takken en doorschietende wortels, verlies van blad, bloesem of zaden, ongedierte, belemmering van lichtinval. Bij een melding over overlast zal altijd beoordeeld worden of deze door onderhoudsmaatregelen opgelost kan worden. Snoeien kan een maatregel zijn om overlast te beperken, maar daarbij worden dan altijd wel de principes in acht genomen die horen bij boomtechnisch verantwoord onderhoud. Als snoeien geen uitweg biedt, dan zou enkel kappen van de boom als oplossing resteren.

Terughoudend met kappen

Wel of niet kappen: de gemeente is zeer terughoudend met kappen. Bomen in openbaar gebied worden niet zomaar gekapt op verzoek of vanwege een overlastmelding. Daaraan voorafgaand wordt altijd de afweging gemaakt tussen het belang van de boom voor de omgeving en de mate van de overlast voor de melder. Overlast van bomen is vaak een gevolg van natuurlijke processen die nu eenmaal bij bomen horen. Zo is enkel het verlies van herfstbladeren een zodanig normaal verschijnsel wat alle bomen vertonen, dat ook dat geen reden tot kappen is. Zelfs niet wanneer die bladeren een goot of afvoer belemmeren. Het overgaan tot kappen van bomen vanwege de persoonlijk ervaren overlast is een uiterste middel.

Afweging

We onderscheiden vier redenen om bomen te kappen: 

  • Wanneer bomen niet meer aan de vastgestelde kwaliteitseisen voldoen (standaard CROW)
  • Wanneer door wortelopdruk gevaarlijke situaties voor alle verkeersdeelnemers ontstaan
  • Wanneer door wortelopdruk schade veroorzaakt wordt aan particuliere eigendommen
  • Wanneer de bomen zoveel schaduw veroorzaken dat er minder dan 2 uur lichtinval is 

Aanvullend voor overige bomen geldt: 

  • Wanneer overlast van bomen ondervonden wordt en er draagvlak is vanuit de omgeving voor het kappen en vervangen/verplaatsen van de boom
  • Plaatsen van zonnepanelen en draagvlak vanuit de omgeving voor het kappen en vervangen/verplaatsen van de boom

Gekapte bomen worden zo veel mogelijk vervangen. Niet altijd zal dit op dezelfde plek met dezelfde aantallen gebeuren.