Openbare B&W besluitenlijst 18 april 2023

Jaarverslag Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het Jaarverslag 2022 Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid vast te stellen. Dit document dient als:
-de rapportage op het ‘Uitvoeringsprogramma 2022’ (art.7.7 van het Besluit Omgevingsrecht) 
en
- de mededeling over de naleving van de kwaliteitscriteria en -voorwaarden (art. 5, lid 4 van de ‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht') 

Het jaarverslag gaat ook in op de uitvoering van het ‘Actieplan Integrale Veiligheid 2022'. In dit jaarverslag (en bijlagen) is opgenomen welke taken de gemeente Roosendaal in 2022 heeft uitgevoerd op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en veiligheid. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn instrumenten om bij te dragen aan een veilige, leefbare, schone en toegankelijke gemeente (stad, dorpen en buitengebied). Het streven is, dat mensen, bedrijven en instellingen Roosendaal ervaren als een gemeente waar een goed woon-, werk- en uitgaansklimaat heerst. Veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en omgevingskwaliteit zijn daarbij belangrijk. Naleving van normen staat daarbij centraal, waarbij inwoners en bedrijven een eigen verantwoordelijkheid dragen om dit te bewerkstelligen. 

Extra indexering Gecertificeerde Instellingen 2023 

De vijf Brabantse jeugdhulpregio’s hebben contractafspraken met de gecertificeerde instellingen (GI’s) die in Brabant actief zijn. Onderdeel van deze contractafspraken zijn tarieven en indexatie. De gecertificeerde instellingen zijn in 2023 geconfronteerd met kostenstijgingen vanwege een nieuwe CAO. Om deze gevolgen te kunnen compenseren, wordt een extra indexering toegekend van 2,3% op de tarieven voor jeugdbescherming 2023. Uitgegaan wordt van een incidentele verhoging, omdat uiterlijk per 2024 de financiering voor Jeugdbescherming landelijk wordt herzien.

Aanpassen raadsvoorstel grondexploitatie Dunantstraat 

De Dunantstraat 80 in Roosendaal verliest haar beleidsfunctie en komt daardoor in aanmerking voor verkoop. Volgens het collegeprogramma en R.O.O.S. zal worden ingezet op een binnenstedelijke herontwikkeling voor de locatie Dunantstraat. Omdat de aard van die ontwikkeling zich meer leent om als project te worden opgepakt in plaats van verkoop op grond van de kaders vastgoed “as is” wordt voorgesteld deze gebiedsontwikkeling in een grondexploitatie vast te leggen. Op de grondexploitatie en het eerder vastgestelde concept-raadsvoorstel is bij besluit van 3 januari en 21 maart 2023 door het college van burgemeester en wethouders geheimhouding opgelegd. Om tegemoet te komen aan de wens van de Roosendaalse gemeenteraad zo min mogelijk in beslotenheid te vergaderen is een nieuw concept-raadsvoorstel door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld, zodat niet in beslotenheid behoeft te worden vergaderd. Op de grondexploitatie blijft de opgelegde geheimhouding door het college gehandhaafd.

Onderwijshuisvesting de Gezellehoek 

Openbaar Basisonderwijs West Brabant (OBO) biedt in de gemeente Roosendaal onderwijs aan de nieuwkomers leerlingen op locatie de Gezellehoek. Dit type onderwijs is voor leerlingen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar die korter dan 1 jaar in Nederland woonachtig zijn. Zij krijgen onderwijs in kleine klassen (maximaal 15 leerlingen) om zo snel mogelijk de Nederlandse taal eigen te maken om door te kunnen stromen naar het regulier onderwijs. In de afgelopen 1,5 jaar is gebleken dat, waar voorheen twee klassen voldoende waren, dit niet meer voldoende is. Door de oorlog in Oekraïne en de asielcrisis is het aantal leerlingen verdubbelt. Hierdoor is een tekort aan lokalen, en is uitbreiding noodzakelijk.

Afgifte definitieve verklaring van geen bedenkingen Paul Emsenstraat tussen huisnummers 5 en 9, Wouwse Plantage (kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie H, perceelnummer 02028) 

Aan de gemeenteraad van Roosendaal wordt voorgesteld om een definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor het oprichten van een woning met garage aan de Paul Emsensstraat tussen huisnummers 5 en 9, Wouwse Plantage (kadastraal bekend gemeente Wouw, sectie H, perceelnummer 02028). Aangezien het bouwplan in strijd is met bestemmingsplan "Wouwse Plantage" is een afwijking van het bestemmingsplan benodigd. Om uiteindelijke de omgevingsvergunning te kunnen verlenen door middel van een afwijking van het bestemmingsplan, is een verklaring van geen bedenkingen nodig van de gemeenteraad. Na afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen, kan de gevraagde omgevingsvergunning worden verleend.