Openbare B&W besluitenlijst 8 juni 2021

Voteren ICT krediet werkplek 2021

Voor de financiering van ICT projecten (werkplek) is in het investeringsplan 2021-2025 een krediet opgenomen. Het college van burgemeester en wethouders stelt met dit besluit de noodzakelijke middelen beschikbaar.

Jaarstukken 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen met de Jaarstukken 2020, die in concept gereed zijn. De accountantscontrole is afgerond en het accountantsverslag volgt of is inmiddels al binnen. Het resultaat van de Jaarrekening 2020 is EUR 6.302.000. Daarvan stelt het college de gemeenteraad voor EUR 4.655.000 over te hevelen naar 2021.

Verlenging Ondernemersfonds Binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de raad te vragen in te stemmen met een verlenging van de gemeentelijke bijdragen aan het Ondernemersfonds Binnenstad voor de komende 5 jaren. Collectief Roosendaal en Stichting Promotie Winkelstad Roosendaal (SPWR) hebben de gemeente verzocht om de samenwerking in de binnenstad te verlengen. De afgelopen jaren is er veel bereikt om de binnenstad bekender en aantrekkelijker te maken. Veel activiteiten en uitingen zijn niet meer weg te denken uit de binnenstad en de promotie daarvan zoals de hanging baskets, vlaggen en banieren, sfeerverlichting, de activiteiten op de koopzondagen en de verschillende promotiecampagnes.
Collectief Roosendaal wil deze activiteiten ook graag na 2021 voort zetten, uitbreiden en zelfs intensiveren. Ook de verdere productontwikkeling en het beheer en onderhoud rondom Roos24 en de marketing daarvan, vraagt ook na 2021 nog een investering vanuit de ondernemers.
De financiering van deze samenwerking, zal weer plaatsvinden op basis van cofinanciering van het ondernemersfonds binnenstad. De ondernemers betalen reclamebelasting. Daarom wordt de ‘Verordening op de heffing en invordering reclamebelasting Binnenstad Roosendaal’ 2022-2026 opnieuw ter vaststelling aan de raad aangeboden. De gemeente brengt datzelfde bedrag in.

Expeditie Duurzaam Roosendaal en EKP

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen met de plannen voor de tijdelijke invulling van het EKP-gebouw. De voormalige sorteer- en distributielocatie voor de postdienst wordt tijdelijk getransformeerd tot icoon van duurzaamheid. En omdat duurzaamheid een belangrijke ambitie is in het bestuursakkoord van dit college en omdat vooroplopen in kan bijdragen aan positieve economische ontwikkeling en aan de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het EKP-gebouw moet een knooppunt worden voor koplopers op het gebied van duurzaamheid, die bij willen dragen aan een duurzaam Roosendaal, en het kloppend hart van de duurzaamheidsbeweging die we Expeditie Duurzaam Roosendaal (EDR) noemen.

Programma duurzaamheid - verduursamen

Het college van burgemeester en wethouders besloot tot instemming met het nieuwe programma duurzaamheid voor Roosendaal - verduursamen. Het programma gaat in op een aantal hoofdpijlers, te weten draagvlak, samenwerking en communicatie (1), energietransitie (2), natuur & klimaatadaptatie (3) en ten slotte circulair leven (4). Het continueert projecten op het vlak van duurzaamheid of start deze op om de vergroening van Roosendaal te versnellen.