Bestemmingsplan Groot Mariadal

Op deze pagina informeren wij u over het stedenbouwkundig plan en het bestemmingsplan Groot Mariadal.

Wat vindt u op deze pagina? 

Toelichting/informatie over het stedenbouwkundig plan

Onder het kopje stedenbouwkundig plan vindt u een presentatie van het stedenbouwkundig plan met een bijhorende filmimpressie. Ook vindt u hier een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden die we hebben ontvangen na de bijeenkomst van oktober vorig jaar. 

Toelichting op het voorontwerp bestemmingsplan

Onder het kopje bestemmingsplan vindt u meer informatie over het bestemmingsplan. U leest hier hoe de bestemmingsplanprocedure is ingericht en hoe u het bestemmingsplan kunt inzien. Daarnaast krijgt u door middel van een presentatie inhoudelijk een uitleg over het bestemmingsplan.  

Meer informatie

Wij beseffen dat deze manier van informeren anders is dan gebruikelijk. Met name het in gesprek gaan met u als omwonende is vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus lastiger te organiseren. Wij vragen hiervoor uw begrip. Natuurlijk staan wij altijd open voor uw vragen, opmerkingen of zorgen. U kunt ons bereiken via grootmariadal@roosendaal.nl of via telefoonnummer 14 0165. 

Gerben van Dijk
Projectmanager Groot Mariadal

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan laat de nieuwe gebiedsontwikkeling zien voor het gebied rondom het klooster Mariadal en de daarbij behorende kloostertuin. Het nieuwe HUIS van Roosendaal (Stadskantoor), de woningbouwontwikkeling achter en naast het Stadskantoor en de realisatie van een nieuw Kindcentrum Jeroen Bosch maken ook onderdeel uit van het plan.  

Eind oktober 2019 hebben wij u bijgepraat over de stedenbouwkundige visie voor Groot Mariadal. Tijdens en na de bijeenkomsten hebben wij van meerdere omwonenden reacties op die visie ontvangen. Deze reacties hebben wij, waar mogelijk en naast nieuwe inzichten, meegenomen in de verdere uitwerking.  

Vragen en antwoorden n.a.v. bijeenkomsten oktober 2019 

Hieronder vindt u de vragen en antwoorden naar aanleiding van de bijeenkomsten van oktober 2019. Documenten waarnaar verwezen wordt, vindt u eveneens hieronder. 

Veelgestelde vragen en antwoorden (PDF, 197.79 KB)

Het stedenbouwkundig plan 

Op dit moment is het stedenbouwkundig plan zo goed als af. In onderstaande video vertellen Gerben van Dijk, projectmanager van de gemeente Roosendaal en Paul Kersten van WURCK, die het plan heeft opgemaakt, u meer over het plan. 

presentatie plan groot mariadal

Om een beeld te krijgen van het gehele gebied in vogelvlucht is de volgende animatie gemaakt. 

3d animatie

Het stedenbouwkundig plan is vertaald in een voorontwerpbestemmingsplan. Uitleg over dit plan vindt u onder het kopje bestemmingsplan.

Het besluitvormingsproces 

Het stedenbouwkundig plan voor Groot Mariadal wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W. Ook wordt gevraagd om de financiële middelen beschikbaar te stellen om dit plan te kunnen realiseren. De uiteindelijke besluitvorming daarover vindt plaats door de gemeenteraad. Wij verwachten dat de besluitvorming door de gemeenteraad zal plaatsvinden in juni van dit jaar. 

decoratief

Bestemmingsplan

Doel van het bestemmingsplan Groot Mariadal is het bieden van de juridisch-planologische basis voor de integrale gebiedsontwikkeling van het gebied Mariadal en omgeving. Het voorontwerpbestemmingsplan geeft aan waar de verschillende functies, zoals genoemd in het stedenbouwkundig plan, in het gebied een plaats krijgen. In het bestemmingsplan wordt bijvoorbeeld geregeld hoe hoog er gebouwd mag worden.  

Toelichting op het voorontwerp bestemmingsplan 

In onderstaande video krijgt u een uitleg over het voorontwerp bestemmingsplan van René Kools, de bestemmingsplan begeleider. Hij is verantwoordelijk voor de opmaak en de procedure. 

Film Rene Kools

Het bestemmingsplan inzien  

U kunt op twee manieren het bestemmingsplan inzien: 

  • Digitaal: Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u het volledige voorontwerpbestemmingsplan inclusief bijlagen digitaal inzien. U kunt zoeken op plannaam “Groot Mariadal” 
  • Op papier: Ook kunt u de ‘papieren versie’ van het bestemmingsplan inzien. Een exemplaar daarvan ligt (in tegenstelling tot eerdere berichtgeving) niet bij Publiekszaken ter inzage, maar in klooster Mariadal. Wilt u van deze mogelijkheid gebruikmaken, dan verzoeken wij u uitdrukkelijk van tevoren een afspraak te maken voor uw bezoek. Om een afspraak in te plannen kunt u contact opnemen met René Kools via telefoonnummer 14 0165 of per email r.kools@roosendaal.nl

De bestemmingsplanprocedure 

De bestemmingsplanprocedure bestaat uit verschillende fases. Het bestemmingsplan Groot Mariadal bevindt zich in de voorbereidingsfase (voorontwerp bestemmingsplan). Het plan heeft inmiddels 8 weken (in plaats van 6 weken, in verband met corona) ter inzage gelegen en de binnengekomen inspraakreacties worden verwerkt. Meer over dit hele proces en een schematische weergave van dit proces vindt u hieronder. 

Heeft u nog vragen over de bestemmingsplanprocedure of over het bestemmingsplan zelf? Neem dan contact op met René Kools via telefoonnummer 14 0165 of per email r.kools@roosendaal.nl.

decoratief

Reactie

Reageren op het bestemmingsplan 

Reageren op het bestemmingsplan is momenteel niet mogelijl. Zodra het bestemmingsplan de ontwerpfase ingaat, heeft u opnieuw de mogelijkheid om te reageren op het bestemmingsplan.

decoratief