Wijzigingen APV vanaf 9 november 2021

Op 9 november 2021 heeft de gemeenteraad de APV op een aantal punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen worden onderstaand toegelicht.

Opnemen van een verbod tot gebruik van lachgas in de openbare ruimte op plaatsen waar dit hinder veroorzaakt

De verkoop en het gebruik van lachgas leiden in toenemende mate tot overlast en gevaarlijke situaties voor gebruikers en anderen. Denk bijvoorbeeld aan gebruik van lachgas in het verkeer.
De verwachting was, dat eind 2020 een landelijke aanpassing in wetgeving zou plaatsvinden. Nu het wetgevingsproces langer duurt en vermoedelijk pas na de vorming van een nieuw kabinet zijn beslag zal krijgen, wordt op advies van de VNG bepalingen opgenomen die het gebruik van lachgas verbiedt in de openbare ruimte op plaatsen waar dit hinder veroorzaakt. De volledige en juridische geldende versie van de APV en het Aanwijzingsbesluit lees je op deze website overheid.nl. Zie de Algemene plaatselijke verordening (overheid.nl) en Aanwijzingsbesluit gebieden lachgasverbod (overheid.nl).

De beleidsregels inzake het aanleggen van uitwegen vervangen de “spelregels voor het verlenen van een uitwegvergunning”

In de APV is bepaald, dat de wens een uitweg te maken vooraf gemeld dient te worden. Als daartoe vanuit openbare orde of verkeersveiligheid aanleiding toe bestaat, kan de uitweg worden verboden of kunnen er voorwaarden aan worden gesteld. De toetsing vindt plaats aan de hand van beleidsregels. Deze beleidsregels voor de toetsing van de melding van een uitweg worden aangepast. De belangrijkste wijziging is, dat uitwegen -behoudens bijzondere situaties- voor woningen niet breder mogen zijn dan 4 meter en voor bedrijven 15 meter. Ook wordt de toetsing aangescherpt ter bescherming van openbaar groen en de aanwezigheid van openbare verlichting, mede in het licht van het beleidskader Roosendaal Natuurstad. De volledige en juridische geldende versie van de APV en het Beleid lees je op deze website overheid.nl. Zie de Algemene plaatselijke verordening (overheid.nl) en Beleidsregels toetsen melding uitweg gemeente Roosendaal (overheid.nl).

De gebieden waar het verboden is te bedelen worden uitgebreid

Thans is het centrum aangewezen als locatie waar niet mag worden gebedeld. Toezichthouders en politie treffen de laatste tijd regelmatig bedelaars aan die buiten dit gebied staan te bedelen. Hierop kunnen zij niet handhaven. Mede op advies van politie en BOA’s worden de volgende locaties toegevoegd waar het verboden is te bedelen: Ommegangstraat (gebied rondom AH aan de Boulevard), gebied rondom Rosada en alle winkelcentra in Roosendaal en Wouw. De volledige en juridische geldende versie van de APV en het Beleid lees je op deze website overheid.nl. Zie de Algemene plaatselijke verordening (overheid.nl) en Besluit aanwijzen van openbare plaatsen waarbij het verboden is te bedelen (overheid.nl).