Openbare B&W besluitenlijst 27 september 2022

Uittreding 2 gemeenten GR – GIA

De gemeente Roosendaal neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling GIA (Geweld In Afhankelijkheidsrelaties), die op 28-08-2020 in werking is getreden (Staatscourant 2020 nr. 45194). De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau hebben aansluiting gezocht met Midden Brabant, omdat men daar vanwege de geografische ligging al aan meerdere samenwerkingsverbanden deelneemt. Op grond van artikel 20 van de GR GIA, zijn deze gemeenten uitgetreden vanaf 1-1-2023. Om als centrumgemeente tot beschikking van de uittredingskosten over te kunnen gaan heeft de gemeente Breda van de colleges van alle gemeenten die deel uitmaken van de GR GIA, exclusief de uittredende gemeenten, akkoord nodig m.b.t. het voorgenomen besluit tot uittreding.

Subsidiëren 1 fte jongerenwerk bij WijZijn vanuit NPO middelen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om vanuit de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen voor geheel 2023 een aanvullende subsidie te verlenen voor de uitbreiding met 1 fte van het jongerenwerk bij Stichting WijZijn Traverse Groep. Het extra jongerenwerk zal jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar ondersteunen die, als gevolg van de coronacrisis, corona gerelateerde achterstanden hebben opgelopen.

Verkoop openbare weg nabij Heistraat 6 Wouwse Plantage

Besluit tot verkoop van gemeentegrond aan de Heistraat te Wouwse Plantage aan Van Tilburg.

Aanvullen maatregelen Stimuleringsregeling verbeteren wooncomfort eigen woning

Voor het treffen van duurzame maatregelen aan de eigen woning is sinds 1 september 2017 de 'Stimuleringsregeling verbeteren wooncomfort eigen woning' van kracht. Met de stimuleringslening kunnen woningeigenaren financiering aanvragen voor het treffen van maatregelen aan de eigen woning op het gebied van duurzaamheid, levensloopbestendigheid en veiligheid. Op het gebied van duurzaamheid zijn de nodige nieuwe ontwikkelingen op de markt. Naar aanleiding daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de lijst met duurzame maatregelen aan te vullen. Dit doen zij door het vaststellen van een nadere regel aanvullende duurzaamheidsmaatregelen Stimuleringsregeling verbeteren wooncomfort eigen woning.

Subsidieregeling Dierenvoedselbank 2023 tot en met 2026

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling Dierenvoedselbank 2023-2026 vastgesteld. Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 2022. Door deze subsidieregeling kan het college van burgemeester en wethouders subsidies verstrekken over de periode van 2023 tot en met 2026, waarbij een dierenvoedselbank gefaciliteerd wordt voor het bevorderen van dierenwelzijn binnen de gemeentegrenzen van Roosendaal. Hierdoor moet de dierenvoedselbank het welzijn van gehouden dieren van minima handhaven en waar mogelijk verbeteren.

Het betreft de volgende activiteiten:

  1. Het inzamelen van voeding voor gehouden dieren, hetzij door giften, hetzij door het opkopen van grotere hoeveelheden, om via de dierenvoedselbank aan de doelgroep te verstrekken.
  2. De uitgifte van pakketten met voeding voor gehouden dieren aan de doelgroep. Hierbij is een opstartperiode van maximaal 3 maanden toegestaan.

Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Hendrik Gerard Dirckxstraat (naast nummer 52)

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van 23 garageboxen op het perceel gelegen aan de Hendrik Gerard Dirckxstraat in Roosendaal (perceel naast nummer 52). Aangezien het bouwplan in strijd is met het geldende bestemmingsplan ‘Centrum Noord’, is een afwijking van het bestemmingsplan benodigd. Om uiteindelijke de omgevingsvergunning te kunnen verlenen door middel van een afwijking van het bestemmingsplan, is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de Raad. Na afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen, kan de gevraagde omgevingsvergunning worden verleend.

Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Dr. Braberstraat 4-10 in Roosendaal

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het transformeren van een winkel naar 25 appartementen aan de Dokter Brabersstraat 4-10, 4701AT Roosendaal. Aangezien het bouwplan in strijd is met bestemmingsplan "Binnenstad" is een afwijking van het bestemmingsplan benodigd. Om uiteindelijke de omgevingsvergunning te kunnen verlenen door middel van een afwijking van het bestemmingsplan, is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de Raad van de gemeente Roosendaal. Na afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen, kan de gevraagde omgevingsvergunning worden verleend. 

Richtlijnen begrotingen 2024 Gemeenschappelijke Regelingen

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om de financiële- en beleidsmatige richtlijnen, waarmee de gemeenschappelijke regelingen in hun begroting 2024 rekening dienen te houden, vast te stellen.

Subsidieregeling Ontmoetingsplaats Langdonk

Met de subsidieregeling Ontmoetingsplaats Langdonk 2023 tot en met 2026 faciliteren we in de Goede Herder kerk een ontmoetingsplaats in de wijk Langdonk, om op deze manier sociale cohesie, buurtbetrokkenheid en eigenaarschap in de wijk te versterken.

Veilig en eenvoudig inloggen (informatiebeveiliging)

Wachtwoorden zijn het grootste beveiligingsrisico op internet en dus ook voor onze organisatie. Een gelekt wachtwoord kan immers leiden tot een digitale inbraak en daarmee een datalek of een aanval met ransomware. Hoe meer applicaties/websites, hoe groter het risico. Daarom start de gemeente Roosendaal een traject om te komen tot veilig en eenvoudig inloggen.