Openbare B&W besluitenlijst 13 juli 2021

Vervroegde start Wet Inburgering

De Rijksoverheid heeft de invoering van de nieuwe Wet Inburgering verschillende malen verschoven. De definitieve ingangsdatum is 1 januari 2022. Desondanks wil het college van burgemeester en wethouders de groep Inburgeraars die de komende periode instroomt toch alvast op de nieuwe, intensievere manier helpen. Zo kan ook ervaring opgedaan worden met de nieuwe werkwijze. Daarom vraagt het college van burgemeester en wethouders aan het Werkplein Hart van West-Brabant al vanaf 1 september 2021 te starten met de nieuwe werkwijze.

Wijziging tarieven gecertificeerde instellingen 2020-2021

Op 29 juni 2021 heeft onder leiding van de Jeugd Autoriteit een overleg plaatsgevonden tussen de jeugdzorgregio's van Brabant en de Gecertificeerde Instellingen (GI's) die in deze regio's actief zijn. 
Doel van dit overleg was overeenstemming over een tariefsverhoging die bij de aanbesteding in 2019 was afgesproken, maar waarover gemeenten en GI's niet tot een akkoord waren gekomen. Tijdens dit overleg is het principebesluit genomen om de tarieven voor 2020 en 2021 te verhogen met de in dit voorstel beschreven percentages en opslagen. De tarieven worden door het college vastgesteld, de voorgestelde verhoging geeft de GI's meer mogelijkheden om de huidige problemen samen met de gemeenten beter aan te pakken.

Verlenging overeenkomst Wet Maatschappelijke Ondersteuning begeleiding

Sinds de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 wordt er op De6 niveau samengewerkt. De samenstelling van dit De6 samenwerkingsverband bestaat uit de volgende zes gemeenten: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. De samenwerking richt zich op onder andere op het uitvoeren van de maatwerkvoorziening Wmo begeleiding. Dit contract wordt met verlengd tot en met december 2022. De reden hiervoor is dat er meer tijd is voor het zorgvuldiger inrichten van de processen.

Aanvullende beleidsregels evenementenbeleid m.b.t. het aspect geluid

Het gemeentelijke beleidskader “Evenementen in Roosendaal” (2017) is er op gericht om levendigheid en leefbaarheid in balans te brengen. De gemeente wil bij evenementen voorkomen dat er onduldbare geluidhinder optreedt voor omwonenden en tegelijkertijd op een verantwoorde wijze ruimte bieden voor evenementen. Zeker nu op het moment dat de maatschappelijke behoefte hieraan groot is. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom vooruitlopend op de evaluatie van het huidige evenementenbeleid (begin 2022) met een addendum het huidige evenementenbeleid aangepast. Het college heeft vanwege het maatschappelijke belang ook een drietal evenementen aangewezen als een zogenaamd ‘-C- evenement’. Deze evenementen krijgen meer geluidsruimte.

Afsprakenkader arbeidsmigranten regio West-Brabant

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten West-Brabant vastgesteld. Deze regionale overeenkomst bevat afspraken die nodig zijn om de omstandigheden voor arbeidsmigranten in de regio West Brabant, te verbeteren waar nodig, op het gebied van huisvesting, werken en leren en welzijn. Het streven is om een regio te zijn waar arbeidsmigranten onder fatsoenlijke omstandigheden een bijdrage leveren aan een florerende economie. Iedere gemeente behoudt daarbij wel haar eigen verantwoordelijkheid en beleidsruimte.