De Hoogt in Wouw

Tegen de bebouwde kom van Wouw, waar vroeger boerderij De Hoogt met haar landerijen lag, bevindt zich nieuwbouwlocatie De Hoogt. Hier worden binnenkort de eerste woningen gebouwd. Op deze pagina vindt u informatie over de verkoop, alles wat te maken heeft met het bouwrijp maken en de meest gestelde vragen met antwoorden.

Verkoop kavels

Woonkavels verkocht, bedrijfskavels te koop!

Er zijn nog een aantal bedrijfskavels te koop op de Hoogt.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u een mail sturen naar dehoogt@roosendaal.nl of bellen via 140165: 

 • Bouw- woonrijp maken openbaar gebied: Angelo Kole
 • Verkoop kavels: Willemijn van den Eijnden
 • Vragen over voortgang/planning gehele wijk en overige: Arjan Wierckx, projectmanager
kavelstroken de hoogt

De Hoogt is opgedeeld in 5 stroken. De woonkavels zijn inmiddels verkocht. Op strook 5 kunt u uw woning met uw bedrijf realiseren.

Passeren akte van levering

Nadat u de getekende koopovereenkomst van de gemeente heeft ontvangen, zal de akte van levering worden gepasseerd mits de grond bouwrijp is (de exacte termijn wordt in de koopovereenkomst aangegeven). De grond is inmiddels bouwrijp opgeleverd. De notariskosten voor de aankoop van de kavel bedragen ongeveer € 445,- (exclusief de kosten voor een eventuele hypotheekakte).

Duurzaamheidskaart

Werkzaamheden

Puinverharding bouwstraten

De bouwstraten in plan De Hoogt worden uitgevoerd in een puinverharding. Eerder hebben we gecommuniceerd dat de bouwstraten in een klinkerverharding worden uitgevoerd. Dat de keuze nu verandert, is het gevolg van de snelle verkoop van alle bouwkavels binnen het plan. Daarnaast is het nog niet bekend waar alle huisaansluitingen voor de nutsvoorzieningen komen te liggen. Hierdoor is de verwachting dat de bouwstraten nog een aantal keren opengelegd moeten worden. Dit komt de kwaliteit van de straat niet ten goede. We streven ernaar om de definitieve verharding zo spoedig mogelijk na realisatie van alle woningen aan te leggen (onderdeel van het woonrijp maken). Zoals aangegeven wordt De Hoogt maximaal 21 maanden na levering van het laatste perceel woonrijp gemaakt (augustus 2020). Het is vanzelfsprekend dat met regelmaat de staat van de puinverharding wordt gecontroleerd en hersteld. Zo blijven alle kavels tijdens de bouw van de woningen goed bereikbaar.

Bouwpeilen

In onderstaande bijlage staan de geadviseerde bouwpeilen aangegeven. Uw architect kan hiernaar vragen.

 

 

Belangrijk: huisaansluitingen

We hebben nog niet alle  bouwtekeningen ontvangen waarop aangegeven staat waar de huisaansluitingen van de nutsvoorzieningen moeten komen. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken de bouwtekeningen, indien beschikbaar, naar ons te sturen via dehoogt@roosendaal.nl. Zo kunnen wij hierop aansluiten met onze werkzaamheden.

Stand van zaken bouwrijp maken

De grond is 15 mei bouwrijp opgeleverd.

Aanleg persleidingen

De aannemer is inmiddels gestart met de aanleg van de persleiding door Gierelaar en Kromveld richting de Kloosterstraat. De direct omwonenden zijn op de hoogte gesteld van de aard en duur van de werkzaamheden.

Sonderen

U kunt nog steeds in overleg sonderingen uit laten voeren. Het is belangrijk dat u hierover afspraken maakt met onze directievoerder. Het is niet mogelijk zomaar het terrein te betreden om de sonderingen uit te voeren. Neemt u daarom contact onze directievoerder Arjan Faijaars. U kunt hem bereiken via email a.faijaars@roosendaal.nl, om te overleggen wanneer dit kan. De aannemer hen hij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie.

Laatste bevindingen archeologisch onderzoek

We hebben het tussentijdse verslag van het archeologisch onderzoek van SOB Research ontvangen. Er zijn structuren gevonden van tenminste twee erven uit de (late) ijzertijd. Er stonden toen woningen, bijgebouwen en voorraadschuurtjes. De structuren van de voorraadschuurtjes zijn verspreid over het hele onderzoeksgebied aangetroffen. Er is ook laat middeleeuwse bewoning aangetroffen met drie waterkuilen. Deze sporen gaan net vooraf aan de eerste historische vermelding van het dorp Wouw in 1232.

Er is voornamelijk aardewerk uit de (late) ijzertijd aangetroffen. Dit materiaal moet nog worden gewassen, geteld en gewogen worden. Opvallende vondsten waren het aantreffen van verkoolde eikels (uit ijzertijdsporen) en metaalslakken (uit de laatmiddeleeuwse waterkuilen). De verkoolde eikels zijn reden om het leefmilieu en consumptiegedrag van de bewoners te reconstrueren. 

Zoals het er nu uitziet, zijn er over het hele terrein archeologische sporen te verwachten. Het advies van SOB Research is om graafwerkzaamheden op het door Jawel aangekochte terrein en de locatie op het westelijke deel van het terrein (zie plattegrond hieronder) archeologisch te begeleiden. 

Vraag en antwoord

Bouwrijp maken

 • Wat betekent bouwrijp maken?

Bij bouwrijp maken wordt het bouwterrein vrijgemaakt van obstakels, op hoogte gebracht, en voorzien van riolering, nutsvoorzieningen en wegen. Als deze werkzaamheden zijn afgerond, kan gestart worden met het bouwen van huizen. Bij plangebied de Hoogt doen de (toekomstige) eigenaren van de percelen dat zelf. Als het bouwen van de huizen klaar is, wordt vervolgens het gebied woonrijp gemaakt, waarna de nieuwe bewoners hun intrek kunnen nemen.

Bouwen van de woningen / bedrijven

 • Wanneer kan ik beginnen met bouwen?

Als de bouwrijpfase is afgerond en u in het bezit bent van een omgevingsvergunning kunt u starten met de bouw van uw woning of bedrijf.

 • Zijn er nog voorwaarden waar ik me aan moet houden als ik mijn woning of bedrijf ga bouwen?

U dient zich te houden aan de regels zoals die zijn opgeschreven in het bestemmingsplan Wouw - Bulkstraat. Ook wordt uw bouwplan tijdens de omgevingsvergunningsprocedure ambtelijk getoetst aan de welstandscriteria.

Ontwikkeling bedrijfskavels

 • Hoeveel bedrijfskavels zijn verkocht?

Er is inmiddels 1 kavel verkocht.

 • Is de ontwikkeling van alle bedrijfskavels niet vereist in relatie tot geluidswerende voorzieningen?

Nee, dat is niet noodzakelijk. De woningen kunnen ook gebouwd en bewoond worden zonder dat de bedrijven zijn gerealiseerd.

Ontwikkeling woningbouw door JAWEL-bouw

 • Hoe ziet de verkaveling van het project van JAWEL-bouw er uit?

In bijgevoegde tekening vindt u een opzet van het plan van JAWEL-bouw.

 • Wanneer start JAWEL-bouw met de ontwikkeling van het project?

Pas nadat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over het herstelbesluit dat door de gemeente is ingediend kan JAWEL-bouw starten met de bouw van haar project.

 • Wanneer doet de Raad van State uitspraak over het herstelbesluit?

Half augustus is de zitting van de Raad van State. Hierna doet de Raad van State uitspraak.

 

 

Woonrijp maken

 • Wanneer wordt De Hoogt woonrijp gemaakt?

In eerste instantie wordt De Hoogt woonrijp gemaakt als alle kavels zijn bebouwd.

 • Hoe komt het openbaar gebied eruit te zien?

Het is nog niet bekend hoe het openbaar gebied er uit komt te zien. Samen met de toekomstige bewoners wordt een ontwerp gemaakt.

Bulkstraat

 • Wanneer wordt de knip in Bulkstraat gelegd?

De knip zal worden gerealiseerd bij het woonrijp maken van het gebied.

 • Wordt de Bulkstaat heringericht?

Nee, de inrichting van de Bulkstraat blijft ongewijzigd.

Plantagebaan

 • Wanneer wordt de grens van de bebouwde kom verlegd?

Dit is nog niet bekend. 

 • Wanneer wordt het gebied achter de Plantagebaan ontwikkeld?

Voorlopig wordt dit gebied nog niet ontwikkeld. Wanneer er voldoende behoefte is, kijkt de gemeente hoe zij dit gebied gaat ontwikkelen. Hiervoor moet dan nog een aparte ruimtelijke procedure worden doorlopen.

Bedrijf Van der Veldt

 • Wordt het perceel van Van der Veldt ontsloten via De Hoogt?

Nee, de ontsluiting van Van der Veldt blijft ongewijzigd.

Glasvezel

 • Wordt er glasvezel in De Hoogt aangelegd?

Ja, er wordt glasvezel in De Hoogt aangelegd.

 • Als ik glasvezel wil, moet ik daar dan zelf voor zorgen en betalen?

Een aantal toekomstige bewoners heeft het initiatief genomen om te komen tot de aanleg van glasvezel op De Hoogt. Met KPN zijn daartoe afspraken gemaakt. De kosten van de aanleg van glasvezel komen ten laste van de bewoners van De Hoogt.

 • Waarom moet ik zelf betalen als ik glasvezel wil?

Het is in Nederland niet gebruikelijk dat de gemeente dat standaard verzorgt vanwege het aspect staatssteun.