College van burgemeester en wethouders presenteert Kadernota 2024

16 juni 2023
Wethouder Financiën, Evelien van der Star: “Op weg naar een stralende toekomst markeert de Kadernota 2024 een belangrijke mijlpaal voor ons als college, waarmee we voortbouwen op ons Collegeprogramma 'Zij aan Zij in een gemeente met ambitie.”

De prioriteiten in de Kadernota

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal heeft gisteren zijn eerste Kadernota gepresenteerd. Met de 15 prioriteiten wil het college ervoor zorgen dat iedereen zich gezond, welkom, thuis en veilig voelt in de stad en dorpen van Roosendaal.

De prioriteiten uit de Kadernota zijn onderling sterk verbonden. "Alleen wanneer we samen, zij aan zij, aan alle prioriteiten werken, kunnen de prioriteiten elkaar versterken en kunnen we onze ambities verwezenlijken", aldus het college.

Gastvrije en veilige gemeente

Het college heeft met de Kadernota 2024 een visie voor de gemeente Roosendaal ontwikkeld, waarbij een aantal belangrijke doelen centraal staan. Zo streeft het college ernaar om een betrouwbare en gastvrije gemeente te zijn, waarbij de betrokkenheid en participatie van de inwoners worden vergroot door middel van verbeterde dienstverlening. Daarnaast zetten ze in op het creëren van leefbare buurten en dorpen. Het college zal problemen in specifieke buurten aanpakken en ervoor zorgen dat de veiligheid en voldoende voorzieningen gewaarborgd zijn. Overlast en criminaliteit bestrijden gebeurt in nauwe samenwerking met de politie, buurtbewoners en andere betrokken partijen.

Burgemeester Han van Midden: “De aanpak van overlast vraagt om extra en intensievere inzet van de gemeentelijke capaciteit binnen de gehele keten van toezicht en handhaving. Dat moet leiden tot een structurele vermindering van ervaren overlast en het verbeteren van het veiligheidsgevoel. Kortom: dus meer en slimmer handhaven. Iedereen moet zich in Roosendaal welkom, thuis en veilig voelen. We richten ons daarom op het voorkomen, signaleren en verminderen van onveilige situaties en pakken overlast bij de bron aan. Wanneer de openbare orde verstoord dreigt te raken, grijpen we meteen in. Om overlast bij de bron aan te kunnen pakken willen we extra inzetten op technische hulpmiddelen, zoals cameratoezicht en het technisch beheer van onze camera’s.”

Een goede basis voor iedereen

Het college streeft ook naar een solide basis en bestaanszekerheid voor iedere inwoner en daarvoor wordt er geïnvesteerd in goede zorg, onderwijs en inclusie. Het is hun doel om gelijkwaardigheid te bevorderen en voldoende zorg en financiële middelen te bieden, zodat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Het college wil een gezonde leefstijl bevorderen, het sociaal domein versterken en voldoende zorgvoorzieningen bieden, waarbij preventie en samenwerking met lokale partners centraal staan.

Een bruisende gemeente

Om Roosendaal bruisend te houden wordt culturele diversiteit, het behoud en de toegankelijkheid van cultureel erfgoed en het ondersteunen van culturele activiteiten gewaarborgd en bevorderd. Extra aandacht voor ondernemerschap en innovatie zijn hier ook onderdeel van. Daarbij wordt er geïnvesteerd in sport en leisure door ruimte te bieden voor topsport, breedtesport en door grootschalige evenementen aan te trekken.

Tot slot streeft het college naar een solide financiële basis voor de gemeente Roosendaal, waarbij ze zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld en ruimte bieden voor investeringen in de prioriteiten van de gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders roept alle inwoners, organisaties en stakeholders op om samen te werken aan het realiseren van deze ambities. De Kadernota vormt de basis voor het opstellen van de begroting voor 2024 en zal in de komende periode verder worden uitgewerkt in concrete plannen en projecten.

Bekijk de kadernota 2024
Benieuwd naar de overige prioriteiten van het college? Kijk dan op www.roosendaal.nl/college-van-burgemeester-en-wethouders.