Geurverordening en geurgebiedsvisie in Roosendaal

De Roosendaalse gemeenteraad gaat een geurverordening voor het gehele grondgebied van de gemeente Roosendaal opstellen.
19 juni 2020
De Roosendaalse gemeenteraad heeft besloten om een geurverordening voor het gehele grondgebied van de gemeente Roosendaal te gaan opstellen. Onderdeel hiervan is tevens het opstellen van een geurgebiedsvisie. Tegelijkertijd is een besluit genomen waarmee omgevingsvergunningsaanvragen worden aangehouden. Dit om te voorkomen dat tussentijdse aanvragen moeten worden toegekend, die ingaan tegen het doel van de geurverordening.

Geurnormen

De Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv) biedt gemeenten de mogelijkheid om de wettelijke geurnormen of afstanden voor bepaalde gebieden aan te passen en vast te leggen in een zgn. geurgebiedsvisie en een geurverordening. Afwegingen hierbij zijn het leefklimaat, de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen en de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen.
 

Meer regie bij gemeentelijke ontwikkeling veehouderijsector

Met een geurverordening kan een eigen invulling worden gegeven aan elk van deze drie pijlers. Het is dus ook mogelijk om vanuit milieuoverwegingen vroegtijdig rekening te houden met mogelijke, (on)gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente Roosendaal, zowel raad als college, krijgt op deze manier meer de regie in handen bij het bepalen van de ontwikkelingen in de veehouderijsector binnen de gemeente en de daaraan gekoppelde beleidsdoelstellingen.

Strengere regels mogelijk

Met zo’n verordening kan een gemeente afwijken van de waarden of afstanden die beschreven staan in de Wgv. De gemeenteraad kan bepalen dat voor (delen van) het grondgebied andere waarden of afstanden gelden. Bij de beslissing om een omgevingsvergunning wel of niet te verlenen gelden dan de strengere waarden in de gemeentelijke verordening, en niet de algemene waarden in de wet. Om te voorkomen dat nog snel aanvragen zouden worden ingediend volgens de algemene Wvg, is het besluit onder geheimhouding genomen en is het aanhoudingsbesluit met een preventieve werking van maximaal een jaar eraan gekoppeld.