Openbare B&W besluitenlijst 1 juni 2021

Beslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom gebruik twee percelen Essenseweg te Nispen

Het college van burgemeester en wethouders heeft een bezwaarschrift deels gegrond verklaard. Dit is overeenkomstig het advies van de onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften. Op 21 oktober 2020 heeft het college een last onder dwangsom opgelegd wegens het overtreden van de bepalingen van het bestemmingsplan op twee percelen aan de Essenseweg te Nispen. Het college heeft nu het bezwaarschrift tegen dit besluit deels gegrond verklaard. Hierdoor blijft voor één perceel het besluit in stand en voor het andere perceel zal naast de gebruiker ook de eigenaar worden aangeschreven om de overtreding te beëindigen op last onder dwangsom.

Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Vroenhout

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een “Verklaring van geen bedenkingen” af te geven voor de realisatie van het zonnepark ‘Vroenhout’, nabij de Vroenhoutseweg en de Heirweg in Roosendaal. Parken met zonnepanelen zijn nieuwe technologische ontwikkelingen, waarmee in bestaande bestemmingsplannen vooraf geen rekening is gehouden. De aanleg van dit zonnepark is daarmee op dit moment in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Roosendaal en Nispen’. Om uiteindelijk de omgevingsvergunning te kunnen verlenen (door middel van een afwijking van het bestemmingsplan), is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Roosendaal noodzakelijk.

Dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten Wmo De6

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in stemmen met de dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten van de gemeente Rucphen aan de Wmo De6-regio. Vanaf 1 januari 2015 ondersteunt de gemeente Rucphen de De6 Wmo regio. De Wmo regio bestaat uit 6 West-Brabantse gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert). Tot op heden waren er geen formele afspraken in de vorm van een Dvo. Om goede afspraken te maken over de verwachtingen, verantwoordelijkheden en de risico’s van deze ondersteuning wordt een dienstverleningsovereenkomst afgesloten in De6.

Vaststelling twee subsidiebeschikkingen 2018-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft ten aanzien van een tweetal subsidievaststellingen 2018-2019 ingestemd met reservevorming van niet bestede subsidiegelden, respectievelijk toepassing gegeven aan de hardheidsclausule.

Verkoop gemeentegrond nabij Borchwerf 9 en Borchwerf 9a te Roosendaal, welke grond gelegen is binnen de Hoofdgroenstructuur 2016

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om gemeentegrond te verkopen nabij Borchwerf 9 en Borchwerf 9a te Roosendaal, deels gelegen binnen de Hoofdgroenstructuur 2016 ten behoeve van de realisatie van extra parkeerplaatsen voor de aangrenzende bedrijven.

Subsidie ontmoetingsruimte Langdonk en extra inzet jongerenwerk

Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieregeling “ontmoetingsruimte Langdonk” vastgesteld. Ook heeft het college besloten het subsidieplafond voor het jongerenwerk op te hogen, voor extra inzet van het jongerenwerk en het openhouden van de twee JOC's in de wijken Langdonk en Kalsdonk. Dit besluit is genomen omdat uit de gesprekken, die naar aanleiding van de vuurwerkrellen in november zijn gevoerd, is gebleken dat jongeren zich vervelen en er in Langdonk een ontmoetingsruimte voor de wijk wordt gemist.