Roosendaal biedt perspectief: sluitend financieel jaar 2020 én begroting 2021

De onderzoekers adviseren om voor elke wijk- en dorp een plan op te stellen
1 oktober 2020
Het college van burgemeester en wethouders biedt donderdag 1 oktober 2020 de Najaarsbrief Financiën 2020 en de Begroting 2021 aan de gemeenteraad aan. De kosten voor Jeugdhulp en Wmo stijgen. Daarnaast is de coronacrisis van invloed op dit jaar en de begroting voor volgend jaar. Toch kan het college een sluitende begroting aan de raad voorleggen. En laat de Najaarsbrief voor dit jaar geen negatief resultaat zien. Het financieel solide beleid van de afgelopen jaren wordt daarmee voortgezet.

Najaarsbrief en Begroting

De Najaarsbrief en de Begroting zijn tot stand gekomen in een bijzondere tijd. Er is geen zicht op het verloop van de coronacrisis en daarmee ook nog niet op het hoe en wanneer een herstel zal inzetten. Wethouder Financiën Toine Theunis: “Dat vraagt dus om bedachtzaam om te gaan met het totale bedrag van de begroting. Roosendaal heeft de afgelopen jaren een solide financieel beleid gevoerd. Hierdoor kan het college juist nu, in deze onzekere periode, toch investeren in lijn met datgene wat door de raad tijdens de politieke beschouwingen naar voren is gebracht en de effecten van de crisis zo veel als mogelijk dempen.”

Roosendaal biedt perspectief  

Zo wil het college in 2021 stappen nemen om te komen tot een nader uitgewerkte gebiedsvisie van het stationsgebied, blijft er gewerkt worden aan grote stadsvernieuwingsprojecten als Groot Mariadal, Stadsoevers en de Bulkenaar en herstructureren we samen met onze partner Alwel de Josephbuurt. Ook in de dorpskernen wordt geïnvesteerd. 
Het versterken van de bestaanszekerheid, juist in deze onzekere tijd, staat hoog op de agenda in 2021, net als gezonder de coronacrisis uitkomen. Hiervoor wordt de aanpak tegen Eenzaamheid verder uitgerold, net als het FIT! Akkoord, blijven we investeren op Wmo, houden we het leerlingenvervoer op orde en ondersteunen we actief mantelzorgers en buurtgezinnen. 
Het duurzaamheidsprogramma krijgt een impuls met diverse projecten zoals verdere verduurzaming van (gemeentelijke) gebouwen en meer zonnepanelen op daken. 
Ook blijven we hard werken aan een gezonde, groene en veilige openbare ruimte in leefbare buurten en wijken zoals de DesDia aanpak op het gebied van Veiligheid. In het nieuwe jaar zal ook een uitbreiding gaan plaatsvinden van het aantal standplaatsen voor woonwagens. 

Begroting

Ook in Roosendaal maken we ons grote zorgen omdat vanaf 2023 het Rijk nauwelijks structurele middelen ter beschikking stelt voor het Sociaal domein. We zien in de begroting 2021 dat de kosten binnen het sociaal domein stijgen met bijna 2,3 miljoen euro. Dit komt voornamelijk door meer maatwerk- en zwaardere trajecten voor Jeugdhulp en Wmo. Binnen de begroting hebben we wel ruimte om geld vrij te maken voor het sociaal domein. Dat doen we dan ook met een bedrag van 2 miljoen euro. Voor nieuwe investeringen wordt in de begroting 1,5 miljoen uitgetrokken. De Covid-19 steunmaatregelen die de gemeente ontvangt vanuit het Rijk worden ingezet voor ondersteuning van onze inwoners bedrijven, organisaties en economie.

Sluitend financieel jaar 2020

Eerder berichtte het college in de Voorjaarsbrief over een mogelijk tekort van 3 miljoen voor dit jaar. In de Voorjaarsbrief hielden we rekening met nadelige corona-effecten, maar hadden we onvoldoende zicht op de compensatie vanuit het Rijk en eventuele maatregelen die we zelf konden nemen. Daarnaast waren er niet corona gerelateerde tekorten, waar we nu wel een totaal financieel beeld voor kunnen neerleggen. Ook voor 2020 geldt dat tekorten op het terrein van Jeugdzorg en WMO oplopen, maar we zijn in staat dit financieel goed op te vangen. 

Kracht van Roosendaal

De wereld is in korte tijd drastisch veranderd door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Er gebeurt enorm veel, ook in Roosendaal. Vanuit de gemeente is hierover contact met uiteenlopende groepen in de samenleving. Van inwoners, (zorg)instellingen en verenigingen tot ondernemers en winkeliers. “Namens het gehele college wil ik mijn waardering uitspreken voor de veerkracht en het zelf oplossend vermogen van onze inwoners”, aldus wethouder Theunis. 

In de komende periode kunnen de raadsleden vragen stellen en op 28 oktober is er een meningsvormende vergadering. Op 5 november stelt de gemeenteraad de begroting 2021 vast.
De Najaarsbrief Financiën 2020 en de Begroting 2021 zijn te vinden op www.roosendaal.nl als boekwerk en in een handige, digitale vorm.