Roosendaal staat er financieel goed voor

Najaar in Roosendaal
17 november 2022
De Najaarsbrief 2022 laat een positief saldo op de begroting over 2022 zien van € 6,2 miljoen. “Hiermee staat gemeente Roosendaal er financieel goed voor en is er ruimte voor nieuwe ambities en investeringen", aldus wethouder van der Star.

Wat is de Najaarsbrief?

De Najaarsbrief heeft als doel de voortgang ten opzichte van de lopende programmabegroting te monitoren. Er wordt ingegaan op relevante financiële en beleidsmatige afwijkingen en ontwikkelingen. In de Najaarsbrief wordt een voorspelling gedaan van het financieel resultaat van de gemeente voor het jaar 2022. Uit de jaarrekening 2022 moet blijken wat het definitieve saldo over 2022 zal zijn. In juli 2023 behandelt de raad de jaarrekening.

Beleidsmatige ontwikkelingen

Gemeente Roosendaal heeft de afgelopen periode succesvol bijgedragen aan de noodopvang van asielzoekers en daarmee aan het stabiliseren van de crisissituatie in Ter Apel. Er is volop uitvoering gegeven aan de energietoeslag voor minima. De komende periode blijft dit een prioriteit. Door een grillige arbeidsmarkt en schaarste aan grondstoffen, ontstaan er regelmatig vertragingen. Deze ontwikkelingen waren al ingezet tijdens de Coronapandemie en zijn, mede door de oorlog in Oekraïne, ook de komende periode nog voelbaar. Daarnaast zorgt de septembercirculaire voor een versteviging van de financiële positie.

Positief saldo Najaarsbrief 2022

De Najaarsbrief laat een positief saldo van € 6,2 miljoen zien. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Najaarsbrief aangeboden aan de gemeenteraad en stelt voor om dit saldo als volgt te verdelen:

Voorziening Exploitatie Reinigingssector: € 1.500.000
Met het bedrag dat in deze voorziening gestort wordt, kan de verhoging van het tarief voor de afvalstoffenheffing de komende jaren (2023 tot en met 2026) beperkt worden.

Algemene reserve: € 650.000
Met als doel dit bedrag in 2023 over te hevelen naar het investeringsfonds om sport- en cultuurverenigingen, culturele instellingen en samenlevingsorganisaties tegemoet te komen in eventuele financiële tekorten als gevolg van de fors hogere energieprijzen.

Algemene reserve: € 4.086.000
Actuele onzekerheden en risico’s zoals hoge inflatie, hoge energie kosten, ontwikkeling bijstand en onzekerheid economische gevolgen, rechtvaardigen het aanhouden van een gezonde buffer.

Zij aan zij

Het Ambitie akkoord 2022-2026 is inmiddels vertaald naar het Collegeprogramma 2022-2026 ‘Zij aan zij, in een gemeente met ambitie’. Meer dan ooit dient er aandacht te zijn voor de bestaanszekerheid van onze inwoners. De verschillende crises die ook in gemeente Roosendaal voelbaar zijn, vragen om voldoende wendbaarheid en perspectief. Vanuit een perspectief dat is vertaald naar 15 prioriteiten, gaat de gemeente samen met alle betrokkenen hiermee aan de slag. Een goed financieel vertrekpunt, zoals blijkt uit de Najaarsbrief, biedt ruimte voor de inzet van middelen die bijdragen aan een gemeente waar iedereen zich
welkom, thuis en veilig voelt.

HUIS van Roosendaal

Een mooie ontwikkeling is dat tijdens het opstellen van de Najaarsbrief 2022, de ambtelijke organisatie stapsgewijs zijn intrek heeft genomen in het HUIS van Roosendaal. De verwachting is dat eind 2022 het HUIS ook zal worden opengesteld voor inwoners, ondernemers en bezoekers.