Solide begroting Roosendaal 2019 met een mooi perspectief richting toekomst

 Ook lastenverlichting voor scoutingclubs, wijk- en dorpshuizen
28 september 2018
Roosendaal presenteert dit jaar een sluitende solide begroting. De basis voor deze Programmabegroting 2019 wordt gevormd door de programmabegroting 2018 en het bestuursakkoord 2018-2022. De meerjarenraming uit de begroting 2018 is geactualiseerd volgens de richtlijnen van het Spoorboekje 2018. Ook de financiële ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in 2018 zijn in kaart gebracht. Dit jaar is wederom de septembercirculaire 2018 verwerkt in de begroting.

Belangrijkste highlights 

De belangrijkste highlights uit de programmabegroting 2019 zijn:

  • Doorcentralisatie primair onderwijs. In 2019 zal ook de doordecentralisatie van de huisvesting van het primair onderwijs plaatsvinden. Op dit moment lopen de onderhandelingen nog en is het dus nog niet duidelijk welk bedrag precies benodigd is. De inschatting is nu dat deze doordecentralisatie een structurele last met zich mee zal brengen van circa € 600.000
  • Voor Cultuur wordt € 250.000 euro uitgetrokken. De volgende zaken worden hieruit gefinancierd: Cultuurnetwerk ‘Cultuur verbindt Roosendaal’, bijdrage aan erfgoedcentrum (Tongerlohuys), bijdrage aan openluchttheaters Vrouwenhof en Nispen en de jaarlijkse cultuurprijs. 
  • Citymarketing: het college heeft het Merk- en Organisatieplan Citymarketingbureau Roosendaal als richtinggevend kader vastgesteld. Om het plan uit te voeren is € 500.000 nodig, waarvan € 150.000 uit bestaande middelen komt. Het plan leidt tot het opzetten van een Citymarketingbureau, dat aan de slag gaat met de promotie en positionering van het merk Roosendaal.
  • Sociaal domein: Het lukt nog niet om de uitgaven van het sociaal domein binnen het kader van het rijksbudget te brengen. Voor hbh+ wordt 1,6 miljoen bovenop het rijksbudget uitgetrokken. Voor wat betreft het beschermd wonen zal het nieuwe verdeelmodel (vanaf 2021) het tekort voor Roosendaal grotendeels op moeten lossen. Over het tekort dat de komende twee jaar wordt verwacht wordt nog met het Rijk gesproken. Voorzichtigheidshalve wordt dit tekort wel in de begroting opgenomen. 

Toine Theunis, wethouder financiën:

“De begroting 2019 biedt een prachtige basis voor de komende bestuursperiode met een gunstig meerjarenperspectief. Dit geeft ons de mogelijkheden om de afspraken die gemaakt zijn in onze bestuursovereenkomst ‘Roosendaal duurzaam sterk aantrekkelijk' na te komen.” 

Over de Programmabegroting 2019

De Programmabegroting 2019 is de financiële vertaling van de bestuursovereenkomst ‘Roosendaal duurzaam sterk aantrekkelijk’. De Programmabegroting wordt op 8 november a.s. behandeld in de gemeenteraad.