Openbare B&W besluitenlijst 27 juni 2023

Jaarverantwoording Kinderopvang 2022 

De Wet kinderopvang schrijft voor dat het college van burgemeester en wethouders jaarlijks verslag uitbrengt over het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Uit de jaarverantwoording 2022 blijkt dat de gemeente Roosendaal goed heeft gehandeld daar waar mogelijk op de vier wettelijke taken. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de jaarverantwoording kinderopvang 2022 vast te stellen. De jaarverantwoording 2022 wordt aangeboden aan de Inspectie Onderwijs

Accountantsverslag 2022

BDO Accountants heeft de jaarrekeningcontrole 2022 afgerond. Naar aanleiding hiervan brengt BDO de controleverklaring en het Accountantsverslag 2022 uit. In dit verslag zijn aandachtspunten, bevindingen en toekomstige ontwikkelingen opgenomen.

Voorjaarsbrief 2023

Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met de Voorjaarsbrief 2023 en stelt voor deze aan de Roosendaalse gemeenteraad aan te bieden, inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel.
De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd met bijgevoegde raadsmededelingen over ‘aanpassingen kredieten onderwijshuisvesting’ en ‘aanpassing kredieten beheerkalender’.