Gemeente Roosendaal sluit ook 2017 af met een positief resultaat

Stadskantoor: Burgemeester Jacques Niederer sluit opnieuw een drugspand.
6 juni 2018
De gemeente Roosendaal heeft 2017 afgesloten met een positief resultaat van € 2,36 miljoen. Dat blijkt uit de jaarstukken die het college deze week naar de raad heeft gestuurd. Er zijn overschotten ontstaan op de budgetten Werk en Inkomen (2,3 mln.) en van de bedrijfsvoering (0,6 mln.). Er waren helaas ook tegenvallers in 2017 te melden namelijk de hogere zorgkosten van € 2 miljoen, een lagere uitkering van het Gemeentefonds (0,8 mln.) en een onvermijdelijke herwaardering dubieuze debiteuren Sociaal Domein van 0,6 miljoen.

Trots en punt van aandacht

Toine Theunis, wethouder gemeente Roosendaal:” Wij zijn er trots op dat wij een positief resultaat 2017 hebben gerealiseerd. Wel blijven de toenemende zorgkosten een punt van aandacht. Door de dalende rijksbudgetten lopen de tekorten voor de gemeente op de zorg op.”

Het college is voornemens € 2,1 miljoen van het resultaat te reserveren voor verschillende doeleinden:

  • Motie Respijtzorg, € 100.000 
  • Verhoogde asielinstroom, € 541.000 
  • Armoedebestrijding kinderen, € 309.000 
  • Reservering tussentijdse winstneming grondexploitaties, € 517.000
  • Omgevingswet, € 166.000 
  • Onderwijs Da Vinci, € 310.000 
  • Krediet Stadsoevers Oost, € 50.000 
  • Dossier overdracht veldonderhoud sportcomplexen, € 60.000 
  • Reservering budget voor bijdrage in verwacht exploitatietekort van OMWB, € 74.000