Snelfietsroute F58

In 30 minuten van hartje Roosendaal naar hartje Bergen op Zoom fietsen en andersom. Dat is mogelijk met de komst van de F58. Dé fietssnelweg tussen Roosendaal en Bergen op Zoom die ervoor moet zorgen dat fietsers zich comfortabeler, veiliger en sneller kunnen bewegen tussen de twee steden.

Aanleg

In samenspraak met de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal en de Provincie Brabant is er naar de meest optimale en veilige route gezocht voor de F58. De route start in Roosendaal op de Wouwseweg, vervolgt zijn weg langs Wouw en Heerle met als eindbestemming de Marconilaan in Bergen op Zoom.

De aanleg van de snelfietsroute gebeurt in negen delen. Eind 2020 is het eerste deel van de F58, de herinrichting van de Wouwseweg, afgerond. Sindsdien hebben we niet stilgezeten en wordt er hard gewerkt aan de overige delen. De aanleg van het Bergse gedeelte van de snelfietsroute is in november 2022 van start gegaan. Medio 2024 verwachten we de F58 gereed te hebben. Hieronder vindt je een korte update over de verschillende tracés.

Tracés F58

De reconstructie van de Wouwseweg is gereed. De straat is daarmee een fietsstraat geworden en wordt straks onderdeel van de snelfietsroute. Bekijk de video die het eindresultaat mooi in beeld brengt.

Om de fietsstraat vanuit de Wouwseweg aan te kunnen sluiten op de F58 is het maken van een tunnel onder de verbindingsboog A58/A17 nodig. Het voorlopig ontwerp voor de fietstunnel en de verdere aansluiting op de Wouwbaan is op 6 december 2022 gepresenteerd.

Inrichting bouwplaats

Bovengrondse infra

Ondergrondse infra

Omleidingsroute

Presentatie Voorlopig Ontwerp Fietstunnel

FAQ Voorlopig Ontwerp

De snelfietsroute F58 loopt vanaf de fietstunnel over de Wouwbaan in de richting van de Vinkenbroeksestraat en de Bulkstraat. Om deze wegen met elkaar te verbinden is er paralel aan de Leidingenstraat een nieuwe verbinding gerealiseerd. De route die hier gerealiseerd is, is tot stand gekomen met inbreng van bewoners van de Vinkenbroeksestraat die een alternatieve route voorstelden. Eén van de inwoners vertelt je daar graag meer over. Al deze wegen zijn aangelegd en heringericht als fietsstraten. Dat betekent dat de auto in deze straten te gast is.

De herinrichting van de Plantagebaan is in oktober 2021 afgerond. Het ging hierbij om het gedeelte tussen de Molensingel en de spoorwegovergang aan de Plantagebaan. Het gedeelte ten zuiden van de spoorwegovergang is onderdeel van de aan te leggen fietsroute tussen Plantagebaan en Westelaarsestraat. Bekijk een impressie van de uitgevoerde werkzaamheden aan de Plantagebaan.

Op 12 juli 2023 werd het Tussenstation Wouw geopend. Het Tussenstation Wouw verwijst niet alleen naar het voormalige treinstation van Wouw aan de Bergsebaan, maar dient ook als een aangename plek voor fietsers van de snelfietsroute om even te pauzeren. Tussenstation Wouw ligt halverwege de route tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. Op dit punt splitst de fietsroute zich straks in een noordtak richting de Roosendaalse binnenstad en een zuidtak richting de wijk Tolberg. Bekijk hier de video die gemaakt werd bij de opening van het tussenstation. 

De gemeente werkt gezamenlijk met ProRail aan de noodzakelijke aanpassingen van de spoorwegovergang Plantagebaan. Over deze spoorwegovergang ligt aan weerszijden een fietspad van ongeveer 2 meter en deze fietspaden dienen verbreed te worden naar 2,50 meter. Dit is de minimale maat voor een snelfietspad dat voor 1 rijrichting wordt gebruikt. Naast het verbreden van de vloerplaten die in de spoorwegovergang liggen dienen ook diverse signaleringsmasten te worden omgezet. De uitvoering van dit werk zal plaatsvinden tijdens een buitendienststelling van het spoor op het traject Bergen op Zoom – Roosendaal. De uitvoeringsdatum is nog niet bekend.

Bekijk hier het voorlopig ontwerp voor aanpassingen van spoorwegovergang Plantagebaan.

Het tracé van de snelfietsroute buigt vanaf de Bergse Baan (ter hoogte van De Pannekoekenbakker in Heerle) in zuidelijke richting naar de Westelaarsestraat. Vanuit deze straat loopt het snelfietspad langs de zuid- en oostrand van het bedrijventerrein De Wijper naar het spoor. 

Ter hoogte van de Plantagebaan, ten zuiden van het spoor, wordt een verbinding gemaakt met de Oostlaarsestraat. De snelfietsroute wordt evenwijdig aan het spoor gerealiseerd en sluit aan op de bestaande weg Oostlaarsestraat. De fietser kan van daaruit het bestaande wegennet gebruiken om richting Tolberg te fietsen. Met de grondeigenaren zijn we in gesprek over verwerving van gronden voor aanleg van dit tracédeel.

Bekijk hier het schetsontwerp van deelproject 7. Het voorlopig ontwerp volgt spoedig.  

 

Aan de oostzijde van bedrijventerrein De Wijper loopt de snelfietsroute evenwijdig aan het spoor (zuidzijde) richting de Plantagebaan. Om de bestaande watergang te kunnen passeren wordt een fietsbrug aangelegd. De spoorovergang Akkerstraat blijft open voor landbouwverkeer, fietsers en voetgangers. Samen met de grondeigenaren wordt gesproken over de invulling van de fietssnelroute.

Bekijk hier het voorlopig ontwerp van de fietsbrug over de Smalle Beek. 

Vanaf 19 juni 2023 is gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van de F58 langs de Bergsebaan. Vanaf de gemeentegrens met Bergen op Zoom tot aan de Westelaarsestraat worden de bestaande fietspaden opgeheven en de rijbaan wordt verlegd richting de snelweg. Aan de noordzijde van de weg ontstaat daarmee ruimte voor aanleg van de snelfietsroute. Deze werkzaamheden worden in vier fases uitgevoerd. Fase 1 en 2 (gemeentegrens tot en met de op- en afritten van de rijksweg) worden voor de bouwvak 2023 uitgevoerd. Fase 3 en 4 (vanaf de op- en afritten tot en met de spoorwegovergang) worden na de bouwvak uitgevoerd. Voor de kerst moet het volledige project zijn afgerond. Tijdens de werkzaamheden worden omleidingsroutes ingesteld, maar mogelijk kunt u toch hinder ondervinden van de werkzaamheden. Onze excuses daarvoor.

Presentatie (PDF, 2.31 MB)

Definitief Ontwerp - deel 1 (PDF, 798.73 KB)

Definitief Ontwerp - deel 2 (PDF, 810.82 KB)

Definitief Ontwerp - deel 3 (PDF, 787.7 KB)

Vraag & Antwoord (PDF, 128.49 KB)

Omleidingsroutes op- en afrit 26 (PDF, 1.41 MB)

Omleidingsroutes op- en afrit 26 (2) (PDF, 1.62 MB)

Omleidingsroutes fase 2-3 (PDF, 4.13 MB)

 

 
 
Wil je de route op de kaart bekijken? Kijk dan op deze website.
 

Groencompensatie Weihoek

Voor de aanleg van het snelfietspad worden op enkele locaties wat bomen en bosjes gekapt. Deze worden, waar mogelijk, gecompenseerd binnen de projectgrenzen van de F58. Bijvoorbeeld in het gebied ten zuiden van woonwijk Weihoek. Dit perceel sluit aan op een bestaand bos en leent zich uitstekend voor groencompensatie. We gaan hier een ecologische oever aanleggen die het water beter vasthoudt en we planten er een grote diversiteit aan bomen en struiken. Dit levert een positieve bijdrage aan de biodiversiteit in het gebied. Het werk wordt in de winter van 2023-2024 uitgevoerd. Hieronder vindt u de ontwerptekening van het compensatiebos.

pdf Ontwerptekening compensatiebos Weihoek (PDF, 833.77 KB)

 

Deze ontwerptekening is onlangs voorgelegd aan de omwonenden. Wij hebben hierover enkele reacties ontvangen, waardoor het ontwerp een klein beetje is aangepast:

  • Om het hoogteverschil tussen de Mosberg en het pad op te vangen wordt er een 'groene' trap aangelegd. 
  • Het wandelpad in het zuid-oostelijk deel van het project wordt verder doorgetrokken. Hierover hebben wij contact met de grondeigenaar.
  • We gaan informatieborden plaatsen met daarop toelichting op de flora & fauna in het gebied. Hier komt ook op te staan dat honden aan de lijn moeten blijven.
  • Er wordt een goede fundering aangelegd voor de half verharding tussen de Mosberg en het Hollewegje.

Snelfietsroutes

De F58 is niet de enige fietssnelweg in Brabant. Provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om in 2030 18 fietsroutes te hebben aangelegd, met drie verbindingen naar Antwerpen en Turnhout en twee verbindingen met Limburg. Met het realiseren van snelfietsroutes willen provincie en gemeenten huidige fietsers en inwoners verleiden om vaker te fietsen. Meer mensen op de (elektrische) fiets zorgt voor een betere bereikbaarheid van de provincie en een gezondere omgeving en mensen.

Wil je meer weten over de snelfietsroutes?

Voor het tracé tussen Bergen op Zoom en Roosendaal (F58) heeft een student van de opleiding Civiele Techniek Hogeschool Rotterdam een animatie gemaakt van de toekomstige F58 tussen deze twee steden.

Nog vragen?

Heb je vragen die op deze pagina niet worden beantwoord? Je mag ons mailen op f58@roosendaal.nl.
 

Werkgeversaanpak

De F58 gaat beide steden met elkaar verbinden. En moedigt zo ook werknemers van Roosendaalse en Bergse bedrijven aan om vaker de fiets te pakken. Daarnaast is fietsen ook gezond en houdt het je fit. We geven graag het goede voorbeeld. Daarom doen wij mee aan Sjees Gangmakers. Dit is een actie van Ons Brabant Fietst en het Brabants Mobiliteitsnetwerk.

Wil jij jouw werknemers ook aanmoedigen om vaker voor de fiets te kiezen? Stuur dan een e-mail naar gangmakers@onsbrabantfietst.nl of bel naar 085-0220213 voor advies.