Reconstructie Parklaan

Hieronder leest u alle informatie over de Reconstructie van de Parklaan.

Huidige stand van zaken

Van Definitief Ontwerp naar contractdocument

Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van het Definitieve Ontwerp naar een contractdocument. In een contractdocument worden de afspraken vastgelegd die we maken met een aannemer: wat moet er gebeuren, welke kwaliteit willen we en hoe gaan we de overlast voor bewoners en weggebruikers zoveel mogelijk beperken. Dit contract is bijna klaar. Via een zogenaamde voorselectie zijn er vijf aannemers geselecteerd die in aanmerking komen om de werkzaamheden uit te voeren.

Kabels en leidingen

We zijn in gesprek met verschillende kabel- en leidingbedrijven over de ligging van gasleidingen, waterleidingen en elektrische kabels. We willen zeker weten dat er geen conflictsituaties zijn tussen de ligging van deze leidingen en de nieuwe riolering. Als er conflictsituaties zijn, dan kan dit de start van de werkzaamheden vertragen. Daarnaast kan het zijn dat deze bedrijven oude leidingen moeten vervangen. Deze vervangingen kunnen dan tegelijkertijd met de reconstructie worden uitgevoerd.

Bomen

Bomen op de trottoirs

Alle bomen op de trottoirs aan de Parklaan, Admiraal Trompstraat en Piet Heijnstraat worden gekapt. Hier komen nieuwe exemplaren voor terug, soms op nieuwe locaties en soms op bestaande locaties.

Het planten van de nieuwe bomen wordt opgenomen in een aparte overeenkomst met een groenaannemer. Dit doen we omdat een groenaannemer de gewenste kwaliteit kan leveren en het groenwerk in één keer kan uitvoeren. Dat betekent wel dat de bomen pas na de afronding van de reconstructie worden geplant. We streven er naar de bomen in het plantseizoen van najaar 2020 - voorjaar 2021 aan te planten.

Bomen in de middenberm

Over het behoud van de bomen in de middenberm van de Parklaan is uitvoerig gesproken. Er is een "Bomen Effect Analyse" uitgevoerd om te kijken welke bomen wel en niet behouden kunnen worden. Alle bomen die bij dit onderzoek als "Slecht" en "Matig" zijn gekwalificeerd worden gekapt. De levensverwachting van deze bomen is gering. De bomen die in het onderzoek als "Goed" en "Redelijk" zijn gekwalificeerd, blijven behouden. In de middenberm worden ongeveer 15 bomen gekapt en ook vervangen.

Vervolgonderzoek flora en fauna

In het voorjaar is een quickscan uitgevoerd op de aanwezige flora en fauna. Hieruit blijkt dat er door de werkzaamheden mogelijk negatieve effecten zijn voor huismussen en vleermuizen. Daarom is een vervolgonderzoek nodig. Voor beide soorten wordt onderzocht of het projectgebied dienst doet als belangrijk leefgebied en wat de effecten zijn van de reconstructie. Daarbij wordt ook onderzocht of de aanwezige bomen als winterverblijf worden gebruikt door de vleermuizen en wat eventuele compenserende en verzachtende maatregelen kunnen zijn. Dit vervolgonderzoek vindt plaats in de periode van 1 december 2019 tot en met 1 maart 2020. Het vervolgonderzoek en de eventueel te nemen maatregelen kunnen leiden tot vertraging van de start van de werkzaamheden met ongeveer 3 maanden.

PFAS

Tijdens grondonderzoek is er een verhoogde concentratie PFAS aangetroffen in de Parklaan. Op dit moment wordt nadere berichtgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgewacht. 

Planning

We streven er naar onderstaande planning te halen. 

  • Uitnodigen aannemers: begin september 2019
  • Aanbesteding: eind oktober 2019
  • Gunning: eind november 2019
  • Start werkzaamheden: januari/februari 2020

Zoals eerder aangegeven zijn we voor de start van de werkzaamheden afhankelijk van het vervolgonderzoek flora en fauna.

Terugblik

2017

In maart 2017 organiseerde het team Beheer van de Gemeente Roosendaal een informatieavond voor de bewoners van de Parklaan, Admiraal Trompstraat en Piet Heijnstraat. In deze straten wordt de riolering vervangen. Om die reden is er ook direct gekeken of de straten heringericht moeten worden.

Tijdens de informatieavond in 2017 is veel input gegeven door bewoners. Naar aanleiding van deze avond zijn er werkgroepjes geformeerd: een voor bomen, verlichting en verkeersveiligheid. Deze groepen zijn een paar keer bij elkaar gekomen om met de betrokken ambtenaar keuzes te maken.

2018

In december 2018 zijn alle werkgroepleden opnieuw uitgenodigd voor een zogenaamde "Hernieuwde kennismaking". Tijdens deze bijeenkomst is alle tot dan toe verzamelde informatie nog eens op een rij gezet. Verder zijn er toen afspraken gemaakt over het vervolg.

2019

In april 2019 is er een inloopavond geweest voor alle bewoners van de Parklaan, Admiraal Trompstraat en Piet Heijnstraat. Tijdens deze avond is het Voorlopige Ontwerp getoond aan de genodigden. Bewoners gaven aan wat ze goed vonden en waar ze nog verbeteringen zagen. Deze avond leverde ons verdere inzichten op in wat er in de straten leeft. Dit heeft geleid tot kleine aanpassingen in het ontwerp. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het Definitieve Ontwerp.

Het Definitieve Ontwerp

Het Definitieve Ontwerp (DO) is hieronder in te zien. 

Let op: de inritten van de woningen blijven in breedte gelijk, de toegepaste blokken, zoals nu ingetekend in het DO, worden nog aangepast. De parkeervakken staan in het DO nu nog aangegeven als betonstraatsteen antraciet. De definitieve inrichting van de parkeervakken is echter nog niet duidelijk. Er is nog niet besloten of deze wel of niet waterdoorlatend worden. De inrichting van de parkeervakken kan dus nog worden gewijzigd. 

pdf Definitief ontwerp reconstructie Parklaan NS Totaal (PDF, 2.08 MB) pdf Definitief ontwerp reconstructie Parklaan NS doorsneden (PDF, 236.53 KB) pdf Definitief ontwerp reconstructie Parklaan NS 1 (PDF, 924.22 KB) pdf Definitief ontwerp reconstructie Parklaan NS 4 (PDF, 1.34 MB)