Bestemmingsplan

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Roosendaal mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? De meeste bestemmingsplannen kunt u inzien op ruimtelijkeplannen.nl.

Wat u moet weten

  • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
  • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie.
  • Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting.
  • Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.
  • De officiële publicaties voor ruimtelijke plannen plaatst de gemeente in De Staatscourant op Officielebekendmakingen.nl.

Bestemmingsplan inzien

Totstandkoming

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft meer informatie over de manieren waarop u invloed kunt uitoefenen.

Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Omgevingswet

Gevolgen Omgevingswet 

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in werking. Deze wet gaat tientallen wetten en regels over de leefomgeving bundelen in één nieuwe wet. De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor nog te starten bestemmingsplanprocedures in de tweede helft van 2023. Voor een ruimtelijke ontwikkeling waarvoor een bestemmingsplanprocedure nodig is, kan alleen nog een bestemmingsplan in procedure worden gebracht als het lukt om het ontwerp ter inzage te leggen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dan is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) nog van toepassing.

Ruimtelijke initiatieven en bestemmingsplanprocedure

Het voorbereiden van een bestemmingsplan, de besluitvorming met betrekking tot het plan en de bestemmingsplanprocedure vraagt de nodige tijd. Daarom is het vanaf 13 juli niet meer mogelijk om te starten met het voorbereiden van nieuwe bestemmingsplannen, omdat het dan niet meer haalbaar is om het ontwerp voor 31 december 2023 ter inzage te leggen.

In Roosendaal wordt een groot aantal ontwikkelingen nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet mogelijk gemaakt via bestemmingsplanprocedures. Deze plannen zijn al in voorbereiding en we verwachten dat het voor deze ontwikkelingen het ontwerpbestemmingsplan nog voor 31 december 2023 ter inzage kan worden gelegd. Deze plannen zijn al voorzien van een planning en er zijn afspraken tussen de gemeente en de initiatiefnemer.

Heeft u initiatief dat niet past in het bestemmingplan? Dan kunt u uw initiatief indienen bij de omgevingskamer. Dit kan via https://roosendaal.nl/omgevingsvergunning. U krijgt dan via deze weg te horen wat de mogelijkheden zijn, waarbij ook rekening wordt gehouden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Meer weten over wat er gaat veranderen onder de Omgevingswet? Kijk dan op https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/.