De toekomst in Roosendaal

De gemeente Roosendaal werkt aan een visie op de toekomst en aan een omgevingsvisie. Die maken we op basis van informatie, huidig gemeentelijk beleid en ideeën van inwoners van Roosendaal.

Omgevingsvisie

Zo zie ik het

In de Roosendaalse omgevingsvisie beschrijven we hoe we de fysieke leefomgeving van de stad, de dorpen en het buitengebied beheren, gebruiken en ontwikkelen met het oog op de toekomst. Wat is er nu al goed en waaraan willen we werken voor de toekomst? En hoe willen we ervoor zorgen dat deze visie werkelijkheid wordt?  

Begin 2020 hebben medewerkers van de gemeente de huidige stand van zaken van de fysieke leefomgeving in Roosendaal beschreven. Het resultaat is vastgelegd in de Foto van Roosendaal. Ook is een inventarisatie van het huidig beleid gemaakt, waarbij de eerder geformuleerde opgaven voor Roosendaal zijn omschreven. Meer daarover lees je in het Omgevingskader.  

Eerste ideeën over de toekomst van Roosendaal

De eerste ideeën over de toekomst, zoals de gemeente die ziet, zijn op16 november 2020 gepresenteerd en verrijkt met professionals en samenwerkingspartners. 
We willen een verbonden, veerkrachtige stad van menselijke maat zijn. Verbonden met onze dorpen, andere steden, wereldhavens en Europa. Waarin alles wat we nodig hebben aanwezig is of binnen handbereik. Met een sterke economie, gelukkige inwoners die vanuit positieve gezondheid kunnen leven in een aantrekkelijke en veilige leefomgeving. We willen duurzaam ontwikkelen, en de stad en het leven comfortabeler en mooier maken. 
De presentatie van de eerste ideeën en de toelichting hierop vind je in deze opname van de presentatie. De opbrengsten van de bijeenkomst met professionals vind je hieronder.

pdf Verslag bijeenkomst Toekomst van Roosendaal 16 november 2020 (PDF, 516.17 KB)

Hoe werken we aan de omgevingsvisie? 

 • Foto van Roosendaal, Omgevingskader en Beleidsagenda [jan- juni 2020] 
  Medewerkers hebben de huidige stand van zaken in Roosendaal beschreven én een inventarisatie gemaakt van het bestaande beleid en de onderwerpen waaraan we nog moeten werken. 
 • Leren van belangrijke projecten [april 2020- september 2020]
  We verzamelen informatie en lessen vanuit belangrijke projecten (zoals Bravis en Stadsoevers).   
 • Samenspraak en opstellen ontwerp-omgevingsvisie [sept 2020 – maart 2021] 
  We gaan in gesprek met inwoners en stellen, met de verzamelde informatie, een ontwerp-omgevingsvisie op. Hierop wordt nog reactie van inwoners gevraagd. 
 • Vaststellen definitieve omgevingsvisie [voor de zomer 2021] 
  Na de reactie van inwoners op de ontwerp-omgevingsvisie wordt een definitieve omgevingsvisie vastgesteld door de Roosendaalse gemeenteraad. 

We horen graag hoe jij het ziet! 

Om tot een goed beeld van de wensen van Roosendalers voor de toekomst te komen, gaan we vanaf september 2020 in gesprek met inwoners. Dat doen we met interviews op straat, diepte-interviews en online, onder andere via Swipocratie.
Wil je ook je mening geven? Mail je contactgegevens dan naar zozieikhet@roosendaal.nl, dan laten we je weten wanneer en hoe je kunt meedoen. 

Downloads 

pdf Foto van Roosendaal (PDF, 6.61 MB) pdf Omgevingskader (PDF, 2.56 MB)
 

Toekomstvisie

In de visie op de toekomst van Roosendaal geven we antwoord op vragen als: wat voor stad zijn we op dit moment? Wat maakt ons uniek? En: welke kant willen we op in de toekomst?  

Wat is het verschil tussen de omgevingsvisie en de toekomstvisie? 

De toekomstvisie gaat over wat ons uniek maakt en hoe we onze stad zien in de toekomst. De omgevingsvisie voor Roosendaal is gericht op alles wat je ziet, hoort, voelt en ruikt.

Wil je meedenken over de toekomstvisie?  

Mail dan naar zozieikhet@roosendaal.nl 

Vragen

Waarom maakt de gemeente een omgevingsvisie? 

De gemeente maakt een omgevingsvisie om ervoor te zorgen dat Roosendaal in de toekomst een fijne stad is waar plannen van inwoners waargemaakt kunnen worden. Om goede besluiten te kunnen nemen brengen we alle regels en afspraken over de leefomgeving bij elkaar. We zijn trouwens ook verplicht een omgevingsvisie te maken, vanwege de Omgevingswet. Deze nieuwe wet treedt per 1 januari 2022 in werking. Op de website van de Rijksoverheid vind je hierover meer informatie.

Wat betekent de fysieke leefomgeving? 

De fysieke leefomgeving is dat wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort. 

Wil je meedenken over de omgevingsvisie?  

De gemeente hoort graag de mening van mensen die te maken gaan krijgen met de uitkomsten van de omgevingsvisie. Daarom vragen we speciaal naar ideeën van jonge inwoners. Natuurlijk zijn de ideeën van alle inwoners belangrijk, iedereen krijgt daarom ook tijdens terinzagelegging gelegenheid om zienswijzen in te brengen. Wil je meedenken? Mail dan naar zozieikhet@roosendaal.nl