Snelfietsroute F58

In 30 minuten van hartje Roosendaal naar hartje Bergen op Zoom fietsen en andersom. Dat is mogelijk met de komst van de F58. Dé fietssnelweg tussen Roosendaal en Bergen op Zoom die ervoor moet zorgen dat fietsers zich comfortabeler, veiliger en sneller kunnen bewegen tussen de twee steden.

Snelfietsroutes

De F58 is niet de enige fietssnelweg in Brabant. Provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2030 18 fietsroutes te hebben aangelegd, met drie verbindingen naar Antwerpen en Turnhout en twee verbindingen met Limburg. Met het realiseren van snelfietsroutes willen provincie en gemeenten huidige fietsers en inwoners verleiden om vaker te fietsen. Meer mensen op de (elektrische) fiets zorgt voor een betere bereikbaarheid van de provincie en een gezondere omgeving en mensen.

Wil je meer weten over de snelfietsroutes?

Ga dan naar www.sjees.nl. Op deze site vind je alles over de routes, welke er al liggen en waar ze binnenkort worden aangelegd. Bekijk alvast deze animatie voor een impressie! Voor het tracé tussen Bergen op Zoom en Roosendaal (F58) heeft een student van de opleiding Civiele Techniek Hogeschool Rotterdam een animatie gemaakt van de toekomstige F58 tussen deze twee steden.

Nog vragen?

Heb je vragen die op deze pagina niet worden beantwoord? Je mag ons mailen op f58@roosendaal.nl.
 

Aanleg

In samenspraak met de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal en de Provincie Brabant is er naar de meest optimale en veilige route gezocht voor de F58. De route start in Roosendaal op de Wouwseweg, vervolgt zijn weg langs Wouw en Heerle met als eindbestemming de Marconilaan in Bergen op Zoom.

De aanleg van de snelfietsroute gebeurt in negen delen. Eind 2020 is het eerste deel van de F58, de herinrichting van de Wouwseweg, afgerond. Sindsdien hebben we niet stilgezeten en wordt er hard gewerkt aan de overige delen. De aanleg van het Bergse gedeelte van de snelfietsroute start naar verwachting eind 2022. In 2023 verwachten we de F58 gereed te hebben. Hieronder vindt je een korte update over de verschillende tracés.

Tracés F58

Vanaf de gemeentegrens met Bergen op Zoom tot aan de Westelaarsestraat worden de bestaande fietspaden opgeheven en de rijbaan wordt verlegd richting de snelweg. Aan de noordzijde van de weg ontstaat daarmee ruimte voor aanleg van de snelfietsroute. Het definitief ontwerp ligt inmiddels klaar. We informeren de belanghebbenden zo spoedig mogelijk over de uit te voeren werkzaamheden. Deze staan voorlopig gepland voor het tweede kwartaal van 2023.

Het tracé van de snelfietsroute buigt vanaf de Bergse Baan (ter hoogte van De Pannekoekenbakker in Heerle) in zuidelijke richting naar de Westelaarsestraat. Vanuit deze straat loopt het snelfietspad langs de zuid- en oostrand van het bedrijventerrein De Wijper naar het spoor.

Aan de oostzijde van bedrijventerrein De Wijper loopt de snelfietsroute evenwijdig aan het spoor (zuidzijde) richting de Plantagebaan. Om de bestaande watergang te kunnen passeren wordt een fietsbrug aangelegd. De spoorovergang Akkerstraat blijft open voor landbouwvekreer fietsers en voetgangers. Samen met de grondeigenaren wordt gesproken over de invulling van de fietssnelroute.

De herinrichting van de Plantagebaan is in oktober 2021 afgerond. Het ging hierbij om het gedeelte tussen de Molensingel en de spoorwegovergang aan de Plantagebaan. Het gedeelte ten zuiden van de spoorwegovergnag is onderdeel van de aan te leggen fietsroute tussen Plantagebaan en Westelaarsestraat. Bekijk een impressie van de uitgevoerde werkzaamheden aan de Plantagebaan.

De Bulkstraat en de Vinkenbroeksestraat worden heringericht als fietsstraten. Dat betekent dat de auto in deze straten te gast is. Het profiel van de straat wordt gewijzigd zodat het duidelijk wordt dat beide straten onderdeel zijn van de F58 - de snelfietsroute. De aanleg van het fietspad in de Bulkstraat, ter hoogte van plan De Hoogt, wordt gecombineerd met de reconstructie van de Plantagebaan. 

De snelfietsroute sluit vanuit de Vinkenbroeksestraat aan op de bestaande weg vanuit de Wouwbaan naar de volkstuinen. Ook deze weg wordt net als de Vinkenbroeksestraat ingericht als fietsstraat. Tussen de bestaande wegen op dit tracédeel wordt, in de nabijheid van de leidingenstraat, een verbinding gerealiseerd. Voor fietsers en voetgangers is het straks mogelijk om langs de volkstuinen naar de Vinkenbroeksestraat te rijden. Bij de inpassing wordt rekening gehouden met de natuurwaarden in het gebied. Naar aanleiding van een gesprek met de bewoners is voor dit tracédeel een alternatieve route voorgesteld.

Het deel van de Wouwbaan tussen de Vinkenbroeksestraat en de A17 krijgt aan de zuidzijde een snelfietsroute. Het bestaande fietspad wordt daarop aangepast en verbreed. Ter plaatse van de rijbanen van de A58 gaat de snelfietsroute richting de Wouwseweg. Daarvoor wordt het bestaande kunstwerk van de A17 gebruikt. Onder dit viaduct is nog ruimte om een vrijliggend fietspad aan te leggen. De snelfietsroute gaat hiermee onder de A17 door en ligt parallel aan de A58 (noordzijde). Onder de verbindingsboog A58-A17 wordt onder het bestaande talud een fietstunnel gemaakt om hiermee een verbinding te maken met de Wouwseweg. Over dit tracédeel zijn we in gesprek met Rijkswaterstaat.

De reconstructie van de Wouwseweg is gereed. De straat is daarmee een fietsstraat geworden en wordt straks onderdeel van de snelfietsroute. Om de fietsstraat aan te kunnen sluiten op de F58 is het maken van een tunnel onder de verbindingsboog A58/A17 nodig. In het vierde kwartaal wordt het voorlopig ontwerp hiervan gepresenteerd inclusief de fietsaansluiting Wouwseweg op de Wouwbaan. 

Bekijk de video die het eindresultaat mooi in beeld brengt.
 

Ter plaatse van de Plantagebaan, ten zuiden van het spoor, wordt een verbinding gemaakt met de Oostlaarsestraat. De snelfietsroute wordt evenwijdig aan het spoor gerealiseerd en sluit aan op de bestaande weg Oostlaarsestraat. De fietser kan vandaar uit het bestaande wegennet gebruiken om richting Tolberg te fietsen. Met de grondeigenaren zijn we in gesprek over verwerving van gronden voor aanleg van dit tracédeel.
 


 

Werkgeversaanpak

De F58 gaat beide steden met elkaar verbinden. En moedigt zo ook werknemers van Roosendaalse en Bergse bedrijven aan om vaker de fiets te pakken. Daarnaast is fietsen ook gezond en houdt het je fit. We geven graag het goede voorbeeld. Daarom doen wij mee aan Sjees Gangmakers. Dit is een actie van Ons Brabant Fietst en het Brabants Mobiliteitsnetwerk.

Sjees Gangmakers helpt werkgevers om een start te maken met het aanmoedigen van hun werknemers om op de fiets naar het werk te komen. Om nog meer bedrijven enthousiast te maken, was Sjees Gangmakers ook aanwezig bij het Festival der Mogelijkheden. Dit leverde veel nieuwe contacten op.

Wil jij jouw werknemers ook aanmoedigen om vaker voor de fiets te kiezen? Stuur dan een e-mail naar gangmakers@onsbrabantfietst.nl of bel naar 085-0220213 voor advies.