Jaarstukken 2021; Roosendaal sluit jaar financieel zeer positief af

Verplichte eigen bijdrage Wmo
2 juni 2022
Op 2 juni presenteerde wethouder Financiën; Evelien van der Star - Deijkers de jaarrekening 2021. Met de Jaarstukken 2021 sluit de gemeente het jaar financieel zeer positief af.

Een gezond en solide financieel perspectief

De Jaarstukken 2021 zijn de laatste jaarstukken van de bestuursperiode 2018-2022. In deze periode is het college erin geslaagd om voor Roosendaal een stevige financiële positie neer te zetten. Met de ontvangen middelen uit de decembercirculaire van 2021 wordt deze positie nog verder verstevigd. Dit biedt het nieuwe bestuur van Roosendaal een gezond, solide financieel perspectief.
Het nieuwe college wil het vorige college dan ook bedanken voor de inzet in 2021 en de verantwoording daarover. Wethouder Evelien van der Star – Deijkers: “Door met zwarte cijfers te starten is er een goed vertrekpunt gecreëerd voor de komende bestuursperiode. In deze periode gaan we aan de slag om de gemeente Roosendaal financieel gezond en aantrekkelijk te houden’. In de komende bestuursperiode 2022-2026 geeft dit vertrekpunt ruimte om te investeren, nieuwe accenten te leggen en de daarbij behorende (financiële) afwegingen te maken.

De toekomst met vertrouwen tegemoet

In 2021 speelde de coronapandemie nog volop. Dit heeft een grote impact op onze samenleving gehad. Door de recente versoepelingen van de coronamaatregelen zien we onze samenleving gelukkig weer opbloeien. We hebben een groot vertrouwen in onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Tijdens de crisis hebben zij een hoge mate van weerbaarheid en zelfredzaamheid getoond. Samen met hen zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Gerealiseerd in 2021

In het afgelopen jaar is verder uitvoering gegeven aan belangrijke thema’s. De gemeenteraad heeft initiatieven aan bod zien komen, die hebben bijgedragen aan de uitvoering van het Bestuursakkoord.
In 2021 is het stadskantoor gedeeltelijk circulair gesloopt en weer opgebouwd tot een eigentijds en open HUIS van Roosendaal waar het nieuwe college de bezoekers straks van harte welkom heten. Eveneens is er ingezet op een meer bezoekersvriendelijke, compacte en groene binnenstad. Er is gestart met de aanleg van de Tuin van Hasselt; een klimaat adaptieve stadstuin.
Verder is het afgelopen jaar het Toetsingskader Roosendaal Natuurstad vastgesteld. Dit ziet u onder meer terug in grote stadsvernieuwingsprojecten, zoals Rondje Roosendaal, Stadsoevers & Vlietpark en De Bulkenaar. De diverse woningbouwprojecten voegen kwaliteit toe en moeten de druk op de Roosendaalse woningmarkt verlagen. In 2021 is de Woonagenda vastgesteld, waarin prioriteit is geven aan differentiatie, doorstroming en duurzaamheid. Het leveren van een passende dienstverlening is belangrijk en zorgen ervoor dat we als gemeente goed toegankelijk zijn via diverse kanalen. Dit zetten we met het nieuwe college in 2022 voort. Niet voor niets heeft het ambitieakkoord de naam “Zij aan zij, in een gemeente met ambitie”.

Jaarstukken

Met de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het boekjaar 2021. Uit de jaarstukken en het (concept-)accountantsverslag blijkt dat de financiële huishouding van de gemeente op orde is. Eind juni presenteert het college de Voorjaarsbrief 2022, waarin de stand van zaken van het huidige boekjaar wordt geschetst, aan de gemeenteraad. Een financiële doorkijk naar de jaren 2023 t/m 2026 wordt opgenomen in de Programmabegroting 2023.

pdf Jaarstukken Roosendaal 2021 (PDF, 7.48 MB)