Reconstructie Bredaseweg-west

In januari 2022 zijn we gestart met de reconstructie van de Bredaseweg-West.

Groenplan

De reconstructie van de Bredaseweg-West is bijna klaar. Aan het begin van het voorjaar van 2023 willen we starten met de aanplant van het groen. In eerdere gesprekken hebben wij aangegeven dat het onze ambitie is om in de Bredaseweg een soortgelijk straatbeeld te realiseren als in de Wouwseweg. Gebleken is echter dat de invulling van de beplanting binnen dit straatbeeld lastig is te onderhouden op het gewenste kwaliteitsniveau. Daarom hebben we ervoor gekozen uit te wijken naar een ander beplantingsconcept. Op basis van dit concept hebben we een groenplan opgesteld. Het groenplan vindt u, net als de toelichting hierop, hieronder.

pdf Groenplan Bredaseweg-West (PDF, 610.29 KB) pdf Toelichting Groenplan Bredaseweg-West (PDF, 5.17 MB)

 

In samenspraak met de firma Baas (verantwoordelijk voor de werkzaamheden aan gas, water en elektriciteit) en aannemingsbedrijf Gebr. De Leeuw zijn we tot de volgende planning gekomen.

Planning werkzaamheden:

  • In december 2021 worden de bomen gekapt die volgens het nieuwe ontwerp komen te vervallen.
  • In week 2 van 2022 start de firma Baas met het verwijderen en omleggen van kabels en leidingen. Tijdens deze werkzaamheden blijft de rijweg open.
  • In week 5 van 2022 start aannemer Gebr. De Leeuw met de reconstructie van de weg. De werkzaamheden worden in meerdere fases uitgevoerd. Dit betekent dat niet al het straatwerk in één keer wordt opgebroken. Gedurende de werkzaamheden wordt de rijweg afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. De zijstraten blijven wel toegankelijk voor het verkeer.

De bewoners van de Bredaseweg-West en andere belanghebbenden hebben een brief ontvangen met daarin meer informatie over de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.

Definitief Ontwerp

Op 23 maart 2021 hebben wij de bewoners van het westelijk deel van de Bredaseweg een brief gestuurd met het verzoek een reactie te geven op het Aangepaste Voorlopig Ontwerp. Op deze brief hebben we enkele reacties ontvangen. Aan de hand van deze reacties hebben we nog enkele aanpassingen doorgevoerd in de ontwerptekening. Het ontwerp heeft hierna de status van Definitief Ontwerp gekregen. 

pdf Definitief Ontwerp Bredaseweg-West (PDF, 919.9 KB)

Aangepast Voorlopig Ontwerp

Op 9 februari 2021 hebben wij de bewoners van het westelijk deel van de Bredaseweg een brief gestuurd met daarin het verzoek een reactie te geven op het Voorlopig Ontwerp. Als reactie hierop hebben we diverse vragen ontvangen. Op basis hiervan hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd in het Voorlopig Ontwerp. Bewoners en belanghebbenden kunnen tot en met dinsdag 6 april 2021 reageren op de doorgevoerde aanpassingen in het Aangepast Voorlopig Ontwerp. Hierna zal het ontwerp de status van Definitief Ontwerp krijgen.

pdf Aangepast Voorlopig Ontwerp Bredaseweg-West (PDF, 913.33 KB)
  pdf Vragen en antwoorden Voorlopig Ontwerp Bredaseweg-West (PDF, 260.51 KB)


Voorlopig ontwerp

In 2020 zijn we gestart met de voorbereidingen van dit project. Samen met een werkgroep van enkele bewoners hebben we onderzocht welk dwarsprofiel wenselijk is voor de straat. De werkgroep heeft hiervoor een enquête uitgezet. Uit de enquête blijkt dat het grote merendeel van de bewoners de voorkeur heeft voor het dwarsprofiel zoals deze ook bij de reconstructie van de Wouwseweg is gerealiseerd. Op basis hiervan hebben we het voorlopig ontwerp gemaakt. 

pdf Voorlopig ontwerp Bredaseweg-west (PDF, 868.92 KB)


Een korte toelichting:

  • Het voorlopig ontwerp geeft inzicht in het bovengrondse deel. Maar onder de grond verandert er ook veel. De huidige riolering (die kort langs de gevels van de woningen ligt) wordt vervangen door een nieuwe riolering in het midden van de straat. De riolering blijft een gemengd riool voor de afvoer van vuil water en hemelwater, omdat er in de nabije omgeving geen lozingsmogelijkheden zijn voor het hemelwater. Ook gaan nutsbedrijven op enkele plaatsen hun kabels en leidingen vernieuwen en omleggen. 
  • Voorafgaand aan deze reconstructie worden alle bomen in uw straat gekapt, behalve de 3 eiken bij de ingang van de begraafplaats. Dit doen we omdat de bomen in matige of slechte conditie zijn, en ze de reconstructie niet zullen overleven. De bomen worden vervangen door nieuwe aanplant. In totaal worden er 34 bomen gekapt en 49 bomen geplant.
  • In het voorlopig ontwerp zijn groenvakken getekend met de nieuwe bomen erin. Met dit voorlopig ontwerp willen wij alleen de plaats van de nieuwe bomen vastleggen. Op de soorten bomen en begroeiing in de plantvakken komen wij op een later tijdstip bij u terug. U kunt dan uw voorkeur doorgeven.
  • Het aantal parkeerplaatsen gaat van 78 naar 93. 
Visual Bredaseweg (1) Visual Bredaseweg (2)

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arjan Buijsen via a.buijsen@roosendaal.nl