Openbare B&W besluitenlijst 6 november 2018

Terrassennota 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft de nieuwe terrassennota vastgesteld en de daarbij horende regeling "Nadere regels losstaande terrassen op openbare plaatsen. Dit nieuwe terrassenbeleid is gericht op de behoefte om Roosendaal aantrekkelijk te maken met een rijk en gevarieerd aanbod van openbare terrassen. Het beleid is gebaseerd op vertrouwen en een minimumaantal regels. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor ondernemers. Verder bevat de nota een aantal beleidskeuzes om ervoor te zorgen dat terrassen, gelet op de openbare orde, veiligheid en medegebruik van het openbaar gebied, op een verantwoorde manier geplaatst en gebruikt worden.

Wijzigingen van de Nadere regels voor subsidieverstrekking 2017/ 2018/ 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de Nadere regels 2018 en 2019 te wijzigen. Voor 2019 tot en met 2021 wordt het subsidieplafond voor de Jongerenraad verhoogd, zodat de Jongerenraad zijn zichtbaarheid en bereikbaarheid kan vergroten. Voor 2019 wordt het Abbeyfieldhuis en Alzheimercafé toegevoegd in verband met het voortzetten van de subsidiëring tot 1 januari 2020.

Roosendaal is kassier voor de regio voor de middelen Jeugdzorg Plus en Innovatie. In het beleidsoverleg en regiegroep is besloten om aan de hand van het innovatiekader 2018 een subsidie te verlenen van € 17.700,- aan het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o.

Bestemmingsplan correctieve aanpassing bestemmingsplan Stadsoevers

Op de verbeelding van het op 1 juni 2017 vastgestelde bestemmingsplan Stadsoevers is een aanduiding geluidzone-industrie opgenomen. In de regels van het bestemmingsplan Stadsoevers is opgenomen dat daar waar de geluidzone-industrie geldt, de bouw en gebruik van nieuwe geluidgevoelige objecten niet mogelijk zijn.

Nu het juist de bedoeling is om woningbouw en andere geluidgevoelige objecten mogelijk te de maken is een correctie noodzakelijk. Deze correctie is tekstueel van aard en verandert de doelstelling en de intentie van het bestemmingsplan Stadsoevers niet. Met de in dit bestemmingsplan opgenomen nieuwe formulering van artikel 19.1.2 van de planregels van het bestemmingsplan Stadsoevers zijn intentie en juridische redactie met elkaar in overeenstemming gebracht.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Gastelseweg 247 in Roosendaal

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een “Ontwerpverklaring van geen bedenkingen” af te geven voor het oprichten van twee logiesgebouwen voor de huisvesting van maximaal 224 arbeidsmigranten met bijbehorende voorzieningen op het perceel aan de Gastelseweg 247 in Roosendaal. Daar het perceel bestemd is als bedrijventerrein, is er op dit moment strijd met het geldende bestemmingsplan “Borchwerf I”. Om uiteindelijk de omgevingsvergunning te kunnen verlenen (door middel van een afwijking van het bestemmingsplan), is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Roosendaal noodzakelijk.