De Hoogt in Wouw

Tegen de bebouwde kom van Wouw, waar vroeger boerderij De Hoogt met haar landerijen lag, bevindt zich nieuwbouwlocatie De Hoogt. De meeste huizen zijn inmiddels door de eigenaren gebouwd. Op deze pagina vindt u informatie over de verkoop, alles wat te maken heeft met het bouwrijp maken en de meest gestelde vragen met antwoorden.

Verkoop kavels

Woonkavels verkocht, bedrijfskavels te koop!

Er zijn nog een aantal bedrijfskavels te koop op de Hoogt.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u een mail sturen naar dehoogt@roosendaal.nl of bellen via 140165: 

 • Bouw- woonrijp maken openbaar gebied: Angelo Kole
 • Verkoop kavels: Willemijn van den Eijnden
 • Vragen over voortgang/planning gehele wijk en overige: Arjan Wierckx, projectmanager
kavelstroken de hoogt

De Hoogt is opgedeeld in 5 stroken. De woonkavels zijn inmiddels verkocht. Op strook 5 kunt u uw woning met uw bedrijf realiseren.

Passeren akte van levering

Nadat u de getekende koopovereenkomst van de gemeente heeft ontvangen, zal de akte van levering worden gepasseerd mits de grond bouwrijp is (de exacte termijn wordt in de koopovereenkomst aangegeven). De grond is inmiddels bouwrijp opgeleverd. De notariskosten voor de aankoop van de kavel bedragen ongeveer € 445,- (exclusief de kosten voor een eventuele hypotheekakte).

Duurzaamheidskaart

Groenplan

Groenplan de Hoogt

Op deze pagina vindt u alle informatie over het groenplan voor de Hoogt. Klikt u op de onderstaande links voor de tekeningen en de beplanting. Daarnaast vindt u een uitbreidde toelichting op het beplantingsplan rondom de retentievijver.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. Angelo Kole. U kunt hem mailen op a.kole@roosendaal.nl of bellen via het algemene nummer 140165.

pdf Beplantingsplan de Hoogt overzicht (PDF, 2.77 MB) pdf Groenplan de Hoogt plantvakken (PDF, 1.41 MB) pdf Groenplan de Hoogt westkant (PDF, 408.82 KB) pdf Groenplan de Hoogt zijde Bulkstraat (PDF, 296.55 KB) pdf Toelichting groenplan de Hoogt rondom retentievijver (PDF, 390.72 KB)

 

 

 

 

Vraag en antwoord

Bouwrijp maken

 • Wat betekent bouwrijp maken?

Bij bouwrijp maken wordt het bouwterrein vrijgemaakt van obstakels, op hoogte gebracht, en voorzien van riolering, nutsvoorzieningen en wegen. Als deze werkzaamheden zijn afgerond, kan gestart worden met het bouwen van huizen. Bij plangebied de Hoogt doen de (toekomstige) eigenaren van de percelen dat zelf. Als het bouwen van de huizen klaar is, wordt vervolgens het gebied woonrijp gemaakt, waarna de nieuwe bewoners hun intrek kunnen nemen.

Bouwen van de woningen / bedrijven

 • Wanneer kan ik beginnen met bouwen?

Als de bouwrijpfase is afgerond en u in het bezit bent van een omgevingsvergunning kunt u starten met de bouw van uw woning of bedrijf.

 • Zijn er nog voorwaarden waar ik me aan moet houden als ik mijn woning of bedrijf ga bouwen?

U dient zich te houden aan de regels zoals die zijn opgeschreven in het bestemmingsplan Wouw - Bulkstraat. Ook wordt uw bouwplan tijdens de omgevingsvergunningsprocedure ambtelijk getoetst aan de welstandscriteria.

Ontwikkeling bedrijfskavels

 • Hoeveel bedrijfskavels zijn verkocht?

Er is inmiddels 1 kavel verkocht.

 • Is de ontwikkeling van alle bedrijfskavels niet vereist in relatie tot geluidswerende voorzieningen?

Nee, dat is niet noodzakelijk. De woningen kunnen ook gebouwd en bewoond worden zonder dat de bedrijven zijn gerealiseerd.

Ontwikkeling woningbouw door JAWEL-bouw

 • Hoe ziet de verkaveling van het project van JAWEL-bouw er uit?

In bijgevoegde tekening vindt u een opzet van het plan van JAWEL-bouw.

 • Wanneer start JAWEL-bouw met de ontwikkeling van het project?

Pas nadat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over het herstelbesluit dat door de gemeente is ingediend kan JAWEL-bouw starten met de bouw van haar project.

 • Wanneer doet de Raad van State uitspraak over het herstelbesluit?

Half augustus is de zitting van de Raad van State. Hierna doet de Raad van State uitspraak.

 

 

Woonrijp maken

 • Wanneer wordt De Hoogt woonrijp gemaakt?

In eerste instantie wordt De Hoogt woonrijp gemaakt als alle kavels zijn bebouwd.

 • Hoe komt het openbaar gebied eruit te zien?

Het is nog niet bekend hoe het openbaar gebied er uit komt te zien. Samen met de toekomstige bewoners wordt een ontwerp gemaakt.

Bulkstraat

 • Wanneer wordt de knip in Bulkstraat gelegd?

De knip zal worden gerealiseerd bij het woonrijp maken van het gebied.

 • Wordt de Bulkstaat heringericht?

Nee, de inrichting van de Bulkstraat blijft ongewijzigd.

Plantagebaan

 • Wanneer wordt de grens van de bebouwde kom verlegd?

Dit is nog niet bekend. 

 • Wanneer wordt het gebied achter de Plantagebaan ontwikkeld?

Voorlopig wordt dit gebied nog niet ontwikkeld. Wanneer er voldoende behoefte is, kijkt de gemeente hoe zij dit gebied gaat ontwikkelen. Hiervoor moet dan nog een aparte ruimtelijke procedure worden doorlopen.

Bedrijf Van der Veldt

 • Wordt het perceel van Van der Veldt ontsloten via De Hoogt?

Nee, de ontsluiting van Van der Veldt blijft ongewijzigd.

Glasvezel

 • Wordt er glasvezel in De Hoogt aangelegd?

Ja, er wordt glasvezel in De Hoogt aangelegd.

 • Als ik glasvezel wil, moet ik daar dan zelf voor zorgen en betalen?

Een aantal toekomstige bewoners heeft het initiatief genomen om te komen tot de aanleg van glasvezel op De Hoogt. Met KPN zijn daartoe afspraken gemaakt. De kosten van de aanleg van glasvezel komen ten laste van de bewoners van De Hoogt.

 • Waarom moet ik zelf betalen als ik glasvezel wil?

Het is in Nederland niet gebruikelijk dat de gemeente dat standaard verzorgt vanwege het aspect staatssteun.