Snelfietsroute F58

F58 - Het tracé

In samenspraak met de gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal en de Provincie Brabant is er naar de meest optimale en veilige route gezocht voor de F58. De route start in Roosendaal op de Wouwseweg, vervolgt zijn weg langs Wouw en Heerle met als eind bestemming de Marconilaan in Bergen op Zoom. Een student van de opleiding Civiele Techniek Hogeschool Rotterdam heeft een animatie gemaakt van de toekomstige F58 tussen deze twee steden. De animatie bekijk je hier

Het tracé wordt op dit moment besproken met de grondeigenaren en nader gedetailleerd. Dit kan leiden tot aanpassingen van het tracé. Als een ontwerp gereed is, communiceren we naar de aangrenzende bewoners en grondeigenaren. Er moet dan overeenstemming zijn met de grondeigenaren. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de stand van zaken aangaande de werkzaamheden.


•    Tracédeel Bergsebaan – Westelaarsestraat
Vanaf de gemeentegrens met Bergen op Zoom tot aan de Westelaarsestraat worden de bestaande fietspaden opgeheven en de rijbaan wordt verlegd richting de snelweg. Aan de noordzijde van de weg ontstaat daarmee ruimte voor aanleg van de snelfietsroute. Voor deze aanpassingen is op enkele plekken medewerking nodig van de aangrenzende grondeigenaren. Op dit moment worden met deze grondeigenaren gesprekken gevoerd. Daarnaast zijn de onderzoeken opgestart voor de aanpassing van deze weg. 

•    Tracédeel rondom bedrijventerrein De Wijper (tussen Westelaarsestraat en spoor)
Het tracé van de snelfietsroute buigt vanaf de Bergse Baan (ter hoogte van De Pannekoekenbakker in Heerle) in zuidelijke richting naar de Westelaarsestraat. Vanuit deze straat loopt het snelfietspad langs de zuid- en oostrand van het bedrijventerrein De Wijper naar het spoor.

De afgelopen maanden is een alternatieve ligging van dit tracédeel onderzocht. Er zijn gesprekken met omwonenden gevoerd over dit alternatief. Mede op basis van deze gesprekken is er door de gemeente een afweging gemaakt. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid blijft het voorkeurstracé de meest optimale route. Deze route wordt de komende maanden verder uitgewerkt en met grondeigenaren besproken. 

•    Tracédeel oostzijde bedrijventerrein De Wijper en westzijde Plantagebaan
Aan de oostzijde van bedrijventerrein De Wijper loopt de snelfietsroute evenwijdig aan het spoor (zuidzijde) richting de Plantagebaan. Om de bestaande watergang te kunnen passeren wordt een fietsbrug aangelegd. Om de spoorveiligheid te garanderen heeft Prorail de intentie om de overgang ter plaatse van de Akkerstraat af te sluiten (voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers en voetgangers). Het tracé met de voorgenomen afsluiting van de spoorwegovergang is besproken met grondeigenaren en gebruikers van de spoorwegovergang (bewoners, ondernemers en agrarische bedrijven Akkerstraat). Vanuit de gesprekken zijn alternatieven benoemd. Deze worden op dit moment met verschillende instanties (waaronder ProRail) besproken. 

•    Tracédeel Plantagebaan
Aan de zuidzijde van het spoor, ter hoogte van de Plantagebaan splitst de snelfietsroute zich in een tracé richting de binnenstad van Roosendaal en een tracé richting de wijk Tolberg. Het tracé naar Roosendaal volgt de bestaande Plantagebaan. Voor het tracédeel Plantagebaan is een ontwerp gemaakt. Voor informatie over deze reconstructie zie roosendaal.nl/herinrichting-plantagebaan.

•    Tracédeel Bulkstraat-Vinkenbroeksestraat
De Bulkstraat en de Vinkenbroeksestraat worden heringericht als fietsstraten. Dat betekent dat de auto in deze straten te gast is. Het profiel van de straat wordt gewijzigd zodat het duidelijk wordt dat beide straten onderdeel zijn van de F58 - de snelfietsroute. De aanleg van het fietspad in de Bulkstraat, ter hoogte van plan De Hoogt, wordt gecombineerd met de reconstructie van de Plantagebaan. De verwachting is dat de werkzaamheden aan het eerste deel van de Bulkstraat kort na de bouwvakvakantie van 2021 starten.

pdf Presentatietekening Bulkstraat (PDF, 3.66 MB)
 

Bewonersavond: bespreken Voorlopig Ontwerp

Op donderdagavond 22 juli 2021 organiseerde de gemeente Roosendaal een bewonersavond voor het tracédeel Bulkstraat-Vinkenbroeksestraat. Tijdens deze avond besprak projectleider Arjan Buijsen het Voorlopig Ontwerp met de aanwezige bewoners. De bewoners kregen hierna de gelegenheid om vragen te stellen. De betreffende vragen en bijbehorende antwoorden vindt u in onderstaand document.

Na de bewonersavond hadden de bewoners nog 2 weken de tijd om aanvullende en/of individuele vragen te stellen. Ook de aanvullende vragen en antwoorden vindt u in onderstaand document, net als de aanpassingen die voort zijn gekomen uit de interne toets door beheerders van de gemeente en nutsbedrijven. 

docx Verslag bewonersavond Bulkstraat-Vinkenbroeksestraat
 

Het Voorlopig Ontwerp vindt u hieronder.

pdf Voorlopig Ontwerp - Blad 1 (PDF, 1.51 MB) pdf Voorlopig Ontwerp - Blad 2 (PDF, 1.59 MB) pdf Voorlopig Ontwerp - Blad 3 (PDF, 1.57 MB) pdf Voorlopig Ontwerp - Blad 4 (PDF, 1.62 MB) pdf Voorlopig Ontwerp - Blad 5 (PDF, 1.59 MB) pdf Voorlopig Ontwerp - Blad 6 (PDF, 1.55 MB) pdf Voorlopig Ontwerp - Blad 7 (PDF, 1.54 MB)


Aangepast Voorlopig Ontwerp

We hebben de reacties die we ontvingen op het Voorlopig Ontwerp meegenomen en waar relevant verwerkt in de ontwerptekeningen. Het ontwerp heeft vanaf dat moment de status van Aangepast Voorlopig Ontwerp gekregen. Bewoners en belanghebbenden krijgen tot uiterlijk maandag 25 oktober 2021 de gelegenheid om te reageren op het Aangepast Voorlopig Ontwerp. Het ontwerp vindt u hieronder.

pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp - Blad 1 (PDF, 1.57 MB) pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp - Blad 2 (PDF, 1.61 MB) pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp - Blad 3 (PDF, 1.63 MB) pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp - Blad 4 (PDF, 1.82 MB) pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp - Blad 5 (PDF, 1.64 MB) pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp - Blad 6 (PDF, 1.59 MB) pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp - Blad 7 (PDF, 1.56 MB)


•    Tracédeel Leidingenstraat
De snelfietsroute sluit vanuit de Vinkenbroeksestraat aan op bestaande weg vanuit de Wouwbaan naar de volkstuinen. Ook deze weg wordt net als de Vinkenbroeksestraat ingericht als fietsstraat. Tussen de bestaande wegen op dit tracédeel wordt, in de nabijheid van de leidingenstraat, een verbinding gerealiseerd. Voor fietsers en voetgangers is het straks mogelijk om langs de volkstuinen naar de Vinkenbroeksestraat te rijden. Bij de inpassing wordt rekening gehouden met de natuurwaarden in het gebied. Naar aanleiding van een gesprek met de bewoners is voor dit tracédeel een alternatieve route voorgesteld. Deze alternatieve route kan op instemming rekenen van bewoners in dit deel van de Vinkenbroeksestraat. Een nadere detaillering van dit tracédeel wordt opgepakt.  
 

•    Tracédeel Wouwbaan
Het deel van de Wouwbaan tussen de Vinkenbroeksestraat en de A17 krijgt aan de zuidzijde een snelfietsroute. Het bestaande fietspad wordt daarop aangepast en verbreed. Ter plaatse van de rijbanen van de A58 gaat de snelfietsroute richting de Wouwseweg. Daarvoor wordt het bestaande kunstwerk van de A17 gebruikt. Onder dit viaduct is nog ruimte om een vrijliggend fietspad aan te leggen. De snelfietsroute gaat hiermee onder de A17 door en ligt parallel aan de A58 (noordzijde). Onder de verbindingsboog A58-A17 wordt onder het bestaande talud een fietstunnel gemaakt om hiermee een verbinding te maken met de Wouwseweg. Over dit tracédeel zijn we in gesprek met Rijkswaterstaat. 

•    Tracédeel Wouwseweg
De reconstructie van de Wouwseweg is gereed. De straat is daarmee een fietsstraat geworden en wordt straks onderdeel van de snelfietsroute. Bekijk hier de video die het eindresultaat mooi in beeld brengt.

Wouwseweg fietsstraat

•    Tracédeel Plantagebaan-Oostlaarsestraat
Ter plaatse van de Plantagebaan, ten zuiden van het spoor, wordt een verbinding gemaakt met de Oostlaarsestraat. De snelfietsroute wordt evenwijdig aan het spoor gerealiseerd en sluit aan op de bestaande weg Oostlaarsestraat. De fietser kan vandaar uit het bestaande wegennet gebruiken om richting Tolberg te fietsen. Met de grondeigenaren zijn we in gesprek over verwerving van gronden voor aanleg van dit tracédeel. Over enkele jaren wordt in dit gebied ook het nieuwe ziekenhuis gebouwd. Met dat terrein krijgt de snelfietsroute een directe verbinding. De komende maanden wordt de inrichting van het gebied, waaronder de ontsluiting, verder uitgewerkt. 

Meer informatie over het nieuwe ziekenhuis op de website van de Bulkenaar