Openbaar groen

Bomen zijn van levensbelang. De gemeente Roosendaal kent zo'n 47.000 bomen en deze zijn van onmisbare waarden. Bomen maken voor een groot deel de zuurstof die wij inademen, ze zuiveren de lucht en zorgen voor schaduw en verkoeling. Daarnaast geven ze voedsel en woonruimte aan allerlei planten en dieren. Bomen zijn dus heel belangrijk voor onze leefomgeving.

Regulier groenonderhoud

Onderhoud

Wij zijn als gemeente verplicht om goed voor het openbaar groen te zorgen. Voor het onderhoud van openbaar groen zijn door de raad zogenaamde kwaliteitsniveaus vastgesteld. Benieuwd naar de kwaliteitsniveaus? Check de infographic "Onkruidbestrijding" hieronder. 

Onkruidbestrijding

In Roosendaal maken we gebruik van een plan van aanpak rond onkruidbestrijding. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen. We schoffelen, plukken, gebruiken hete stoom en branden onkruid weg. Tijdens piekperioden, zoals bij zonneschijn na regen, zet de aannemer altijd meer personeel in. Toch kan het zijn dat we niet altijd het groeitempo bij kunnen houden, maar uiteindelijk komt alles een keer aan de beurt.

pdf Infographic onkruidbestrijding (PDF, 6.28 MB)

 

Onderhoudsplannen wijken en dorpen

In deze onderhoudsplannen staat beschreven wat wij per wijk en per dorp doen aan onderhoud. We kennen twee soorten onderhoud:

 • regulier onderhoud: onkruidbestrijding, hagen knippen, maaien en snoeien
 • vervangend onderhoud: het vervangen van bomen en vernieuwen van versleten groenvakken.

Bewonersinitiatieven

Wij staan altijd open voor suggesties en ideeën van omwonenden om samen de leefomgeving te verbeteren. De verbinders spelen hierbij een grote rol. Heeft u een suggestie of idee? Neem dan contact op met een van de verbinders via verbinders@roosendaal.nl

Verbindend groen

In de nota ‘Verbindend Groen’ staat beschreven wat nodig is om het groen te beheren volgens de vastgestelde kwaliteitsniveaus, hoe we dit aanpakken en welke ruimte inwoners hierbij hebben.

pdf Notitie Verbindend Groen (PDF, 292.56 KB)

 

Klachten en overlast bij de reguliere onderhoudswerkzaamheden kunt u melden op onze pagina Melden aan de gemeente.

Bomen

De gemeente Roosendaal heeft circa 47.000 bomen (in 2013 waren dit er nog 43.000) in openbaar gebied. We hebben verschillende bomen, van kleine straatboompjes tot prachtige monumentale parkbomen. Niet alle bomen zijn hetzelfde, bijvoorbeeld de een leeft langer en een ander is belangrijk voor het aangezicht van een straat of park. Daarom onderscheiden we in Roosendaal drie boomcategorieën: 

 • Hoofdstructuurbomen: (oude) monumentale bomen
 • Sfeerbomen: beeldbepalende bomen 
 • Overige bomen & snippergroen 

In onderstaande infographic geven we informatie over de bomenkap en kapvergunningen. 

pdf Bomen in Roosendaal (PDF, 448.99 KB)

Onderhoud van de bomen in Roosendaal

Als eigenaar van de bomen in openbaar gebied zijn wij verplicht goed voor de bomen te zorgen. We helpen bijvoorbeeld jonge bomen om uit te groeien tot gezonde volwassen exemplaren. Verder controleren we de bomen regelmatig of ze nog gezond zijn of niet.  Als bomen gevaarlijk worden voor de omgeving, moeten we ze kappen. Wij plaatsen voor elke gekapte boom altijd een boom terug. Dit kan zijn op dezelfde plaats, maar als dit niet kan, kijken we of het in de buurt kan. Door dit onderhoud blijft het aantal bomen op peil en proberen we ook het aantal uit te breiden. 

Overlast 

De openbare ruimte in de stad wordt steeds intensiever gebruikt. Door de beperkte ruimte zijn er weinig mogelijkheden om bomen te laten groeien. Daardoor kan het zijn dat bijvoorbeeld overhangende takken en wortels die straatstenen opdrukken voor overlast zorgen. Mocht een boom overlast veroorzaken dan kijken we of we dit kunnen oplossen met bijvoorbeeld snoeien.

Terughoudend met kappen

Bomen in openbaar gebied worden niet zomaar gekapt op verzoek of vanwege een overlastmelding. Daaraan voorafgaand wordt altijd de afweging gemaakt tussen het belang van de boom voor de omgeving en de mate van de overlast voor de melder. Overlast van bomen is vaak een gevolg van natuurlijke processen die nu eenmaal bij bomen horen, zoals het verlies van blad in het najaar en bloesem in het voorjaar. Dit is dan ook geen reden om een boom te kappen.

Afweging

We onderscheiden vier redenen om bomen te kappen: 

 • Wanneer bomen niet meer aan de vastgestelde kwaliteitseisen voldoen (standaard CROW)
 • Wanneer door wortelopdruk gevaarlijke situaties voor alle verkeersdeelnemers ontstaan en we het niet anders kunnen oplossen
 • Wanneer door wortelopdruk schade veroorzaakt wordt aan particuliere eigendommen die we niet anders kunnen oplossen
 • Wanneer de bomen zoveel schaduw veroorzaken dat er minder dan 2 uur lichtinval is 

Aanvullend voor overige bomen geldt: 

 • Wanneer overlast van bomen ondervonden wordt en er draagvlak is vanuit de omgeving voor het kappen en vervangen/verplaatsen van de boom
 • Plaatsen van zonnepanelen en draagvlak vanuit de omgeving voor het kappen en vervangen/verplaatsen van de boom