Nieuwe koers voor ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorg
9 november 2020
Met het ‘routeplan mantelzorg: Nieuwe Wegen’ zet Roosendaal de komende jaren stevig in op de ondersteuning van mantelzorgers. Het college van Burgemeester en Wethouders stelde het plan op 27 oktober 2020 vast. ‘Nieuwe Wegen’ is het resultaat van een intensief, creatief en innovatief proces, dat samen met partners en mantelzorgers is doorlopen. Wethouder Koenraad is blij met de brede steun voor het plan.

 

Wethouder Koenraad: “Roosendaal is een inclusieve gemeente, waar iedereen ertoe doet en iedereen mee kan doen. Dat geldt ook voor mantelzorgers, een onmisbare pijler in onze gemeenschap. Met ‘Nieuwe Wegen’ kunnen we ze optimaal ondersteunen.”


Belang van mantelzorg was nog nooit zó groot
Mantelzorgers spelen een onmisbare rol bij de zorgverlening, in coronatijd des te meer. Als mantelzorgers uitvallen, valt een groot deel van de zorg en ondersteuning weg. Vaak met grote gevolgen. Het is dus belangrijk om mantelzorgers actief te ondersteunen, zodat zij gezond, weerbaar en veerkrachtig blijven. En dat de draagkracht en draaglast in balans worden gebracht en/of gehouden.
Vijf routes om de mantelzorgondersteuning te vernieuwen, versterken en verbreden
Mantelzorgondersteuning in de gemeente Roosendaal is op zichzelf niet nieuw. Er gebeurden de afgelopen jaren veel goede dingen. Dit nieuwe plan is vernieuwend, het verbreedt en versterkt de mantelzorgondersteuning voor de toekomst. Vanuit de behoefte van de mantelzorger en meer gericht op preventie en innovatie.

Er worden vijf wegen bewandeld:
1. De weg van de samenwerking
Voordat je de weg van preventie kan gaan bewandelen, is het een voorwaarde om mantelzorgers eerst vroegtijdig te vinden. Daarvoor wordt de samenwerking met partijen dichtbij het leefpad van de mantelzorger (bijv. scholen, de wijk, sportvereniging, e.d.) en dichtbij het zorgpad van hun naaste (zoals huisarts, thuiszorg) verstevigd.


2. De weg naar preventie
De rol van maatschappelijke partners verschuift: van snel en adequaat reageren op ondersteuningsvragen naar voorkomen en beperken dat mantelzorgers in de knel komen. Voorbeelden zijn: gesprekken met familie en vrienden van mantelzorgers, educatie voor mantelzorgers om meer kennis op te doen over de psychische en sociale gevolgen van een ziekte, ondersteuning gericht op ontspanning, respijt en mentale weerbaarheid. Ook wordt er een pool met ‘respijtvrijwilligers’ opgezet, zodat de mantelzorger tijd voor zichzelf vrij kan maken en wordt er meer lotgenotencontact georganiseerd.


3. Het participatiepad
In Roosendaal gaan we binnen de mantelzorgondersteuning meer gebruik maken van ervaringskennis en -deskundigheid. Ervaringsdeskundigheid draagt bij aan een betere participatie van inwoners en heeft een belangrijke meerwaarde voor de ervaringsdeskundige zelf.


4. De communicatietour
Binnen de communicatie verschuift de inhoud van het geven van informatie naar het delen van ervaringsverhalen. Ook komt er meer aandacht voor de mentale en emotionele belasting van mantelzorg. Daarnaast wordt binnen de communicatie verbinding gezocht met kunst en cultuur.


5. Het individuele pad
Elke mantelzorger is anders. En iedere situatie is anders. De groep mantelzorgers is bovendien enorm divers. Zo divers is dus ook de ondersteuningsbehoefte. En wie weet er nu beter waarmee de mantelzorger geholpen is, dan de mantelzorger zelf! Maatwerk is blijft enorm belangrijk. Vanuit de mantelzorgondersteuning gaat men in gesprek met de mantelzorger en wordt er gekeken waar iemand tegenaan loopt en waar iemand ondersteuning bij nodig heeft. Maar er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar waar iemand energie van krijgt. Door het voeren van het juiste gesprek komt de mantelzorger zelf tot een oplossing.


Tot slot: Inwonersondersteuning Roosendaal
Het mantelzorgsteunpunt is per 26 oktober 2020 opgegaan in Inwonersondersteuning Roosendaal. Daarmee verandert ook de rol: naar meer coördinerend en meer dienst doend als expertisecentrum.