Plantsoengrond kopen

Grenst uw eigen grond aan een stuk openbaar groen of andere grond van de gemeente? In veel gevallen kunt u die grond kopen.

Wat u moet weten

Groenstroken die grenzen aan de perceeleigendommen van inwoners en/of bedrijven kunnen in veel gevallen gekocht worden. Er zijn kaders gesteld die de gemeente gebruikt om de aanvraag te beoordelen.

Het kan voor komen dat de gemeente - vanwege naar haar oordeel bijzondere omstandigheden - anders beslist.

Kaders

  • De groenstroken mogen in principe niet binnen de hoofdgroenstructuur van de gemeente vallen.
  • Na koop van de grond is er voldoende groenstrook als openbaar gebied over om de kwaliteit van de openbare ruime te waarborgen.
  • De groenstroken waarin bomen staan, blijven in voldoende mate tot het eigendom van de gemeente horen. Het gaat dan om groenstroken met bomen die op de bomenkaart staan of tot bomen van de categorie 1 (hoofdstructuurbomen) of 2 (sfeerbomen) horen. In principe wordt hier een afstand voor aangehouden van minimaal 2,5 meter tot aan de boomstam.
  • De koop mag geen afbreuk doen aan de stedenbouwkundige opzet van een wijk.
  • De grond is naar het oordeel van de gemeente niet nodig voor toekomstige ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld verkeerskundige ontwikkelingen. 

Recht van opstal

In de volgende situaties zal, indien mogelijk, in de akte een recht van opstal gevestigd moeten worden:

  • De grond ligt naar het oordeel van de gemeente binnen de benodigde werkruimte van riolering en/of drainage om deze te vervangen en te onderhouden (afmeting van de benodigde werkruimte is afhankelijk van diameter en diepteligging van de leidingen).
  • Er zijn kabels, leidingen of andere nutsvoorzieningen aanwezig in de ondergrond (op basis van een KLIC orientatieverzoek).

Zo werkt het

Aanvragen

U kunt uw aanvraag voor het kopen van plantsoengrond doen met het online formulier. 

Vergunningen

Als u wilt gaan bouwen en/of een erfafscheiding wilt plaatsen:

  • raadpleeg dan vooraf het bestemmingsplan
  • check ook of u een omgevingsvergunning nodig heeft met de vergunningcheck op omgevingsloket.nl. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de gemeente via bouwen@roosendaal.nl
  • Het verkopen van grond is geen garantie dat de gevraagde vergunning ook daadwerkelijk kan worden verleend. U kunt daarom overwegen om vooraf een concept aanvraag omgevingsvergunning in te dienen via omgevingsloket.nl

Beoordeling van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt behandeld door het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Er is veel vraag naar de grond. Daarom duurt het nu ongeveer 5 weken voordat we uw aanvraag hebben beoordeeld. Als er nog andere procedures lopen, kan de totale aanvraag langer duren.

Meer informatie

Heeft u vragen over het kopen van plantsoengrond? Dan kunt u contact opnemen met mevr. Van Hoek via het algemene telefoonnummer 14 0165 of mailen naar c.van.hoek@roosendaal.nl.
Meer informatie over vergunningen en regels vindt u in de folder Vergunningvrij is niet regelvrij.

pdf Vergunningvrij is niet regelvrij (PDF, 461.16 KB)

Kosten

Tarief 2020

De prijs voor het aankopen van plantsoengrond is € 89,- per m2 k.k. Aan het indienen van het verzoek zijn geen kosten verbonden.

Kabels en leidingen

Past uw aanvraag binnen de kaders voor verkoop van plantsoengrond, dan worden er gegevens voor u opgevraagd bij het Kadaster. Met dit zogenaamde KLIC oriëntatieverzoek verzamelt de gemeente benodigde informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen. Aan dit onderzoek zijn kosten verbonden. Deze kosten komen voor uw rekening

Vergunningen

Indien nodig, dienen nog andere procedures te worden doorlopen, zoals het aanvragen van een omgevingsvergunning, Zie kopje "Hoe werkt het". Hiervoor bent u kosten (leges) verschuldigd. Deze worden apart van de aanvraag bij u in rekening gebracht. Het verkopen van de grond is geen garantie dat de gevraagde vergunning ook daadwerkelijk kan worden verleend.

Notariskosten

Indien tot verkoop van grond door de gemeente wordt overgegaan, dient u dit zelf notarieel te regelen. De notariskosten komen voor uw rekening. De meeste notarissen in Roosendaal zijn gemachtigd om de grondverkoop namens de gemeente af te handelen waardoor de verkoop snel kan worden afgewikkeld.