Openbare B&W besluitenlijst 7 september 2021

Vaststellen subsidieregeling "koppelen steun- en vraaggezinnen"

De subsidieregeling "koppelen steun- en vraaggezinnen" wordt opengezet, zodat het subsidieaanvragers mogelijk gemaakt wordt hiervoor subsidie aan te vragen. Dit levert een bijdrage aan het versterken van voorliggende voorzieningen bij het themaveld Jeugd.

Jeugdagenda

De jeugdagenda bevat de ambities van de gemeente Roosendaal van de periode 2021-2022. Deze ambities zijn gerelateerd aan het bestuursakkoord 2018-2022, de transformatieagenda en de actuele ontwikkelingen in dit werkveld. De jeugdagenda is een werkdocument van de gemeente en de (onderwijs-) partners samen. De ambities worden in de periode tot 2022 samen met de partners vertaald in concrete acties, gemonitord en geëvalueerd.

Pilot onderwijs-zorgarrangement Plein 3

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met de pilot Plein 3 en de daaruit voortvloeiende samenwerkingsovereenkomst. Plein 3 is een integrale onderwijs zorgvoorziening en dient als laatste vangnet voor dreigende uitvallers van voortgezet speciaal onderwijs scholen en jongeren die terugkeren uit detentie of gesloten jeugdzorg en nergens anders meer welkom zijn. Op deze manier krijgen deze jongeren de kans om een diploma te halen. De pilot is een samenwerking tussen de Koraalgroep en de samenwerkingsverbanden en gemeenten van de jeugdzorgregio's in West-Brabant.

Lokaal plan regionaal programma Geweld Hoort Nergens Thuis

Het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) vormt het kader voor activiteiten gericht op het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit programma richt zich op de fase waarin (vermoedens van) huiselijk geweld, verwaarlozing en kindermishandeling al plaatsvinden. Op basis van het regionale programma kan de gemeente een vertaalslag naar de eigen lokale situatie maken. De gemeente Roosendaal gaat samen met diverse partijen een lokaal plan Ouderenmishandeling opstellen. Wethouder Klaar Koenraad is in de regio voor tegengaan Ouderenmishandeling één van de bestuurlijke trekkers.
Vanzelfsprekend blijft goede preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling door de gemeente ook blijvend aan de orde.