Openbare B&W besluitenlijst 29 juni 2021

Actualisatie subsidieregelingen 2021 en 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft de actualisatie van subsidieregelingen 2021 en 2022 vastgesteld. Dat betekent dat er voor 2021 en 2022 bekend is waarvoor er geld beschikbaar is gesteld en wat partijen die subsidie willen aanvragen moeten doen: aan welke voorwaarden ze moeten voldoen en welke documenten ze moeten indienen. Aanvragen kan voor de meeste subsidieregelingen vanaf 1 juli 2021 op www.roosendaal.nl/subsidies.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze wijziging is noodzakelijk om mogelijk te maken dat technische begrotingswijzigingen eenvoudiger kunnen worden doorgevoerd. Daarnaast wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal andere technische wijzigingen door te voeren, zodat deze gemeenschappelijke regeling weer actueel en juridisch juist is.

Wijzigen samenwerkingsovereenkomst Huis van Morgen

Het Huis van Morgen is erop gericht de bekendheid van zorginnovaties te vergroten met als doel dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De deelnemende partijen (de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Roosendaal) hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin de afspraken inzake het Huis van Morgen zijn vastgelegd. In afwijking van de overeenkomst zijn nadere afspraken gemaakt. Hierdoor ontstaat ruimte voor de doorontwikkeling van het Huis van Morgen met als doel het vergroten van de effectiviteit.

Start procedure ontwerpbestemmingsplan Jacobus Vosstraat

Er is een woningbouwplan ontwikkeld door Alwel om op de locatie Jacobus Vosstraat te Roosendaal (Westrand op de locatie waar de Kwikfit en later een kringloopwinkel waren gesitueerd) zesentwintig (gestapelde) woningen te realiseren. Doelgroep: senioren (begane grond) en alleenstaanden/tweepersoonshuishoudens (eerste verdieping). 
Het ter plaatse vigerende bestemmingsplan Westrand voorziet al in een woningbouwontwikkeling ter plaatse, maar via een wijzigingsbevoegdheid omdat op dat moment de gronden nog bedrijfsmatig in gebruik waren. Het plan heeft de inspraakprocedure en het overleg ex artikel 3.1.1 Besluit Ruimtelijke Ordening doorlopen. Er zijn drie inspraakreacties ingekomen en één overlegreactie van het Waterschap. Inspraak en overlegreacties zijn verwerkt in een Inspraak-/overlegrapport, dat onderdeel gaat uitmaken het bestemmingsplan in de verdere procedure.

Ontwerpbestemmingsplan Vroenhoutseweg 32

Burgemeester en wethouders zullen het ontwerpbestemmingsplan "Vroenhoutseweg 32" op de gebruikelijke wijze ter visie leggen. Het betreft een correctieve aanpassing van de oorspronkelijke bestemming.

Het ontwerpbestemmingsplan St. Josephbuurt

Het ontwerpbestemmingsplan St. Josephbuurt behelst de stedelijke ontwikkeling van 229 woningen in eigendom van woningcorporatie Alwel. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Alwel is na uitvoerig onderzoek tot de conclusie gekomen dat herstructurering in de vorm van sloop van de bestaande bebouwing en nieuwbouw noodzakelijk is. 
Het voornemen is om ongeveer 200 woningen/appartementen (verschillende woontypologieën) terug te bouwen. De openbare ruimte wordt eveneens geherstructureerd, waarbij er meer ruimte komt voor groen en het parkeren deels wordt weggenomen uit het straatbeeld.
Het plan heeft de inspraakprocedure en het overleg ex artikel 3.1.1. Besluit Ruimtelijke Ordening doorlopen. er zijn drie inspraakreacties ingekomen. De inspraakreacties zijn verwerkt in het inspraakrapport, dat onderdeel gaat uitmaken van het bestemmingsplan in de verdere procedure.

Voorjaarsbrief financiën 2021

Het college van burgemeester en wethouders stelt de Voorjaarsbrief Financiën 2021 vast. Hiermee wordt inzicht gegeven in de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021. Tevens is een overzicht opgenomen van baten en lasten gerelateerd aan de corona pandemie. Een klein positief saldo is zichtbaar van € 95.000.

Tijdelijke huisvesting basisschool de Kroevendonk

Door een groeiend leerlingenaantal kunnen in het huidige schoolgebouw van basisschool de Kroevendonk niet alle leerlingen, met ingang van het schooljaar 2021-2022, worden gehuisvest. Bij het huidige schoolgebouw is al voorzien in tijdelijke huisvesting, zodat huisvesting van het groeiend aantal leerlingen niet mogelijk is op deze locatie. Van leegstand bij basisscholen in de directe omgeving is geen sprake zodat realisatie van tijdelijke huisvesting, mede bezien in het licht van de al geplande sloop van het schoolgebouw, de enige optie is. In overleg met OMO SG Tongerlo is overeengekomen dat de leegkomende lokalen van OMO aan de Lyceumlaan 10 in Roosendaal ter beschikking worden gesteld voor de leerlingen van basisschool de Kroevendonk. Deze lokalen worden gesitueerd op het grasveld nabij de Goede Herder aan de Lindenburg in de wijk Langdonk.