Jaarstukken 2020; het jaar van corona én een Duurzaam, Sterk en Aantrekkelijk Roosendaal

Verplichte eigen bijdrage Wmo
4 juni 2021
Op 4 juni presenteerde wethouder Financiën; Toine Theunis de jaarrekening 2020. Met de Jaarstukken 2020 sluit de gemeente een bijzonder jaar af. Een jaar waarin we met elkaar nieuwe manieren zochten en vonden om uitvoering te geven aan de drie hoofdthema’s, die deze bestuursperiode kenmerken; een Duurzaam, Sterk en Aantrekkelijk Roosendaal.

De invloed van COVID-19 op de jaarrekening

De wereldwijde COVID-19 pandemie heeft een flinke stempel gedrukt op de Roosendaalse samenleving. De gemeente heeft vanaf het begin van de crisis zo goed als mogelijk haar faciliterende rol in het begeleiden naar de Rijksmaatregelen opgepakt, via onder andere het Werkplein en initiatieven als het Coronasteunpunt. Veel aandacht was er voor de communicatie, het bundelen van informatie en het optimaliseren van de gemeentelijke website om inwoners en bedrijven naar de juiste loketten of ondersteuning te leiden. Met de Jaarstukken bieden we inzicht hoe er uitvoering is gegeven aan de thema’s uit het Bestuursakkoord en wat de impact van de coronacrisis hierop is geweest.

Uit de voor- en nadelen blijkt dat veel zaken ook ‘gewoon’ door zijn gegaan in 2020. Zo zijn er volop vergunningen aangevraagd voor bouwplannen en heeft de verlening van jeugdhulp plaatsgevonden. Ten aanzien van participatie blijkt dat de effecten van de coronacrisis vooralsnog niet hebben geleid tot een significante stijging van het aantal bijstandsgerechtigden, anderzijds heeft de crisis de re-integratietrajecten bemoeilijkt. Hierdoor is veel geld overgebleven; voorgesteld wordt om dit via resultaatbestemming beschikbaar te houden, omdat door de huidige crisis de ontwikkelingen als het gaat om de bijstandcijfers, onzeker blijven.

Gerealiseerd in 2020

In het afgelopen jaar is verder uitvoering gegeven aan de belangrijke thema’s voor de bestuursperiode 2018-2022. De gemeenteraad heeft meerdere initiatieven aan bod zien komen, die bijdragen aan de uitvoering van het Bestuursakkoord.

Op het gebied van duurzaamheid legt de gemeente met de Regionale Energiestrategie (RES) een belangrijke basis om in 2030 in Roosendaal duurzame energie op te wekken via 75 hectare zon-op-veld en zon-op-grote-daken. Het FITakkoord vastgesteld samen met stakeholders uit het sport- en verenigingsleven en leden van de raad. Voor de jeugd is www.ietstedoen.com opgestart om verveling en eenzaamheid tegen te gaan en er is hard gewerkt aan de eerste stappen om het gebied de Bulkenaar in ontwikkeling te brengen.

Jaarstukken

Het gerealiseerde positieve rekeningresultaat 2020 na resultaatbestemming bedraagt € 1,6 miljoen. Dit positieve resultaat gebruikt het college, conform de wens van de gemeenteraad, deels om een reserve op te bouwen die benut kan worden om de Roosendaalse samenleving na de coronacrisis weer op gang te helpen. Eind juni presenteert de gemeente de Voorjaarsbrief, waarin de stand van zaken van het huidige boekjaar wordt geschetst, aan de gemeenteraad, alsmede een financiële doorkijk naar verdere jaren middels de Kadernota.