Openbare B&W besluitenlijst 14 november 2017

Eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant

De gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant wil wijzigingen in de bestuurlijke organisatie doorvoeren om door te ontwikkelen en meer te kunnen focussen op versterking van de economische structuur. Met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling wordt dit mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt de regeling in overeenstemming gebracht met gewijzigde wetgeving.
De gemeenteraad wordt gevraagd toestemming te geven voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

Actieplan integrale veiligheid 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het "Actieplan Integrale Veiligheid 2018 Veiligheid, uw en onze zorg!". Het plan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeente wil breed inzetten en niet alleen de feitelijke overlast en criminaliteit aanpakken. Het bestuur wil ook het gevoel van veiligheid beïnvloeden. Dit kan echter alleen samen met de inwoners, ondernemers, bezoekers, maatschappelijke organisaties en professionals op het gebied van veiligheid (zoals politie, Openbaar Ministerie, brandweer en de omgevingsdienst). Het actieplan is erop gericht om enerzijds de inwoners van Roosendaal en anderzijds de vele betrokkenen inzicht te geven in de uitvoering van de integrale aanpak van veiligheid in Roosendaal. De gemeente werkt zichtbaar, dynamisch en actiegericht aan veiligheid. De aanpak van (drugs)overlast en (ondermijnende) criminaliteit alsmede het beïnvloeden van de veiligheidsbeleving vergen een brede inzet. De focus mag niet alleen liggen op zichtbare, herkenbare en aanspreekbare politie en strikte handhaving. De focus moet ook liggen op preventie, participatie, dragen van eigen verantwoordelijkheid. Met een brede integrale focus wil het "Actieplan Integrale Veiligheid 2018 Veiligheid, uw en onze zorg!" de nodige verbetering bereiken en daarmee de overlast verminderen en het veiligheidsgevoel verhogen. Bij werken aan veiligheid dient maatwerk op straat-, buurt-, wijk-/dorpsniveau te worden geleverd.

Plan van aanpak doordecentralisatie taken centrumgemeente

Vanaf 1 januari 2020 komt de huidige centrumgemeenteconstructie voor de uitvoering van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, het OGGZ-team en verslavingszorg te vervallen. Vanaf dat moment is elke gemeente zelf (mede) verantwoordelijk en ontvangt elke gemeente hiervoor budget van het Rijk.

Om de ondersteuning voor kwetsbare inwoners te organiseren dienen gemeenten regionaal samen te werken. Het Rijk heeft daarom bepaald dat gemeenten in 2017 een regionaal plan moeten opstellen waarin is opgenomen hoe deze taken vanaf 2020 uitgevoerd gaan worden.

Voor de regio West-Brabant West is een Plan van Aanpak opgesteld met de zes gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht samen. Bij het opstellen van het plan is er een consultatieronde geweest, waarin maatschappelijke partners zoals welzijnsorganisaties, woningcorporaties en zorgaanbieders gelegenheid is geboden om aandachtspunten mee te geven. Nadat de portefeuillehouders van de zes gemeenten het plan geaccordeerd hebben, wordt deze in alle zes gemeenten als college- en raadsvoorstel ter besluit aangeboden.

Geldlening BNG Bank

De Gemeente Roosendaal en de BNG Bank hebben op 27 oktober 2017 een lening overeenkomst gesloten ter hoogte van € 25.000.000 met een looptijd tot en met 30 november 2018. Dit om de financiële positie van de gemeente stabiel te houden. 

Intentieovereenkomst Hybride Leeromgeving CIOS Goes extern bericht

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de ondertekening van de intentieverklaring met Scalda voor het vormen van een hybride leeromgeving in Roosendaal. Met de ondertekening spreken de gemeente Roosendaal en CIOS Goes (onderdeel van Scalda) de intentie uit dat vanaf schooljaar 2018-2019 een praktijk leeromgeving is ingericht. Een groot aantal studenten van CIOS Goes zal vanaf volgend schooljaar in Roosendaal actief zijn om activiteiten te begeleiden op sportverenigingen en bij (maatschappelijke) organisaties. Hierdoor kan de gemeente Roosendaal nog nadrukkelijker inzetten op sport en bewegen als middel ter verbetering van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Roosendaal.