Dr. Brabersstraat

Ondanks de coronacrisis blijft Roosendaal investeren om de stad uit te laten groeien tot een aantrekkelijke woon-werkgemeente. De fysieke omgeving krijgt een broodnodige upgrade. Sommige projecten zijn al volop in ontwikkeling, voor andere projecten ontstaan net de eerste plannen. Maar de komende 5 jaren zal Roosendaal een belangrijke transitie ondergaan, waarbij de leefkwaliteit, het ondernemersklimaat én de levendigheid van de gemeente een enorme boost gaan krijgen.

Visie

Doorontwikkeling van de binnenstad

De Dr. Brabersstraat en het Roselaarplein zijn belangrijk voor de doorontwikkeling van de binnenstad. Bij ondernemers en pandeigenaren zijn er de afgelopen jaren ideeën ontstaan over deze doorontwikkeling. Daarbij heeft de gemeente randvoorwaarden opgesteld, gebaseerd op de visie Roosendaal Gezonde Stad (plan Riek Bakker). Er is nu een aantal concrete herontwikkelingsinitiatieven waarbij winkelruimte wordt omgezet naar woonruimte. Deze plannen brengen we met de ideeën samen in een gedeelde visie voor de Dr. Brabersstraat en het Roselaarplein. Hieronder vindt u meer informatie over de stappen die we nemen om tot deze visie te komen.  

1.    Conceptvisie en verkennen ontwikkelkansen
Vanuit ontwikkelende partijen zijn er concrete voorstellen voor herontwikkeling van de V&D locatie, pand Van Oorschot en het Roselaarplein. Door stedenbouw- en verkeerskundigen van de gemeente is een eerste conceptvisie voor de doorontwikkeling van dit gebied opgesteld. In dit document zijn de ideeën van de ontwikkelende partijen gebundeld en geeft de gemeente een visie op onderliggende samenhang en aanpassing openbare ruimte. Deze ontwikkelingen en de concept visie worden besproken met pandeigenaren, ondernemers en ontwikkelaars om ontwikkelkansen te verkennen.

2.     Afstemmen met omwonenden 
De conceptvisie, het proces en de voorstellen van de ontwikkelende partijen zijn op 17 november 2020 tijdens een buurtsesssie voorgelegd aan omwonenden, met als doel reacties, ideeën, vragen en zorgen vanuit de omwonenden te inventariseren. Wilt u deze sessie terugkijken? Dat kan via deze link.

3.     Raadsbijeenkomst
De conceptvisie en de voorstellen worden, samen met de reacties vanuit pandeigenaren, ondernemers en omwonenden op 25 november 2020 voorgelegd aan de Roosendaalse gemeenteraad.

4.    Vaststellen gebiedsvisie door de gemeenteraad
Waar wenselijk wordt de gebiedsvisie naar aanleiding van de gehouden bijeenkomsten aangepast en voor besluitvorming aan het college voorgelegd. Na instemming van het college.

5.    Verloop vervolgproces
Na vaststelling van de gebiedsvisie zullen de individuele ontwikkelingen hun eigen proces doorlopen met bijbehorende inspraak. 
       
U vindt de conceptvisie en de voorstellen van de ontwikkelende partijen hieronder. 
 

Concept gebiedsvisie

Conceptgebiedsvisie Dr. Brabersstraat

 

Initiatieven Dr. Brabersstraat en Roselaarplein

Initiatieven Dr. Brabersstraat en roselaarplein

 

Arist Impression V&D complex

Artist Impression V&D complexArtist Impression2

 

Artist Impression van Oorschot

Artist Impression van Oorschot

 

Volumestudie Roselaarplein/ OFI gebouw

Volumestudie Rooselaarplein OFI gebouw

 

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over deze visie of wilt u reageren op de informatie uit de digitale bijeenkomst? Uw vragen, suggesties of ideeën kunt u tot 24 november indienen via dit formulier.

Vraag en antwoord

•    Wanneer wordt deze visie werkelijkheid? 
Dit hangt af van de reactie en het besluit van de gemeenteraad over de visie, en het tempo waarmee de bestemmingsplanwijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Als de visie volgens planning volgend voorjaar vastgesteld wordt door de gemeenteraad, kan aan de bestemmingsplanwijzigingen gewerkt gaan worden. Afhankelijk van het tempo waarop dat verloopt zou begin 2022 met het werk gestart kunnen worden. 
 
•    Welke stappen moeten er nog genomen worden voor dit door kan gaan? 
Allereerst wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de visie. De uiteindelijke visie kan volgens planning volgend voorjaar worden vastgesteld. Vervolgens moeten bestemmingsplannen worden gewijzigd. Als die doorgevoerd zijn worden de werkzaamheden mogelijk begin 2022 zichtbaar.
 
•    Welke informatie is beschikbaar voor omwonenden en geïnteresseerden? 
De informatie over de totstandkoming van deze visie en de eerste ideeën voor de ontwikkelingen is gepresenteerd in de vorm van een webinar. U kunt dit webinar terugkijken via deze link
 
•    Kan ik nog vragen stellen of meedenken over deze visie? 
U heeft de mogelijkheid om tot 24 november te reageren op de presentatie van de visie. Dat kan via het antwoordformulier via deze link
 
•    Om hoeveel woningen/nieuwe bewoners gaat het in deze projecten? 
In de plannen voor de V&D ontwikkeling wordt uitgegaan van ca 240 woningen en appartementen, in het plan voor het Roselaarplein is sprake van 40 woningen en in dat van Van Oorschot zijn 25 woningen voorzien.   
 
•    Op wat voor soort toekomstige bewoners richten de ontwikkelingen zich? 
De ontwikkelingen richten zich op verschillende toekomstige bewoners; in het initiatief van V&D komen 1/3 huurwoningen, 1/3 koopwoningen en 1/3 zorgwoningen, het initiatief van 3 E richt zich op appartementen in het luxere segment. Het initiatief van Van Oorschot richt zich op starters op de woningmarkt. 
 
•    Waar gaan de toekomstige bewoners parkeren? 
Voor het plan van het Roselaarplein is een uitbreiding van de bestaande parkeerlagen van de huidige Roselaarparkeergarage tot in het nieuwe gebouw voorzien. Binnen de plannen voor de V&D ontwikkeling zijn 50 parkeerplaatsen opgenomen in het pand, de overige bewoners kunnen parkeren in de bestaande parkeergarages.  
 
    Waar gaat het busstation naar toe? 
Aan de rand van de compacte binnenstad, op de route Laan van Brabant, HGD-straat, Spoorstraat komen halteplekken terug. Daarmee blijft de binnenstad met de bus goed bereikbaar. 
 

Uw reactie

Heeft u vragen over deze visie of wilt u reageren op de informatie uit de digitale bijeenkomst? Uw vragen, suggesties of ideeën kunt u tot 24 november indienen via dit formulier.