Documenten proces Cloetta

Op deze pagina vindt u documenten die horen bij proces Cloetta.

Documenten bestemmingsplan

Ontwerp bestemmingsplan De Meeten 2 (ter inzage 28 augustus - 9 oktober 2023) 

In dit rapport zijn diverse bijlagen die behoren bij de toelichting van het bestemmingsplan opgenomen.

Toelichting Bestemmingsplan De Meeten 2 

In de toelichting wordt ingegaan op het doel van het bestemmingsplan, het relevante beleid, een beschrjving van het plangebied / de planontwikkeling, de relevante omgevingsaspecten (M.E.R., geluid, lucht, externe veiligheid, bodem, flora en fauna, water, archeologie) en de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Ook bevat de toelichting een uitleg van de regels.      

Regels Bestemmingsplan De Meeten 2 

In de regels worden de bestemmingen uitgewerkt. In de regels wordt aangegeven wat de specifieke invulling van de bestemmingen op de verbeelding voor dit plan precies inhoudt. Er wordt aangegeven welke functies (doeleinden) zijn toegestaan. Ook wordt aangegeven of er gebouwd mag worden en als dit het geval is tot welke bouwhoogte en met welke oppervlakte of bebouwingspercentage,

Ontwerp Bestemmingsplan De Meeten 2 

De verbeelding is een digitale kaart opgebouwd uit (dubbel)bestemmingen (in kleurvakken) en aanduidingen. Regels en verbeelding vormen de juridische kern van het bestemmingsplan. Regels en verbeelding dienen in onderlinge samenhang gelezen te worden.

Inspraak- en overlegrapport Bestemmingsplan De Meeten 2 

In dit rapport zijn de ingediende inspraakreacties en de overlegreacties van een gemeentelijk antwoord voorzien.

Ontwerpbeschikking 

Bewonersbijeenkomsten

Bewonersinformatiebijeenkomst Cloetta (14 december 2022, 10 en 12 januari 2023)
Verslag informatiebijeenkomst (14 december 2022)
Verslag informatiebijeenkomst (10 januari 2023)
Verslag informatiebijeenkomst (12 januari 2023)

WOO verzoeken

Besluit + documenten op Woo-verzoek 665250 reserveringsovereenkomst Cloetta (13 februari 2023)
Woo-verzoek - besluit en documenten (18 juli 2023)

Raadsvragen

Raadsvragen PvdA - Cloetta fabriek voorgenomen verhuizing (11 oktober 2022)
Raadsvragen VLP CDA PvdA - Bestemmingsplan Spectrum (21 oktober 2022)
Raadsvragen D66 FvD RL - Voorgenomen vestiging Cloetta op de Meeten II (9 november 2022)
Raadsvragen PvdA - Cloetta (18 januari 2023)
Raadsvragen PvdA - Bestemmingsplan Cloetta (7 februari 2023)
Raadsvragen PvdA - Cloetta en vergunningen (8 maart)
Raadsvragen PvdA – Categorie indeling Cloetta (20 maart 2023)
Raadsvragen PvdA, RL, D66, BBR, VLP, VL, FvD - Cloetta vervolg procedure en communicatie (25 april 2023)
Raadsvragen PvdA-RL-VL-D66 – Cloetta MER-Geurrapportage (19 juni 2023)
Raadsvragen PvdA – overleg in Cloetta-dossier (3 augustus 2023)
Raadsvragen PvdA - Interne saldering stikstof (11 augustus 2023)
Raadsvragen PvdA en Roosendaalse Lijst - Cloetta (21 september 2023)
Raadsvragen PvdA en Roosendaalse Lijst - Geurrapport Cloetta (24 oktober 2023)

Overige documenten

Uitslag Leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (26 april 2023)
Voorontwerpbestemmingsplan De Meeten 2 (externe link)
Procesbrief 1 (20 juni 2023)
Procesbrief 2 (12 juli 2023)
Brief Cloetta over elektrificatie (26 oktober 2023)
Brief aan raad over elektrificatie Cloetta (17 november 2023)
Beoordeling geuronderzoek Cloëtta Holland (24 november 2023)
Geurrapport Cloetta (28 november 2023) Let op, dit is een externe link