Openbare B&W besluitenlijst 22 juni 2021

Start inspraak en overleg diverse voorontwerpbestemmingsplannen uitbreiding woonwagenlocaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de voorontwerpbestemmingsplannen 'uitbreiding woonwagencentrum Beetslaan', 'uitbreiding woonwagencentrum Sportstraat', 'uitbreiding woonwagencentrum Van Coothlaan' en 'uitbreiding woonwagencentrum Christiaan Huijgensstraat' in de inspraak brengen. Op grond van hogere regelgeving dienen gemeenten zorg te dragen voor voldoende standplaatsen, zodat de woonwagenbewoners vorm kunnen geven aan hun identiteit. De woonwagencultuur staat sinds 2014 op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. In Roosendaal is sprake van een tekort aan woonwagenstandplaatsen. Dit heeft geleid tot een wachtlijst. Om die reden is uitbreiding van het aantal standplaatsen noodzakelijk, om een snellere doorloop te bewerkstelligen.
Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven om -vanwege het tekort aan standplaatsen- op zoek te gaan naar mogelijkheden om nieuwe standplaatsen te creëren. Daarbij is uitdrukkelijk gekozen voor uitbreiding bij bestaande woonwagencentra. De mogelijkheden om een geheel nieuw centrum te realiseren zijn immers beperkt, omdat er sinds 2001 al veel verdichting in bestaand stedelijk gebied heeft plaatsgevonden. Voor de vier uitbreidingslocaties bij de bestaande woonwagencentra aan de Beetslaan, de Sportstraat, de Christiaan Huijgensstraat en de Van Coothlaan zijn inmiddels voorontwerpbestemmingsplannen opgesteld. Deze plannen worden de komende tijd besproken met woonwagenbewoners en omwonenden.

Herstelplan Horeca Roosendaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het Herstelplan Horeca Roosendaal vast te stellen. De Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Roosendaal en de gemeente Roosendaal hebben een Herstelplan Horeca Roosendaal opgesteld, waarmee ze gezamenlijk koers zetten op een snel, efficiënt en effectief herstel van de horecasector. Het betreft zowel de voortzetting van reeds in gang gezette maatregelen (zoals de tijdelijke terrasuitbreiding) als ook nieuwe initiatieven (zoals het promoten van het werken in de horeca en het opzetten van specifieke marketingacties).

Ontwerpbestemmingsplan De Bulkenaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het ontwerpbesluit bestemmingsplan ‘De Bulkenaar’ inclusief exploitatieplan en Milieueffectrapport (MER) op de gebruikelijke wijze ter visie leggen. Het betreft de stedelijke ontwikkeling van het gebied De Bulkenaar waarbij de nieuwbouw van het ziekenhuis Bravis centraal staat. Als gevolg van inspraakreacties tijdens de voorontwerpfase is het ontwerp aangepast. Tevens is een ontwerpexploitatieplan en een Milieueffectrapport opgesteld dat de milieueffecten in beeld brengt. Tegen het ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan kunnen zienswijzen bij de gemeenteraad worden ingediend. De raad dient uiteindelijk het desbetreffende bestemmingsplan vast te stellen.