Proces Cloetta

Cloetta, fabrikant van bekende snoepmerken zoals Red Band, Venco en Lonka, heeft plannen om een nieuwe duurzame productielocatie te bouwen in Roosendaal. Het beschikbare industrieterrein aan de Meeten 2 is een mogelijke locatie. Cloetta onderzoekt op dit moment de mogelijkheden op deze locatie. Daarvoor doorloopt gemeente Roosendaal de hiervoor bedoelde procedures. Hier leest u hoe dit in z’n werk gaat. Deze pagina wordt bijgewerkt wanneer er updates zijn. Zo kunt u op de hoogte blijven van de voortgang.

Historie en eerste stappen

Cloetta is al sinds 1928 gevestigd in Roosendaal. Het bedrijf is dan ook onderdeel van de Roosendaalse geschiedenis. Verschillende generaties van Roosendalers hebben hier gewerkt, of hebben op een andere manier een band opgebouwd met het bedrijf. Ook het Red band Sportpark is bij iedere inwoner bekend. 

In het voorjaar van 2021 ontving Gemeente Roosendaal het verzoek van Cloetta om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Cloetta wil namelijk graag weten of hun ideeën haalbaar zijn. Rewin, een bedrijf dat innovatie en samenwerking stimuleert, heeft in opdracht van Cloetta de gemeente Roosendaal gevraagd op zoek te gaan naar een locatie voor de nieuwbouwontwikkeling. De kavel van De Meeten 2 is de enige beschikbare kavel die past bij de gewenste ontwikkeling van Cloetta. Daarom heeft Cloetta de gemeente gevraagd of zij een optie kunnen krijgen op deze kavel om de haalbaarheid te onderzoeken. Gemeente Roosendaal heeft Cloetta deze optie gegeven. Dit betekent dat Gemeente Roosendaal deze kavel voor een bepaalde periode aan niemand anders mag verkopen, totdat deze periode voorbij is. Dat geeft Cloetta de tijd en ruimte op de mogelijkheden te onderzoeken.   

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplanprocedure bestaat uit verschillende fasen. 

  1. Voorontwerpfase: in de voorontwerpfase wordt voorbereidend werk uitgevoerd, zoals het uitvoeren van onderzoeken en het opstellen van toelichting, regels en het maken van tekeningen. Van dit alles wordt dan een voorontwerpbestemmingsplan gemaakt. Dit voorontwerp komt dan zes weken ter inzage te liggen. Iedereen kan dan op het plan reageren. Ook stuurt de gemeente het plan naar provincie en waterschap. Ze overleggen met deze instanties. 
  2. Ontwerpfase: de gemeente beantwoord alle ingekomen reacties en voert eventuele aanpassingen door in het plan. Het plan heet vanaf dat moment het ontwerpbestemmingsplan. Na akkoord van het college komt ook dit plan weer ter inzage te liggen. Hierop kan iedereen reageren met een zienswijze. De gemeente beantwoordt alle zienswijzen.  
  3. Vaststellingsfase: nadat de ingekomen zienswijzen zijn beantwoord, stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast. Binnen 2 weken na de vaststelling wordt het besluit gepubliceerd.  
  4. Beroepsfase: als het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad, dan kan binnen 6 weken nog beroep worden ingesteld bij de Raad van State.  

Sonderingsonderzoek

Op De Meeten II vindt binnenkort een verkennend sonderingsonderzoek plaats. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd door ingenieursbureau Uticon, in opdracht van Cloetta. Dit onderzoek is van belang om de opbouw en de draagkracht van de ondergrond te bepalen.

Milieucategorie

Om te bepalen of Cloetta kan en mag bouwen op het industrieterrein aan De Meeten, moet er eerst bepaald worden in welke milieucategorie* de nieuwe duurzame productlocatie zou vallen. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) moet hiervoor een onderzoek uitvoeren. Hierbij kijken zij naar de werkwijze van Cloetta op dit moment (dus de bestaande fabriek) en het productieproces van het bedrijf, oftewel de manier waarop Cloetta haar producten maakt.    

*Milieucategorie is een vakterm uit de planologie en milieukunde in Nederland. De verschillende categorieën geven aan in hoeverre het bedrijf effect heeft op het milieu. Het bedrijf kan worden ingedeeld in categorie 1 t/m 6. Waarbij geldt: hoe hoger de klasse, hoe slechter voor het milieu.