Privacy

De gemeente Roosendaal stelt geen persoonlijke gegevens, zoals (e-mail)adressen, aan derden ter beschikking zonder dat daarvoor eerst uw toestemming is gevraagd of een wettelijke verplichting bestaat. Informatie over bezoeken aan deze site gebruikt de gemeente Roosendaal slechts voor technische en statistische doeleinden, bijvoorbeeld om de toegankelijkheid en werking van de site te verbeteren. Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.

Privacyverklaring gemeente Roosendaal

U heeft er recht op dat de gemeente Roosendaal zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via schriftelijke formulieren, formulieren op deze website, of telefonisch. Denk aan:

 • naam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag voor vergunningen, jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning.
 • het afhandelen van uw betaling
 • verzenden van een nieuwsbrief
 • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om iets bij u af te leveren of
 • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

De gemeente Roosendaal heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het register van verwerkingen. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zijn verwerkt en voor welke doeleinden.

Hoe lang bewaren we gegevens?

De gemeente Roosendaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

De gemeente zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit gebeurt met uw toestemming. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Roosendaal blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Roosendaal via pagina over inzage persoonsgegevens op deze website of, als u niet beschikt over DigiD, persoonlijk door u te melden bij een balie van Publiekszaken in het stadskantoor (identificatie verplicht).

Beveiliging

De gemeente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via 14 0165 of via een contactformulier op deze website.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Roosendaal, via fg@roosendaal.nl.

Ons privacybeleid hebben wij vastgelegd in verschillende documenten:

Wilt u meer informatie over uw privacy dan kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Uw websitebezoek

De gemeente Roosendaal gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Lees meer informatie over de cookies die geplaatst worden vanaf deze website.

(Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 23 mei 2018)