Voornemen verkoop gemeentegrond gemeentegrond gelegen nabij De Stok 3 te Roosendaal

Aanleiding


Eind vorig jaar heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest bepaald dat overheden de verkoop van onroerend goed, waaronder grond, niet langer één op één mogen afwikkelen. Iedere gegadigde of marktpartij moet een gelijke kans krijgen om het onroerend goed aan te kopen.

Te verkopen grond


Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal maakt daarom bekend dat de gemeente voornemens is om gemeentegrond te verkopen. Het gaat hierbij om grond waarover de gemeente op dit moment al (langere tijd) in gesprek is met Playdôme Vastgoed Roosendaal B.V. Het gaat om gemeentegrond gelegen nabij De Stok 3 te Roosendaal, uitmakende een ter plaatse af te palen gedeelte van het gehele perceel kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen, sectie I, nummer 1381, ter grootte van circa 565 m² (zegge: vijf are en vijfenzestig centiare) zoals aangegeven op de bijlage.

pdf Bijlage - Situatietekening van het verkochte (PDF, 1.3 MB)

Enige gegadigde


De gemeente Roosendaal meent dat Playdôme Vastgoed Roosendaal B.V. de enige serieuze gegadigde is om voornoemd perceel aan te kopen, aangezien de te verkopen gemeentegrond direct grenst aan het perceel van Playdôme Vastgoed Roosendaal B.V.

Gemotiveerde reactie


De gemeente Roosendaal zal drie weken na de datum van deze publicatie overgaan tot het verkopen van deze gemeentegrond, tenzij voordien (voor 20 juli 2022) door een belanghebbende een gemotiveerde reactie op dit voornemen is gestuurd naar j.coppens@roosendaal.nl.

Roosendaal, 28 juni 2022