Omgevingsvisie “Roosendaal, verbonden stad”

De gemeenteraad heeft op 17 juni 2021 de concept-omgevingsvisie vrijgegeven voor inspraak.

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie “Roosendaal, Verbonden Stad” beschrijven we hoe we de fysieke leefomgeving van de stad, de dorpen en het buitengebied beheren, gebruiken en ontwikkelen met het oog op de toekomst. Wat is er nu al goed en waaraan willen we werken voor de toekomst? En hoe willen we ervoor zorgen dat deze visie werkelijkheid wordt?

De omgevingsvisie gaat uit van de kracht van Roosendaal: de verbonden stad. Roosendaal en de Roosendalers zijn verbonden: met elkaar, met de wijken en dorpen, met de stad, met de regio. Roosendaal heeft de ambitie zich tot 2030 te ontwikkelen als een verbonden gemeente. Een gemeente waarbinnen stad en dorpen met elkaar verbonden zijn. Die verbonden is met omliggende gemeenten in de regio, met de Brabantse stedenrij en met de metropolen Rotterdam, Antwerpen en Brainport Eindhoven. Deze verbondenheid zorgt ervoor dat voor inwoners een scala aan kwalitatieve voorzieningen én werkgelegenheid binnen handbereik ligt.

pdf Omgevingsvisie Roosendaal (PDF, 6.7 MB)

Met de visie geven we aan wat voor gemeente we willen zijn:

Een stad van de menselijke maat

Wijken en dorpen zijn ruim van opzet, met veel ruimte voor ontmoeten en bewegen. Waar de bebouwing dichter is, zijn de pleinen en wegen uitnodigend ingericht. Nieuwe woningbouwplannen worden zo ontworpen, dat elkaar ontmoeten vanzelfsprekend is. De menselijke maat betekent ook: iedereen doet mee en wordt gerespecteerd, niemand is een nummer.

Balans tussen mens en natuur

Meer groen in de wijk, meer wijk in het groen. Wandelaars en fietsers krijgen meer ruimte, er komen meer groene verbindingen binnen de stad en de dorpen. We werken aan biodiversiteit, duurzaamheid en maatregelen om in te spelen op klimaatverandering en gezonde lucht met minder CO2.,

Ruimte voor talent en ondernemerschap. Door ruimte te bieden aan bedrijven, opleidingen en studenten. En door innovaties en samenwerking tussen bedrijven te stimuleren.

Om dit te bereiken willen we tot 2030: 

Inspelen op extra groei

De bevolking van Roosendaal zal de komende jaren blijven groeien. Roosendaal biedt ook ruimte aan de overloop uit de Randstad. Dat doen we samen met ons omringende steden als Bergen op Zoom, Etten Leur, Breda en Oosterhout. Om daarop in te spelen bouwen we meer woningen bouwen.

Een deel van die extra woningen willen we bouwen binnen de huidige stadsgrenzen, zoals in Stadsoevers of Mariadal. En we kijken naar uitbreidingen aan de rand van de stad en de ruimte in het buitengebied voor kleinschalige woon-, zorg- en recreatiefuncties.

Inzetten op klimaatmaatregelen en positieve gezondheid

Meer groen in de stad, meer stad in het groen. Roosendaal kiest voor ruimte in de stad: hoe dichter naar de binnenstad, hoe meer ruimte voor ontmoeten, fietsen en wandelen en hoe minder ruimte voor de auto. Bij nieuwbouw in de stad kiezen we vaker voor hoogbouw, om zo ruimte te maken voor groen waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we kunnen sporten en bewegen, waar kinderen kunnen te spelen. In het buitengebied kiezen we voor meer natuur en op minder plaatsen voor grootschalige en intensieve landbouw.

Werken aan een stad voor iedereen

We willen groeiende verschillen tussen ‘goede’ en ‘aandachts’-wijken, tussen arm en rijk aanpakken: de jeugd perspectief bieden, ondermijning aanpakken, zorgen voor genoeg betaalbare woningen, investeren in (zorg)voorzieningen in elke wijk en elk dorp en zorgen voor een veilige leefomgeving.

Bekijk hier de live-uitzending over de Omgevingsvisie bij ZuidWest TV terug
 

Werk tot nu toe

Begin 2020 hebben medewerkers van de gemeente de huidige stand van zaken van de fysieke leefomgeving in Roosendaal beschreven in de Foto van Roosendaal. Ook is een inventarisatie van het huidig beleid gemaakt, waarbij de eerder geformuleerde opgaven voor Roosendaal zijn omschreven. Meer daarover lees je in het Omgevingskader.

Eerste ideeën over de toekomst van Roosendaal

De eerste ideeën over de toekomst, zoals de gemeente die ziet, zijn op 16 november 2020 gepresenteerd en verrijkt met professionals en samenwerkingspartners. 

De presentatie van de eerste ideeën en de toelichting hierop vind je in deze opname van de presentatie. De opbrengsten van de bijeenkomst met professionals vind je hieronder.

Vanaf september 2020 hebben we inwoners van Roosendaal gevraagd hoe zij de toekomst in Roosendaal zien. Op straat, in diepte- interviews en online.

pdf Verslag bijeenkomst Toekomst van Roosendaal 16 november 2020 (PDF, 516.17 KB)

Hoe werken we aan de omgevingsvisie? 

  • Foto van Roosendaal, Omgevingskader en Beleidsagenda [jan- juni 2020]: Medewerkers hebben de huidige stand van zaken in Roosendaal beschreven én een inventarisatie gemaakt van het bestaande beleid en de onderwerpen waaraan we nog moeten werken. 
  • Leren van belangrijke projecten [april 2020- september 2020]: We verzamelen informatie en lessen vanuit belangrijke projecten (zoals Bravis en Stadsoevers).   
  • Samenspraak en opstellen voorontwerp-omgevingsvisie [sept 2020 – maart 2021]: We gaan in gesprek met inwoners en stellen, met de verzamelde informatie, een voorontwerp-omgevingsvisie op. Hierop wordt nog reactie van inwoners gevraagd. 
  • Opstellen ontwerpomgevingsvisie [na de zomer 2021]: Na de reactie van inwoners op de ontwerp-omgevingsvisie wordt een ontwerpomgevingsvisie opgesteld. 
  • Vaststellen definitieve omgevingsvisie [voor de zomer 2022]: Na de reactie van inwoners op de ontwerp-omgevingsvisie wordt een definitieve omgevingsvisie door de Roosendaalse gemeenteraad [begin 2023].

Downloads

pdf Foto van Roosendaal (PDF, 6.61 MB) pdf Omgevingskader (PDF, 2.56 MB)