Gebiedsontwikkeling de Bulkenaar

Gebiedsfoto Bulkenaar

Het nieuwe Bravis ziekenhuis komt in Roosendaal op de Bulkenaar. Het nu nog voornamelijk agrarische gebied wordt ontwikkeld tot zorglandschap. Er komt 12 hectare beschikbaar waar het Bravis ziekenhuis zich met eventuele zorgpartners kan vestigen. Een gedeelte van het gebied de Bulkenaar gaat fungeren als een groene buffer tussen het bestaande woongebied en het ziekenhuis.

De gemeente heeft samen met het Bravis ziekenhuis een visie (Gebiedsvisie De Bulkenaar, PDF 17Mb) opgesteld voor het gebied de Bulkenaar. Bekijk ook de samenvatting van de visie (Samenvatting Gebiedsvisie De Bulkenaar, PDF 700 KB).

Verbinding wijk Tolberg met de A58

Met de komst van het ziekenhuis wordt de verbinding met de A58 voor de wijk Tolberg aan de westflank van Roosendaal verbeterd. Deze verbetering is al lang een wens van de gemeente.
Verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng heeft op verzoek van de gemeente Roosendaal en het Bravis ziekenhuis opnieuw onderzoek gedaan naar de verbinding van de wijk Tolburg met de A58. Voor omwonenden zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd. Met het vaststellen van de gebiedsvisie heeft het college van burgemeester en wethouders de voorkeur uitgesproken voor een zuidelijke ontsluiting die in de Bulkenaar ‘aantakt’ op de parallelweg richting de snelweg. De exacte ligging van de weg laat iets langer op zich wachten omdat het ontwerp voor de weg in samenspraak met betrokken bewoners wordt opgepakt. Om hier voldoende tijd aan te kunnen besteden heeft het college besloten dat de ontsluiting Tolberg in een tweede bestemmingsplan wordt uitgewerkt.

Participatie

Voor het opstellen van de gebiedsvisie zijn inwoners, omwonenden en overige geïnteresseerden gevraagd mee te denken en hun zorgen, wensen en ideeën te geven voor het gebied. Interviews, een digitale enquête en informatieavonden hebben veel waardevolle input opgeleverd. De betrokkenheid van inwoners, omwonenden en overige geïnteresseerden krijgt in 2020 een vervolg wanneer wordt gestart met het maken van het inrichtingsplan. Tijdens het reguliere bestemmingsplanproces hebben inwoners de gelegenheid reacties en zienswijzen en later eventuele bezwaren in te dienen.

Planning

In juni 2020 is het voorontwerp-bestemmingsplan voor de Bulkenaar gereed en wordt het ter visie gelegd. De reacties hierop worden verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan dat in oktober 2020 ter visie wordt gelegd. Begin 2021 zal de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen. Vooruitlopend hierop is al een start gemaakt met de grondverwerving.

Documentatie

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Voor het te ontwikkelen gebied de Bulkenaar heeft de gemeente een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt. De notitie vertelt welke milieueffecten onderzocht moeten worden om een juiste Milieu Effect Rapportage te maken. Dit is weer nodig voor het op te stellen bestemmingsplan voor de Bulkenaar.

Direct naar de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u uw zorgen delen? Schroom niet en neem contact met ons op via ziekenhuis@roosendaal.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de mailinglist via ziekenhuis@roosendaal.nl. U ontvangt dan regelmatig een e-mail met daarin de laatste informatie over de gebiedsontwikkeling de Bulkenaar.