De Hoogt in Wouw

Tegen de bebouwde kom van Wouw, waar vroeger boerderij De Hoogt met haar landerijen lag, bevindt zich nieuwbouwlocatie De Hoogt. Fase 1 is inmiddels afgerond. Fase 2 gaat in de verkoop wanneer het bestemmingsplan onherroepelijk is. Doel van de ontwikkeling is om woningbouw (vrije kavels) toe te voegen in Wouw. Enerzijds voor koopstarters. Anderzijds om doorstroming in – bij voorkeur – de lokale woningmarkt op gang te brengen. Deze ontwikkeling maakt het particulieren mogelijk om zelf te gaan bouwen. Op deze pagina vindt u informatie over alles wat te maken heeft met de ontwikkeling van fase 2.

Kavelverkoop

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 30 maart 2023 hebben we een informatiebijeenkomst gehouden in Café-Zalen Donkenhof. Tijdens de bijeenkomst hebben we de aanwezigen bijgepraat over de voortgang van het project De Hoogt II. Was u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn? Hieronder vindt u de gehouden presentatie. Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar dehoogt@roosendaal.nl.

pdf Presentatie informatiebijeenkomst De Hoogt II (PDF, 1.52 MB)

Verkoop kavels

De onderstaande documenten hebben nog geen definitief karakter. Hier kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

Woonkavels

Er komen 23 kavels in de verkoop. Onderstaand vindt u het stedenbouwkundig plan en het ontwerp voor de openbare ruimte.

Vrije sector kavels

De 10 vrije sector kavels bestaan uit twee type woningen:

 • Laagbouwwoningen: één twee-onder-een-kapwoning en één vier-onder-een-kapwoning

 • Vrije kavels aan de Plantagebaan: twee vrijstaande woningen en één twee-onder-een-kapwoning

Grondprijzen (inclusief BTW)

 • Laagbouwwoningen: vanaf €106.499,75 (inclusief btw)
 • Vrije kavels aan de Plantagebaan: vanaf €176.563,20 (inclusief btw)

Bijlagen


CPO

13 kavels, bestaande uit 6 hoek- en 7 rijwoningen, zullen gegund worden aan één CPO-vereniging.

Grondprijs (inclusief BTW)

 • CPO-kavels: vanaf €60.258 (inclusief btw)

Bijlagen

Beeldkwaliteit

De op te richten woningen dienen te voldoen aan welstandseisen. Deze zijn te raadplegen in het beeldkwaliteitsplan.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de volgende personen:

 • Vragen over voortgang/planning De Hoogt 2: Wessel de Beer (dehoogt@roosendaal.nl)
 • Verkoop kavels: Oscar van de Water (Lenaers makelaardij: 0165 520 304), Arjan de Rooy (De Rooy Makelaardij: 0165 543 050)
 • Bouw- en woonrijp maken openbaar gebied: Angelo Kole (dehoogt@roosendaal.nl)

 

Voorlopige planning

Huidige stand van zaken:

Het bestemmingsplan De Hoogt Fase II is vastgesteld, maar nog niet onherroepelijk. Er is namelijk bezwaar gemaakt bij de Raad van State. Wanneer deze procedure afgerond is en het bestemminsplan onherroepelijk is, wordt onderstaande planning aangevuld. Aan de procedure bij de Raad van State is momenteel nog geen planning gekoppeld (moment van schrijven: d.d. 04-04-2023).

Algemeen:

 • Voorlichtingsbijeenkomst: donderdag 30 maart 2023
 • Inschrijvingsdatum en -tijdstip: nog niet bekend
 • Loting door notaris: nog niet bekend

Specifiek voor CPO (via Mercell):

 • Mogelijkheid stellen van schriftelijke vragen (voor CPO): nog niet bekend

 • Uitbrengen Nota van inlichtingen-1 (voor CPO): nog niet bekend

 • Mogelijkheid stellen van schriftelijke vragen (voor CPO): nog niet bekend

 • Uitbrengen Nota van inlichtingen-2 (voor CPO): nog niet bekend

Indicatie vervolgplanning:

 • Toewijzing kavels door makelaar(s): nog niet bekend

 • Toewijzing intern door CPO: nog niet bekend

 • Tekenen koopovereenkomsten: nog niet bekend

 • Notariële levering kavels: binnen 6 maanden na ondertekening koopovereenkomst

 • Aanvang bouw – binnen 3 maanden na passeren notariële akte

 • Voltooiing bouw – binnen 21 maanden na passeren notariële akte

Vraag&Antwoord

Bouwrijp maken

 • Wat betekent bouwrijp maken?

Bij bouwrijp maken wordt het bouwterrein vrijgemaakt van obstakels, op hoogte gebracht, en voorzien van riolering, nutsvoorzieningen en wegen. Als deze werkzaamheden zijn afgerond, kan gestart worden met het bouwen van huizen. Bij plangebied de Hoogt II doen de (toekomstige) eigenaren van de percelen dat zelf. Als het bouwen van de huizen klaar is, wordt vervolgens het gebied woonrijp gemaakt, waarna de nieuwe bewoners hun intrek kunnen nemen.

Bouwen van de woningen

 • Wanneer kan ik beginnen met bouwen?

Als de bouwrijpfase is afgerond en u in het bezit bent van een omgevingsvergunning kunt u starten met de bouw van uw woning.

 • Zijn er nog voorwaarden waar ik me aan moet houden als ik mijn woning of bedrijf ga bouwen?

U moet zich houden aan de regels zoals die zijn opgeschreven in het bestemmingsplan De Hoogt Fase II. [VM1] [Bd2] De regels in het bestemmingsplan zijn – uitgezonderd de CPO-kavels – vertaald in kavelpaspoorten. Ook wordt uw bouwplan tijdens de omgevingsvergunningsprocedure ambtelijk getoetst aan de welstandscriteria en de voor dit plan opgestelde aanvulling daarop

 • Dien ik de omgeving te informeren?

Wij raden aan om de omgeving te informeren over uw ontwikkeling. Werkzaamheden kunnen immers invloed hebben op de omgeving (geluid, stof, geur, trillingen).

Woonrijp maken

 • Wanneer wordt De Hoogt II woonrijp gemaakt?

In eerste instantie wordt De Hoogt II woonrijp gemaakt als alle kavels zijn bebouwd.

 • Hoe komt het openbaar gebied eruit te zien?

De inrichting van de openbare ruimte is ontworpen. Dit ontwerp is terug te vinden op de kavelpaspoorten.

Bulkstraat

 • Wordt de Bulkstaat heringericht?

Nee, de inrichting van de Bulkstraat blijft ongewijzigd.

Bedrijf Van der Veldt

 • Wordt het perceel van Van der Veldt ontsloten via De Hoogt?

Nee, de ontsluiting van Van der Veldt blijft ongewijzigd.