Reconstructie Mozartlaan

De gemeente Roosendaal start in het tweede kwartaal van 2022 met de reconstructie van de Mozartlaan.

 

 

Werkzaamheden

Werkzaamheden

In het tweede kwartaal van 2022 start de gemeente Roosendaal met de reconstructie van de Mozartlaan. De asfaltverharding zal worden omgevormd naar een klinkerverharding. Daarnaast zal de Mozartlaan worden ingericht als een 30-kilometerzone. Het oppervlaktewater zal worden opgevangen in een nieuw aan te leggen wadi in de bestaande groenstrook. Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en zich in de bodem kan laten zakken. Wadi's helpen de verdroging van de bodem tegen te gaan. 

Voorlopig Ontwerp

Op dinsdagavond 20 juli 2021 hebben we het Voorlopig Ontwerp besproken met de bewoners. Hieronder vindt u het ontwerp.

pdf Voorlopig Ontwerp Mozartlaan (PDF, 312.92 KB)
  pdf Voorlopig Ontwerp Mozartlaan (PDF, 18.81 MB)


Aangepast Voorlopig Ontwerp

Wij hebben enkele reacties ontvangen op het Voorlopig Ontwerp. Deze reacties hebben we intern besproken met vakgerelateerde collega's. Op basis hiervan hebben we nog enkele wijzigingen doorgevoerd in het Voorlopig Ontwerp, wat vanaf dat moment de naam van Aangepast Voorlopig Ontwerp heeft gekregen:

  • In de bocht nabij Mozartlaan 1 hebben we een snelheidsremmende maatregel doorgevoerd door hier een groenvak aan te leggen. Hierdoor wordt de straat smaller.
  • De parkeervakken en wegversmallingen langs de oneven huisnummers hebben wij verplaatst naar de zijde van de woningen. Dit heeft een snelheidsremmend effect. De wegversmallingen worden voorzien van een drempelconstructie die past binnen een 30km/uur-inrichting.
  • De parkeervakken langs de even nummers krijgen aan zowel de begin- als achterzijde een groenvak, wat een snelheidsremmend effect zal hebben op het verkeer.
  • De verbindingsweg naar de Van Beethovenlaan wordt niet afgesloten voor verkeer. Dit is verkeerskundig gezien een onwenselijke situatie. Wel verbreden we deze weg van 3,50 naar 3,85 meter. Zo voldoet de weg aan de richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en Verkeerstechniek (CROW).

Onderstaand vindt u het Aangepast Voorlopig Ontwerp. Wij bespreken dit ontwerp op dinsdagavond 21 september met de bewoners en andere belanghebbenden. In de periode hierna zetten wij het Aangepast Voorlopig Ontwerp om naar een Definitief Ontwerp. Dit ontwerp vindt u vanaf medio oktober 2021 op deze plaats.

pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp Mozartlaan (PDF, 2.31 MB) pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp Mozartlaan (PDF, 2.16 MB)

Definitief Ontwerp

Naar aanleiding van de presentatie van het Aangepast Voorlopig Ontwerp hebben we nog enkele reacties ontvangen. Op basis van de ontvangen reacties hebben we nog een paar wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp. Deze wijzigingen zijn terug te zien in het Definitief Ontwerp onderaan deze pagina.

Toegepaste wijzigingen

  • Verschuiving drempels 
    We hebben de drempels bij de huisnummers 7 en 13 verschoven naar het midden van de straat.
  • Extra groenvak 
    We hebben in de bocht vanuit de rotonde een extra groenvak toegevoegd. Op deze manier ontstaat een chicane, welke een snelheidsremmend effect heeft op het verkeer.

Afsluiting Mozartlaan

We hebben ervoor gekozen om de aansluiting van de Mozartlaan op de Van Beethovenlaan niet af te sluiten. Het is naar onze mening niet wenselijk om een hele buurt/wijk te ontsluiten via één weg. Bovendien beperkt een dergelijke afsluiting de bereikbaarheid en toegankelijkheid enorm.

Het probleem is daarnaast niet zozeer dat er verkeer rijdt dat er geen bestemming heeft, maar het rijgedrag van de weggebruikers. Met de genomen maatregelen verwachten we dat het rijgedrag aanzienlijk zal verbeteren. Zes maanden na de realisatie van de reconstructie voeren we een verkeersmeting uit. Wanneer blijkt dat het wegbeeld niet voor het gewenste rijgedrag zorgt, gaan we bekijken welke aanvullende maatregelen nodig zijn om dit alsnog te realiseren.

Planning

Nu het Definitieve Ontwerp gereed is, kunnen we een aannemer gaan contracteren. De verwachting is dat we in het tweede kwartaal van 2022 kunnen starten met de werkzaamheden. We hopen het werk voor november 2022 af te ronden.

pdf Definitief Ontwerp Mozartlaan - blad 1 (PDF, 323.03 KB) pdf Definitief Ontwerp Mozartlaan - blad 2 (PDF, 283.39 KB)

Heeft u nog vragen over dit project?

Neemt u dan contact op met projectleider Angelo Kole via a.kole@roosendaal.nl of telefonisch via 14 0165.