Dr. Brabersstraat

Ondanks de coronacrisis blijft Roosendaal investeren om de stad uit te laten groeien tot een aantrekkelijke woon-werkgemeente. De fysieke omgeving krijgt een broodnodige upgrade. Sommige projecten zijn al volop in ontwikkeling, voor andere projecten ontstaan net de eerste plannen. Maar de komende 5 jaren zal Roosendaal een belangrijke transitie ondergaan, waarbij de leefkwaliteit, het ondernemersklimaat én de levendigheid van de gemeente een enorme boost gaan krijgen.

Visie

Doorontwikkeling van de binnenstad 

De Dr. Brabersstraat en het Roselaarplein zijn belangrijk voor de doorontwikkeling van de binnenstad. Bij ondernemers en pandeigenaren zijn er de afgelopen jaren ideeën ontstaan over deze doorontwikkeling. Er is nu een aantal concrete herontwikkelingsinitiatieven waarbij winkelruimte wordt omgezet naar woonruimte. Deze plannen zijn samengebracht in een gedeelde visie voor de Dr. Brabersstraat en het Roselaarplein. 

Visie voor de doorontwikkeling van dit gebied  

Vanuit ontwikkelende partijen zijn er concrete voorstellen voor herontwikkeling van de V&D locatie, pand Van Oorschot en het Roselaarplein. Samen met stedenbouw- en verkeerskundigen van de gemeente is een visie voor de doorontwikkeling van dit gebied opgesteld. 

Ontwikkelkansen en ideeën verkend 

Deze ontwikkelingen en de visie zijn besproken met pandeigenaren, ondernemers en ontwikkelaars. Ook straatbewoners en omwonenden hebben ideeën ingebracht en vragen gesteld bij verschillende sessies in het najaar van 2020. De gemeenteraad van Roosendaal heeft de gebiedsvisie vastgesteld op 18 maart 2021.  

Verloop vervolgproces 

Nu de gebiedsvisie is vastgesteld gaan de individuele ontwikkelingen hun eigen proces doorlopen met bijbehorende inspraak.  
        
U vindt de vastgestelde gebiedsvisie en de voorstellen van de ontwikkelende partijen hieronder. Meer informatie over het oude V&D gebouw vindt u onder de tweede tab.

Gebiedsvisie

Conceptgebiedsvisie Dr. Brabersstraat

Initiatieven Dr. Brabersstraat en Roselaarplein

Initiatieven Dr. Brabersstraat en roselaarplein

Artist Impression van Oorschot

Artist Impression van Oorschot

Volumestudie Roselaarplein/ OFI gebouw

Volumestudie Rooselaarplein OFI gebouw

Heeft u vragen?

Uw vragen, suggesties of ideeën kunt u indienen via dit formulier.

Ontwikkelingen

Het leegstaande gebouw van V&D wordt getransformeerd tot een woongebouw met 171 verschillende soorten huurwoningen, waaronder 43 levensloopbestendige woningen en 3 woon-werkwoningen. Ook komt er commerciële ruimte op de begane grond.  Dit project wordt gerealiseerd door Syntrus Achmea Real Estate & Finance, in opdracht van PME pensioenfonds. Op 16 februari is met de gemeente Roosendaal een overeenkomst gesloten waarmee deze ontwikkeling definitief is vastgelegd. Actuele informatie over deze ontwikkeling vindt u op https://herontwikkelingroosendaal.nl/.

Aanzicht vanuit de Markt Impressie van de daktuin V&D gebouw: Aanzicht vanuit Roselaarplein Dr. Brabersstraat
 

Vraag en antwoord

Op welk gebied is de visie voor de Dr. Brabersstraat van invloed?

De visie betreft de Dr. Brabersstraat en het huidige busstation. Omdat het pand van V&D onderdeel is van de ontwikkeling, gaat de visie ook in op de winkelstrip van de huidige V&D locatie.

Wanneer wordt deze visie werkelijkheid? 

Dit hangt af van de reactie en het besluit van de gemeenteraad over de visie, en het tempo waarmee de bestemmingsplanwijzigingen kunnen worden doorgevoerd. Als de visie volgens planning in het voorjaar van 2021 (1e kwartaal) vastgesteld wordt door de gemeenteraad, kan aan de bestemmingsplanwijzigingen gewerkt gaan worden. Afhankelijk van het tempo waarop dat verloopt zou begin 2022 met de eerste werkzaamheden gestart kunnen worden. In een periode van vijf jaar worden de verschillende plannen gerealiseerd. 

Hoe ziet het verdere proces en de planning van deze ontwikkeling eruit?  

  • Nadat de gemeenteraad op 25 november in een themabijeenkomst geïnformeerd is over de visie, besluit die in het voorjaar van 2021 of ze achter de plannen staat en wordt de visie vastgesteld.
  • Vervolgens moet gewerkt gaan worden aan bestemmingsplanwijzigingen. 
  • Nadat die procedures zijn doorlopen worden de projecten verder concreet ingevuld en verwerken we de aanvullende ideeën  voor de vormgeving en de inrichting. 
  • Tijdens de bestemmingsplanprocedure vinden verdere afstemming en gesprekken met omwonenden plaats. 

Welke informatie is beschikbaar voor omwonenden en geïnteresseerden? 

De informatie over de totstandkoming van deze visie en de eerste ideeën voor de ontwikkelingen is gepresenteerd in de vorm van een webinar

Om hoeveel woningen/nieuwe bewoners gaat het in deze projecten?

In de plannen voor de V&D ontwikkeling wordt uitgegaan van ca 240 woningen en appartementen, in het plan voor het Roselaarplein is sprake van 50 woningen en in dat van Van Oorschot zijn 25 woningen voorzien.  

Op wat voor soort toekomstige bewoners richten de ontwikkelingen zich?

De ontwikkelingen richten zich op verschillende toekomstige bewoners; in het initiatief van V&D komen 1/3 huurwoningen, 1/3 koopwoningen en 1/3 zorgwoningen, het initiatief van 3E op de locatie Rooselaarplein richt zich op appartementen in het luxere segment. Het initiatief van Van Oorschot richt zich op starters op de woningmarkt.

Waar gaan de toekomstige bewoners parkeren?

Voor het plan van het Roselaarplein is een uitbreiding van de bestaande parkeerlagen van de huidige Roselaarparkeergarage tot in het nieuwe gebouw voorzien. Binnen de plannen voor de V&D ontwikkeling zijn 50 parkeerplaatsen opgenomen in het pand, de overige bewoners kunnen parkeren in de bestaande parkeergarages. Uiteraard wordt daarbij gekeken of in de bestaande parkeergarages voldoende plekken beschikbaar zijn voor bezoekers aan de binnenstad van Roosendaal. Indien noodzakelijk wordt gekeken of het aantal parkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad kan worden uitgebreid.

Hoe komt de hoogte van de gebouwen uit en wat betekent dit voor de woningen en straten eromheen? 

De nieuwbouw op de plek van het voormalige V&D-pand heeft verschillende bouwhoogten. Het grootste deel van de nieuwbouw heeft een bouwhoogte van circa 15 meter. Op de hoek Dr. Brabersstraat en het Rooselaarplein komt een hoger gebouw met een bouwhoogte van circa 25 meter. Aan deze zijde van de Nieuwe Markt komen twee hogere gebouwen met een hoogte tussen circa 40 en 50 meter. 
Het bouwplan op het Rooselaarplein (huidig busstation) krijgt een hoogte van circa 45 meter. Het bestaande pand Van Oorschot wordt verbouwd en met één laag opgehoogd. De nieuwe bouwhoogte van het pand wordt circa 12 meter.  

Blijft het centrum goed bereikbaar met de bus als het busstation weggaat?

Aan de rand van de compacte binnenstad, op de route Laan van Brabant, HGD-straat, Spoorstraat komen halteplekken terug. Daarmee blijft de binnenstad met de bus goed bereikbaar.

Waarom wordt de Dr. Brabersstraat vergroend? 

De Dr. Brabersstraat wordt vergroend en daarmee ingericht op het veranderende klimaat en de nieuwe functie van de straat, namelijk eenwoonstraat. In deze vriendelijke omgeving ontstaat meer aanleiding tot contact en sociale controle. De exacte invulling krijgt meer vorm bij de verdere invulling van de plannen. 

Wat gebeurt er met de panden tussen het busstation en van Oorschot?

De panden tussen het busstation en van Oorschot zijn op dit moment geen onderdeel van de plannen. Of en wanneer er iets aan verandert is afhankelijk van de pandeigenaren. Er vinden op dit moment gesprekken plaats met deze pandeigenaren. 

Aanrij/Aanvoerroutes

De bereikbaarheid van de Dr. Brabersstraat en het centrumgebied blijft in de nieuwe plannen gegarandeerd. In de nieuwe situatie worden de parkeerplaatsen op eigen terrein van het voormalige V&D pand bereikbaar via het kruispunt Burg. Freijterslaan/Rooselaarplein. Daarvoor wordt de inrichting van het gebied, na verplaatsing van de bushalte aangepast. 

Hoe worden omwonenden verder betrokken? 

Op deze projectpagina houden we u op de hoogte van de processtappen. Ook vindt u hier de veel gestelde vragen en onderwerpen die voor meer omwonenden van belang zijn. Zoals vragen over de visie, het totale proces en de veranderingen aan de openbare ruimte. Elk initiatief doorloopt daarnaast zijn eigen omgevings- vergunnings en inspraakproces. Vragen over specifieke situaties of een van de initiatieven worden daarom doorgestuurd en direct beantwoord door de initatiefnemer.