Openbare B&W besluitenlijst 29 november 2022

Nieuwkomersonderwijs voor leerlingen in het basisonderwijs

Op dit moment zijn binnen de gemeente Roosendaal onvoldoende onderwijsplekken om te voorzien in het zogenoemde nieuwkomers onderwijs. Dit onderwijs is specifiek voor leerlingen van de groepen 3 t/m 8 die korter dan 1 jaar in Nederland zijn. In deze groepen krijgen de leerlingen 40 weken een intensief Nederlands taalaanbod. Hierna stromen deze leerlingen door naar het regulier basisonderwijs. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten €180.000,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van een 3e en 4e klas op basisschool de Gezellehoek. Deze middelen worden ten laste gebracht aan de beschikbare ruimte binnen de Rijksmiddelen onderwijsachterstanden.

Verlenging OZA Plein 3

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan met het verlengen van het onderwijs zorg arrangement, Plein 3 (Koraalgroep te Oosterhout). Plein 3 is een combinatie van onderwijs en zorg voor het voortgezet onderwijs en wordt gezien als laatste redmiddel voor leerlingen die (dreigen) thuis te zitten en of anders in gesloten jeugdzorg terecht komen. De verlenging is tot en met 2024, in deze tijd wordt gekeken of Plein 3 als structurele voorziening kan worden weggezet.

Stichting Sociaal Voorzieningenfonds gemeentepersoneel Roosendaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorzitter, een bestuurslid en de secretaris-penningmeester (en plaatsvervangers) aangewezen voor het bestuur van de stichting Sociaal Voorzieningenfonds gemeentepersoneel Roosendaal (SVF). De bestuursleden worden opgenomen in het UBO-register van de Kamer van Koophandel.

Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021

Met het jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021 worden de werkzaamheden en inzichtelijk gemaakt. Daarnaast geeft het verslag een inkijk van alle nevenwerkzaamheden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit met betrekking tot inzet bij ruimtelijke trajecten en projecten van de gemeente Roosendaal.