Openbaar groen

Groen en bomen hebben een grote waarden voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de openbare ruimte. Bomen zijn een onlosmakelijk onderdeel van onze leefomgeving.

Regulier groenonderhoud

Groen en bomen hebben een grote waarden voor de leefbaarheid en duurzaamheid van de openbare ruimte. Zo zorgen bomen zorgen voor de filtering van CO2, stof- rook- en roetdeeltjes en een geschikt microklimaat. Verder zorgen bomen voor het matigen van temperatuurextremen en het breken van wind. In een groene omgeving worden mensen minder snel ziek, het herstel na ziekte gaat sneller, het welbevinden stijgt en criminaliteit komt minder voor.

Onderhoud

De gemeente moet als eigenaar van het openbaar groen voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Het onderhoud is toegespitst op het beheren conform de door de raad vastgestelde kwaliteitsniveaus.

Wijken en dorpen

In de wijk- en dorpsonderhoudsplannen staat de reguliere onderhoudsopgave per wijk en per dorp beschreven. De werkzaamheden zijn te verdelen in regulier onderhoud (onkruidbeheersing, hagen, knippen, maaien, snoeien) en vervangend onderhoud (vervangen van bomen, versleten groenvakken, gazons verlagen). Bij de reguliere onderhoudsopgave per wijk en per dorp kan juist gekeken worden naar ideeën en suggesties van de omwonenden. De gemeente stimuleert bewonersinitiatieven bij de uitvoering van geplande vervangingsinvesteringen, zodat we samen de leefomgeving vormgegeven. De wijkchefs spelen hierin een cruciale rol.

Verbindend groen

In de nota ‘Verbindend Groen’ staat beschreven wat nodig is om het groen te beheren volgens de vastgestelde kwaliteitsniveaus, hoe we dit aanpakken en welke ruimte inwoners hierbij hebben.

pdf Notitie Verbindend Groen (PDF, 292.56 KB)

Wijkchefs

Met ideeën, initiatieven en vragen over groenonderhoud kunt u terecht bij de wijkchefs:

 • Dion van de Broek voor de wijken Westrand, Tolberg & Weihoek, bereikbaar via e-mailadres d.van.de.broek@roosendaal.nl.
 • Marcel Schoones voor de wijken Centrum & binnenring, Kalsdonk en Burgerhout, bereikbaar via e-mailadres m.schoones@roosendaal.nl.
 • Nog niet bekend: de wijken Kroeven, Kortendijk en Langdonk 
 • Kees Hellemons voor het buitengebied en de dorpen, bereikbaar via e-mailadres c.hellemons@roosendaal.nl.

Klachten en overlast bij de reguliere onderhoudswerkzaamheden kunt u melden op onze pagina Melden aan de gemeente.

Bomen

De gemeente Roosendaal heeft circa 47.000 bomen (in 2013 waren dit er nog 43.000) in openbaar gebied. Het bomenbestand varieert van kleine straatboompjes op woonerven tot majestueuze monumentale parkbomen. Niet al deze bomen hebben dezelfde functie, waarde, toekomstverwachting of omlooptijd en daarom kan het kantelpunt tussen enerzijds kappen en/of vervangen, of anderzijds investeren in behoud voor de toekomst variëren. In Roosendaal onderscheiden we drie boomcategorieën: 

 • Hoofdstructuurbomen: (oude) monumentale bomen
 • Sfeerbomen: beeldbepalende bomen 
 • Overige bomen & snippergroen 

Beheren van het bomenbestand

De gemeente moet als eigenaar van bomen in openbaar gebied voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Het onderhoud richt zich op het ontwikkelen van een kwalitatief goede volwassen boom en het beheren volgens de vastgestelde kwaliteitsniveaus. Uitgangspunt is om zo veel mogelijk bomen te handhaven, te herstellen en waar mogelijk uit te breiden. Zo houden we ons bomenbestand op peil. 

Overlast 

De keerzijde van de aanwezige bomen is de overlast. De openbare ruimte in de stad wordt steeds intensiever gebruikt. Door de beperkte ruimte zijn er weinig mogelijkheden om bomen te laten groeien. En als er al ruimte is, dan is dat vaak dicht bij andermans eigendommen. Bomen kunnen dan hinder of zelfs overlast veroorzaken, bijvoorbeeld door overhangende takken en doorschietende wortels, verlies van blad, bloesem of zaden, ongedierte, belemmering van lichtinval. Bij een melding over overlast zal altijd beoordeeld worden of deze door onderhoudsmaatregelen opgelost kan worden. Snoeien kan een maatregel zijn om overlast te beperken, maar daarbij worden dan altijd wel de principes in acht genomen die horen bij boomtechnisch verantwoord onderhoud. Als snoeien geen uitweg biedt, dan zou enkel kappen van de boom als oplossing resteren.

Terughoudend met kappen

Wel of niet kappen: de gemeente is zeer terughoudend met kappen. Bomen in openbaar gebied worden niet zomaar gekapt op verzoek of vanwege een overlastmelding. Daaraan voorafgaand wordt altijd de afweging gemaakt tussen het belang van de boom voor de omgeving en de mate van de overlast voor de melder. Overlast van bomen is vaak een gevolg van natuurlijke processen die nu eenmaal bij bomen horen. Zo is enkel het verlies van herfstbladeren een zodanig normaal verschijnsel wat alle bomen vertonen, dat ook dat geen reden tot kappen is. Zelfs niet wanneer die bladeren een goot of afvoer belemmeren. Het overgaan tot kappen van bomen vanwege de persoonlijk ervaren overlast is een uiterste middel.

Afweging

We onderscheiden vier redenen om bomen te kappen: 

 • Wanneer bomen niet meer aan de vastgestelde kwaliteitseisen voldoen (standaard CROW)
 • Wanneer door wortelopdruk gevaarlijke situaties voor alle verkeersdeelnemers ontstaan
 • Wanneer door wortelopdruk schade veroorzaakt wordt aan particuliere eigendommen
 • Wanneer de bomen zoveel schaduw veroorzaken dat er minder dan 2 uur lichtinval is 

Aanvullend voor overige bomen geldt: 

 • Wanneer overlast van bomen ondervonden wordt en er draagvlak is vanuit de omgeving voor het kappen en vervangen/verplaatsen van de boom
 • Plaatsen van zonnepanelen en draagvlak vanuit de omgeving voor het kappen en vervangen/verplaatsen van de boom

Gekapte bomen worden zo veel mogelijk vervangen. Niet altijd zal dit op dezelfde plek met dezelfde aantallen gebeuren.