De hoeveelheid restafval dat opgehaald wordt moet minder

Vuilniswagen haalt vuilnis op: de hoeveelheid restafval moet minder
25 januari 2019
Het college van burgemeester en wethouders wil daarom het ophalen van het huishoudelijk afval veranderen. Er ligt een voorstel bij de raad om het restafval in het vierde kwartaal van dit jaar één keer per vier weken op te halen. Daarnaast start een onderzoek om in 2022 te beginnen met bron- en nascheiding van het huishoudelijk restafval.

Drie doelstellingen

Wethouder Klaar Koenraad: “Uit onze gehouden flitspeiling bleek dat 90% van de inwoners het belangrijk vindt om afval te scheiden. Dat is een heel mooi percentage en biedt hoop om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Uit de flitspeilingen en gesprekken met de schoonmaakcoaches zijn ook een aantal doelstellingen geformuleerd die voor eenieder belangrijk zijn: grondstoffen zuiveren, hoeveelheid restafval minderen en het voor de inwoner makkelijker maken. Het verminderen van het aantal ophaalrondes van het restafval is de eerste stap die we zetten in een nieuwe manier van het ophalen van huishoudelijk afval. Hiermee hopen we de inwoners bewust te maken om hun etensresten niet bij het restafval te gooien.” Eind 2017 hield de gemeente een proef met ‘omgekeerd inzamelen’. Deze was succesvol, want de doelstelling maximaal 100 kilo per persoon restafval werd gehaald. Er werd veel beter gescheiden. Echter werd daarbij geen rekening gehouden met de huidige eis van zuivere grondstoffen en was deze optie ook niet makkelijk voor de inwoners. “Men moest een flink eind met de zak lopen. Verder stagneerde het resultaat op 100 kilo en lijkt met de invoering van omgekeerd inzamelen de doelstelling van max 30 kilo restafval per persoon in 2025 niet haalbaar,” aldus Klaar Koenraad. 

Niet omgekeerd inzamelen

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van afval inzamelen en de extra doelstellingen is aan de raad het advies gedaan omgekeerd inzamelen nu niet in te voeren. De gemeente heeft de afgelopen maanden verschillende opties bekeken waarbij de drie gestelde doelen wel te halen zijn. Hierbij zijn ook de inwoners van Roosendaal betrokken. Maar liefst 2479 inwoners hebben de moeite genomen om een enquête in te vullen: 

pdf Uitslagen flitspeiling afval Roosendaal (PDF, 1.11 MB)

Uit het onderzoek samen met de resultaten van de enquête, bleek een combinatie van bron- en nascheiding op dit moment de beste papieren te hebben. Dit houdt in dat inwoners zelf papier, GFT, glas en blik inzamelen aan huis en dat plastic, drinkpakken en droog restafval worden na gescheiden in de fabriek. Dit idee is niet nieuw. Almere doet al 1,5 jaar een proef met nascheiden van plastic met droog restafval. De hoeveelheid restafval is daar teruggebracht van 185 kg naar 50 kg. Dit is een veelbelovend resultaat. Verder lijkt de industrie steeds efficiënter afval te kunnen scheiden. De ontwikkelingen staan op dit gebied niet stil.

Nascheiden

Roosendaal kan niet nu al overgaan tot deze vorm van nascheiden van plastic met restafval. De contractuele verplichtingen met de huidige verwerkers lopen tot 2022. Maar om geen tijd te verliezen, wil de gemeente deze optie wel verder onderzoeken zodat deze nieuwe manier van inzamelen in 2022 ingevoerd kan worden.

Er is wel een belangrijke voorwaarde, wil het nascheiden van plastic met restafval een succes worden. GFT moet goed gescheiden worden. Op dit moment is het restafval in Roosendaal nog voor 1/3 vervuild met GFT. Dit is teveel en verstoort bij nascheiden het proces. Dit moet dus beter. Daarom is het voorstel om de inzameling van restafval terug te brengen naar 1 x per vier weken. Dit stimuleert inwoners om beter te scheiden. Daar tegenover zet de gemeente dat, waar nodig, er maatwerk geboden wordt (bijv. de container omwisselen of toegang tot ondergrondse container). De twee jaar die nu nog contractueel is vastgelegd gebruikt de gemeente om ervaringen met nascheiden op te doen. Daarna kan er een zorgvuldige afweging gemaakt worden over de toekomst van afval inzameling in de Gemeente Roosendaal.