Solide financieel perspectief voor een aantrekkelijk, duurzaam en sterk & gezond Roosendaal

Programmabegroting 2022
6 oktober 2021
Het college zet met de Programmabegroting 2022 een meerjarig sluitend financieel beeld neer met ruimte voor toekomstige investeringen. Deze begroting is de laatste begroting van de collegeperiode 2018-2022. Hierin zijn de kaders van de raad en de septembercirculaire vanuit het Rijk verwerkt. Er worden geen nieuwe beleidsvoorstellen gedaan met structurele financiële consequenties. Het is aan het volgende college om nieuwe accenten te leggen en de daarbij behorende (financiële) afwegingen te maken.

Wethouder Toine Theunis: “Het geeft mij veel voldoening dat ik als portefeuillehouder financiën een uitermate gezonde financiële huishouding aan een nieuw college kan overdragen. Het door ons gevoerde behoedzaam financieel beleid werpt zijn vruchten af en biedt goede voorwaarden en mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van Roosendaal.


In 2022 willen we de kracht van Roosendaal nog meer tot zijn recht laten komen. Regionaal gezien maken we stappen in het positioneren en profileren van Roosendaal en vervullen we een trekkersrol in het op de kaart zetten van West-Brabant-West. Lokaal gezien hechten we veel waarde aan het leveren van een passende dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. In onze manier van werken stellen we de leefwereld van onze inwoners centraal. In 2022 gaan we deze dienstverlening leveren vanuit ons nieuwe HUIS van Roosendaal.


Een aantrekkelijk, duurzaam, sterk & gezond Roosendaal

In de afgelopen bestuursperiode is volop uitvoering gegeven aan de ambities uit het Bestuursakkoord 2018-2022: een aantrekkelijk, duurzaam en sterk & gezond Roosendaal. Met deze laatste Programmabegroting worden de ambities langs deze lijn voortgezet. Dat is in de afgelopen periode niet altijd een vanzelfsprekendheid geweest; de coronapandemie heeft een grote impact gehad op onze samenleving.


Vanuit financieel perspectief bezien hebben de vanuit het Rijk toegekende compensatiemiddelen voldoende effect gehad om de nadelige gevolgen van de coronacrisis te beteugelen. In deze begroting en meerjarenraming zijn hiervoor geen extra middelen opgenomen en worden de financiële gevolgen van de coronacrisis budgettair neutraal geraamd.


“Door de versoepelingen van de coronamaatregelen zien we onze samenleving weer opbloeien. Wij hebben een groot vertrouwen in onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Tijdens de crisis hebben zij een hoge mate van weerbaarheid en zelfredzaamheid getoond. Samen met hen zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. En het innovatiefonds voor coronaondersteuning is nog ter beschikking om de samenleving waar nodig een extra zetje te kunnen geven”, aldus wethouder Theunis.

 

Documenten:

pdf Programmabegroting 2022 (PDF, 2.86 MB) pdf Bijlageboek 2022 (PDF, 4.56 MB)