Openbare B&W besluitenlijst 15 juni 2021

Verlenging inkoopcontract jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar bij TWB

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met het verlengen van de overeenkomst inzake Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar met Thuiszorg West-Brabant voor de uitvoeringsjaren 2022 en 2023, onder voorbehoud van instemming door alle zes TWB gemeenten. Gemeenten zijn op basis van de Wet Publieke Gezondheid verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De organisatie TWB voert dit in de gemeente Roosendaal uit voor de kinderen van 0-4 jaar. Wettelijk is bepaald dat de organisatie die de opdracht heeft voor de JGZ, voor die leeftijdsgroep ook het Rijksvaccinatieprogramma verzorgt. Omdat de overeenkomsten met TWB voor de JGZ en voor het Rijksvaccinatieprogramma per 31 december 2021 verlopen, is besloten om gebruik te maken van de optie tot verlening. Beide overeenkomsten bieden deze mogelijkheid. De uitvoering van de JGZ is in de afgelopen jaren naar tevredenheid gedaan. Daarom worden de overeenkomsten JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma met TWB voor de jaren 2022 en 2023 verlengd. 

KPI verslag 2020 en verbeterplan

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in te stemmen met een verbeterplan, opgesteld naar aanleiding van de aanbevelingen uit het KPI verslag 2020. Op 1 mei 2012 gaf het college van burgemeester en wethouders de archivaris de opdracht om in de vorm van een (twee) jaarlijks verslag te berichten over de stand van zaken van het informatie- en archiefbeheer in de gemeente Roosendaal met behulp van de landelijke lijst van KPI's (= kritische prestatie indicatoren).
Met behulp van deze KPI-lijst is een verslag gemaakt met aanbevelingen. Aan de hand van deze aanbevelingen is een verbeterplan gemaakt. Het KPI verslag + verbeterplan worden na behandeling in het college gestuurd naar de afdeling Interbestuurlijk toezicht van de Provincie Noord-Brabant.

Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Roosendaalsestraat 56-62 in Wouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van15 appartementen op het perceel gelegen aan de Roosendaalsestraat 56-62 in Wouw. Aangezien het bouwplan in strijd is met het geldende bestemmingsplan ‘Wouw_nr_2011’, is een afwijking van het bestemmingsplan benodigd. Om uiteindelijke de omgevingsvergunning te kunnen verlenen door middel van een afwijking van het bestemmingsplan, is een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ nodig van de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal. Na afgifte van de definitieve verklaring van geen bedenkingen, kan de gevraagde omgevingsvergunning worden verleend.

Deelnemersovereenkomst Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om met ingang van 1 januari 2022 een vernieuwde deelnemersovereenkomst met de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) af te sluiten, omdat de voorgaande deelnemingsovereenkomst uit 2000 verouderd is. Samen met dit fonds maakt de gemeente Roosendaal financiële ruimte voor het verbeteren van de kwaliteit van de volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing. De gemeente Roosendaal stort hiervoor gelden in een fonds bij de SVn, waarin het uitgeleende geld weer terugkomt zodat het opnieuw beschikbaar wordt voor nieuwe leningen. De SVn beheert dit fonds en verstrekt van daaruit diverse stimuleringsleningen, zoals de Starterslening, Stimuleringslening en Verzilverlening. Met het sluiten van de vernieuwde deelnemersovereenkomst wordt de samenwerking met de SVn de komende jaren voortgezet.

Kadernota 2022

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de Kadernota 2022 en biedt deze aan de gemeenteraad van de gemeente Roosendaal aan voor behandeling op 22 juli 2021.

Overgangsperiode initiatieven en procedures Wet ruimtelijke ordening / Omgevingswet

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot aanpassingen in de procedures voor de overgangsperiode tussen de Wet ruimtelijke ordening en de Omgevingswet. Dit om de overgang van de ene op de andere wet zo soepel mogelijk te laten verlopen voor initiatiefnemers. Op 1 juli 2022 treedt -naar verwachting- de Omgevingswet in werking. De inwerkingtreding van de wet heeft gevolgen voor de bestemmingsplan procedures en initiatieven die vanaf nu worden ingediend. 
Bestemmingsplanprocedures kunnen volgens het nu geldende recht, Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden afgehandeld mits een ontwerp bestemmingsplan uiterlijk 30 juni 2022 ter inzage wordt gelegd. Dit geldt overigens ook voor wijzigings- en uitwerkingsplannen. Dit houdt in dat, gezien de doorlooptijd van een bestemmingsplanprocedure, een voorontwerp bestemmingsplan in principe uiterlijk begin januari ter inzage moet worden gelegd, tenzij hierover met de gemeente andere afspraken zijn gemaakt.
Om initiatieven die niet volgens het nu geldende recht kunnen worden afgehandeld toch zoveel mogelijk door te laten lopen, heeft de gemeente Roosendaal zich over de alternatieven gebogen.

Met initiatiefnemers waarbij initiatieven niet onder het huidig recht afgehandeld kunnen worden, wordt door de gemeente contact opgenomen, zodat de initiatiefnemer geïnformeerd wordt over de wetswijziging en de consequenties voor zijn/haar initiatief. Om zoveel mogelijk vertraging te voorkomen, wordt besproken wanneer en hoe het initiatief (mits wenslijk) met de komst van de Omgevingswet het beste kan worden afgehandeld, maar ook welke voorbereidende werkzaamheden in gang gezet kunnen worden.
In de loop van 2021 en in de eerste helft van 2022 zal via onze site steeds meer (specifiek en gedetailleerde) informatie te vinden zijn over de Omgevingswet. Vooralsnog is er voldoende algemene informatie beschikbaar via o.a. aandeslagmetdeomgevingswet.nl en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.